Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 7 Phục Sinh A Bài 1-16 Giờ đã đến

Thứ bảy - 23/05/2020 08:59
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 7 Phục Sinh A Bài 1-16 Giờ đã đến
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 7 Phục Sinh A Bài 1-16 Giờ đã đến
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 7 Phục Sinh A Bài 1-16 Giờ đã đến
PS7-A1: ĐỒNG TÂM CẦU NGUYỆN.. 1
PS7-A2: CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH.. 2
PS7-A3: LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT THIÊN CHÚA.. 7
PS7-A4: Chúa Kitô, Đấng trung gian duy nhất - ĐTGM. Giuse Ngô quang Kiệt 8
PS7-A5: Lạy Chúa, đây là tất cả cuộc sống của con. 10
PS7-A6: Đau khổ và vinh quang. 11
PS7-A7: Cầu nguyện. 13
PS7-A8: Abba – Lạy Cha. 14
PS7-A9: Abba – Lạy Cha. 16
PS7-A10: Chính ở nơi họ mà Con được vinh hiển- Cao tấn Tĩnh. 17
PS7-A11: Cuộc Chiến Hòa Bình. 21
PS7-A12: Cầu nguyện cho nhiệm vụ mới - ViKiNi 24
PS7-A13: Suy niệm của Hiền Lâm.. 26
PS7-A14: Xin cho Danh Thánh Chúa được cả sáng. 27
PS7-A15: Lạy Cha, xin cho họ nên một 29
PS7-A16: Xin cho họ nên một - Én Nhỏ. 31

 

PS7-A1: ĐỒNG TÂM CẦU NGUYỆN

“Xin giữ chúng con trong sự hiệp nhất”
 

Chúa nhật hôm nay nối tiếp Chúa Thăng Thiên và Hiện Xuống. Giáo Hội nhớ lại khoảng thời: PS7-A1

Chúa nhật hôm nay nối tiếp Chúa Thăng Thiên và Hiện Xuống. Giáo Hội nhớ lại khoảng thời gian từ ngày Chúa ra đi đến ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, một nhóm 120 người đã tụ tập tại một phòng cao ở Giêrusalem. Họ đã làm gì? Luca trả lời: Họ đã chờ đợi và cầu nguyện trong tình bác ái yêu thương. Đó là hình ảnh Giáo Hội tiên khởi, trong đó “họ đồng tâm kiên trì cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ và bà Maria Mẹ Chúa Giêsu với các anh Ngài”.       
  Luca nhắc lại hai đặc tính của việc cầu nguyện cộng đồng, ấy là đống tâm và cầu nguyện. Đó ãung là lời căn dặn của Thầy rất nhiều lần. Lời kinh mang nặng tính cách suy tư và im lặng. Nhất là bên cạnh Đức Mẹ, lời kinh Magnificat. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, hướng về bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban trong những ngày đã qua và về biến cố gì sắp xảy đến như Thầy đả nói trước.
  Gioan có mặt trong tuần cầu nguyện đặc biệt ấy và nhớ lại bài kinh dài hơn của Chúa, cùng trong nhà tiệc ly này sau khi Chúa lập nên phếp Thánh Thể.
Bản kinh này Thánh Cyrilô thành Alexandria gọi là Kinh Tư tế, trong khi nhiều nhà chú giải thời ấy gọi là Kinh Hiệp Nhất. Vì sự Hiệp nhất nhắc đi nhắc lại nhiều lần, hau kinh Hiến Tế.
  Thánh gioan Kim Khẩu gọi bản kinh này là “Một cuội đối thoại lớn tiếng” khác mọi lần, Chúa có thói quen cầu nguyện một mình trong im lặng.
  Lời Kinh Hiến tế nói được là có hai phần. Trước hất Ngài ngửa mặt lên cao để nhìn thấy Giáo Hội tương lai và việc rao giảng Tin Mừng: “Vì Cha đã ban cho các con quyền trên mọi huyết nhục để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ cha đã trao phó cho con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật và Đấng Cha đã sai là Chúa Kitô”.
  Thứ đến, ngài nói lên những ý chỉ Ngài muốn dâng lời cầu nguyện. Ngài cầu nguyện trước tiên cho chính mình. Ngài xin gì? “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha để Con Cha làm vinh hiển Cha”. Trong cả cuộc đời công khai, Chúa Giêsu hằng nhắm đến giờ của Đức Chúa Cha sẽ điểm, Ngài chấp nhận. Nhưng đó cũng là lúc Ngài được tôn vinh trong máu đào và nước mắt trong vườm Giệtsimani cũng như trên đồi Golgotha. Ngài chấp nhận tất cả. Đó la phương cách ngài tôn vinh Cha Ngài.
  Rồi Chúa cầu nguyện cho các môn đệ và tất cả những ai tin vào lời của họ rao giảng. Ngài xin cho họ sự gì? “Xin gìn giữ chúng trong hiệp nhất như chúng ta là một”. Sự hiệpnhất ấy phát xuất từ sự hiệp nhất giữa Cha và Con.
  Đó là lời kinh và tạm biệt của Chúa, “Con không còn ở thế gian mữa, nhưng chúng vẫn còn ở lại thế gian, phần con, con về cùng Cha”.
  Chúa ra đi nhưng Chúa sai Đức Chúa Thánh Thần xuống để thực hiện một cuộc cách mạng; canh tân thế giới. Sứ mạng đó, hoài bão lớn đó, Chúa trao cho mỗi người chúng ta thi hành với “quyền lực Chúa Thánh Thần”.
Mỗi ngày chúng ta phải chuẩn bị một “Lễ Hiện Xuống mớ”, danh từ Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII dùng để diễn tả công đồng Viticanô II, một biến cố không ai ngờ trước, kể cả vị Giáo Hoàng khả kính, trong đó tinh thần hiệp nhất đã được đề cao và thể hiện.

 

PS7-A2: CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

Ga 7,1-11
Đức Giêsu ngước mắt lên trời và nói rằng:
 

Một thái độ của thân thể diễn tả việc cầu nguyện đôi mắt của Đức Giêsu diễn tả thái độ của tất: PS7-A2

Một thái độ của thân thể diễn tả việc cầu nguyện đôi mắt của Đức Giêsu diễn tả thái độ của tất cả hữu thể của Người là hướng về Chúa Cha Đức Giêsu không ngừng ngước mắt lên cao. Người cầu nguyện nhiều và khẩn thiết bạn hữu của  người rõ ràng đã ghi nhận cử chỉ ấy nhiều lần. Ví dụ như  trước khi hóa bánh ra nhiều (Mátthêu 14,19) trước khi chữa một người vừa câm vừa điếc (Máccô 7,34) trước k