Kinh Thánh 100 Tuần của Đức Cha Khảm

Thứ hai - 19/06/2017 06:11
Kinh Thánh 100 Tuần của Đức Cha Khảm
Kinh Thánh 100 Tuần của Đức Cha Khảm

001. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 01 - GM Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=uE61qfGR0P0

002. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 2 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=HTAwEIjxhrE

003. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 3 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=YyidnZyUVvg

004. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 4 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=U3Q4WInA9PU

005. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 5 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=-jbOcflwmNc

006. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 6 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=kCSye7pPalc

007. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 7 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=l0j_DATqnYE

008. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 8 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=LL9BUn1lZ24

009. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 9 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=JffEjj_u03c

010. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 10 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=6kmiSPGMapo

011. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 11 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=XCy42BIa1qk

012. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 12 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=focsdfjoNKk

013. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 13 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=AJE1VyJjuuM

014. Kinh Thánh 100 tuần |Tuần 14 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=26z6D_GN4l4

015. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 15 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=HeChbT-tXgE

016. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 16 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=Br26XinHVzc

017. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 17 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=0k1G37rqQI0

018. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 18 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=1afoyHo_oXE

019. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 19 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=7N7m_pE4eVU

020. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 20 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=QQmBW1I-G-8

021. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 21 - Gm Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=LAhMSUH-5DQ

022. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 22 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=Z0tvd_HHVRs

023. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 23- Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=aRx4vzhCvxo

024. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 24 - Gm Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=dGw7oKYKvZI

025. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 25 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=g6F6zMfG6OI

026. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 26 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=IY108JyVgGY

027. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 27 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=LgUzA-cXzuk

028. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 28 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=XNA7Z6hBS6U

029. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 29 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=Nqo1sxNWvzE

030. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 30 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=_oAnHL95s9Y

031. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 31 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=z_S9DEfZwcM

032. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 32 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=qafAzUd3-no

033. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 33 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=WXI0fntW96w

034. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 34 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=dbUoRiTGQN0

035. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 35 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=X-LsKWtWcX4

036. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 36 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=5NYrH6G_tac

037. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 37 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=RFNW6cr_BSo

038. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 38 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=-29jMS2xE10

039. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 39 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=OACop_0Kt8M

040. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 40 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=1QdUKcS00eE

041. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 41 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=ca_E6BwVpkc

042. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 42 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=aqztqomChaQ

043. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 43 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=VDZFoq2LJ_U

044. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 44 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=oSWuuhihdXM

045. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 45 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=VT_BCMArfhE

046. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 46 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=xuBFkqywXrE

047. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 47 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=Z2WsDB-5kQ0

048. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 48 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=gPse2RlfvcU

049. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 49 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=P1yxBPPBU4I

050. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 50 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=jnn7Ijkzd8E

051. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 51 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

 https://www.youtube.com/watch?v=DWpWQxNJZH4

052. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 52 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=8dibMieD9j0

053. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 53 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=EAbYkcTAE1E

054. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 54- Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=u4erSDSAhwU

055. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 55 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=5Wr11-N6fZs

056. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 56 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=JLXd-ScNZuM

057. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 57 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=cZImwSja4Gk

058. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 58 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=EmxOppzukNA

059. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 59 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=6Y5PYURcv80

060. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 60 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=H1h5T59BP40

061. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 61 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=-IdYVqFK4FU

062. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 62 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=7MZqepMuYO8

063. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 63 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=bZ0oKo1kVJY

064. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 64 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=rRWIZFUFk8E

065. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 65 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=XXjLGJ9u14s

066. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 66 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=CysRB7-69VQ

067. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 67 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=N-epZhAdTqE

068. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 68 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=pEf-lx6kmv8

069. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 69 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=BvXfRJaavEw

070. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 70 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=kHYS0a79uvY

071. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 71 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=Loa2tX6PG4c

072. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 72 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=VGaqUeN0H_w

073. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 73 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=VOJ-kKjhiGk

074. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 74 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=1b0NTlUMjP4

075. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 75 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=mfZjXoG25ck

076. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 76 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=bu4XE0rdOX0

077. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 77 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=3g0ChO4v76I

078. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 78 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=XTjbYs-oE-k

079. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 79 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=KVAzrdhFLBo

080. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 80 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=cpXcNkDrPZ0

081. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 81 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=FPEa-CWzGSE

082. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 82 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=8FUA_OATY8U

083. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 83 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=oE1nxv9jyck

084. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 84 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=d8j9-aqwOUI

085. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 85 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=SKwBYz5edU8

086. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 86 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=1Mqe9cAnT0E

087. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 87 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=LIyK0C9pa3s

088. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 88 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=vTyMhOS8758

089. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 89 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=vTuO-EPP5DI

090. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 90 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=JkhQ-DJMyiA

091. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 91 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=We-Spo-LvJ4

091. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 92 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=dimh5Pks1u4

092. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 93 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=QhwsZTVz1_k

094. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 94 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=TUZKmzzM-0Q

095. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 95 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=9mAzCfNd4nw

096. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 96 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=ONUVDZWUEo8

097. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 97 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=dqZWTSAiXS0

098. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 98 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=Ygl5uVJxAmI

099. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 99 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=MdjZcqt_DcQ

100. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 100 (Kết ) - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=YMiAbR9yJj4

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Báo công giáo
Giáo phận long xuyên
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây