Học KINH THÁNH với ĐC Stephanô Tri Bửu Thiên – Cần Thơ

Thứ tư - 10/07/2024 07:05
Học KINH THÁNH với ĐC Stephanô Tri Bửu Thiên – Cần Thơ
Học KINH THÁNH với ĐC Stephanô Tri Bửu Thiên – Cần Thơ
Học KINH THÁNH
với
ĐC Stephanô Tri Bửu Thiên – Cần Thơ

https://gpcantho.com/category/hoc-hoi-kinh-thanh/hoc-kt-voi-duc-cha-stephano/
---------------------------------

Lớp Kinh Thánh trực tuyến của Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên
https://giaophanxuanloc.net/giai-dap/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-cua-duc-cha-stephano-tri-buu-thien-22165.html


---------------------------------

BÀI 1 - SÁNG THẾ CHƯƠNG1
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-1-tim-hieu-thanh-kinh-sang-the-chuong1-19g30-ngay-29-10-2021/


BÀI 2 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 2
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-2-sach-sang-the-chuong-2-19g30-05-11-2021/


BÀI 3 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 3 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-3-sach-sang-the-chuong-3-tt-19g30-12-11-2021/


BÀI 4 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 5 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-4-sach-sang-the-chuong-5-tt-19g30-19-11-2021/


BÀI 5 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 7 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-5-sach-sang-the-chuong-7-tt-19g30-26-11-2021/


BÀI 6 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 9 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-6-sach-sang-the-chuong-9-tt-19g30-10-12-2021/


BÀI 7 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 12 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-7-sach-sang-the-chuong-12-tt-19g30-17-12-2021/


BÀI 8 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 15 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-8-sach-sang-the-chuong-15-tt-19g30-31-12-2021/


BÀI 9 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 16 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-9-sach-sang-the-chuong-16-tt-19g30-07-1-2022/


BÀI 10 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 18 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-10-sach-sang-the-chuong-18-tt-19g30-14-1-2022/


BÀI 11 - SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 20 tt
https://www.youtube.com/watch?v=ph6Ik42C45o


BÀI 12 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 23 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-12-sach-sang-the-chuong-23-tt-19g30-21-1-2022/


BÀI 13 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 25 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-13-sach-sang-the-chuong-25-tt-19g30-18-2-2022/


BÀI 14 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 27 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-14-sach-sang-the-chuong-27-tt-19g30-25-2-2022/


BÀI 15 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 29 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-15-sach-sang-the-chuong-29-tt-19g30-04-03-2022/


BÀI 16 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 31 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-16-sach-sang-the-chuong-31-tt-19g30-11-03-2022/


BÀI 17 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 33 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-17-sach-sang-the-chuong-33-tt-19g30-18-03-2022/


BÀI 18 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 35 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-18-sach-sang-the-chuong-35-tt-19g30-25-03-2022/


BÀI 19 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 37 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-19-sach-sang-the-chuong-37-tt-19g30-01-04-2022/


BÀI 20 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 39 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-20-sach-sang-the-chuong-39-tt-19g30-08-04-2022/


BÀI 21 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 42 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-21-sach-sang-the-chuong-42-tt-19g30-22-04-2022/


BÀI 22 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 44 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-22-sach-sang-the-chuong-44-tt-19g30-29-04-2022/


BÀI 23 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 46 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-23-sach-sang-the-chuong-46-tt-19g30-06-05-2022/


BÀI 24 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 48 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-24-sach-sang-the-chuong-48-tt-19g30-13-5-2022/


BÀI 25 – SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 50 tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-25-sach-sang-the-chuong-50-tt-19g30-20-5-2022/


BÀI 26 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 1
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-26-sach-xuat-hanh-chuong-1-19g30-27-5-2022/


BÀI 27 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 3tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-27-sach-xuat-hanh-chuong-3tt-19g30-03-6-2022/


BÀI 28 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 5tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-28-sach-xuat-hanh-chuong-5tt-19g30-10-6-2022/


BÀI 29 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 7tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-29-sach-xuat-hanh-chuong-7tt-19g30-17-6-2022/


BÀI 30 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 10tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-30-sach-xuat-hanh-chuong-10tt-19g30-24-6-2022/


BÀI 31 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 12,15tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-31-sach-xuat-hanh-chuong-1215tt-19g30-01-7-2022/


BÀI 32 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 14tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-32-sach-xuat-hanh-chuong-14tt-19g30-08-7-2022/


BÀI 33 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 16tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-33-sach-xuat-hanh-chuong-16tt-19g30-15-7-2022/


BÀI 34 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 18tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-34-sach-xuat-hanh-chuong-18tt-19g30-22-7-2022/


BÀI 35 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 20tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-35-sach-xuat-hanh-chuong-20tt-19g30-29-7-2022/


BÀI 36 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 22tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-36-sach-xuat-hanh-chuong-22tt-19g30-05-8-2022/


BÀI 37 - SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 23tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-37-sach-xuat-hanh-chuong-23tt-19g30-12-8-2022/


BÀI 38 - SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 24tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-38-sach-xuat-hanh-chuong-24tt-19g30-19-8-2022/


BÀI 39 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 26tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-39-sach-xuat-hanh-chuong-26tt-19g30-26-8-2022/


BÀI 40 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 28tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-40-sach-xuat-hanh-chuong-28tt-19g30-02-9-2022/


BÀI 41 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 29tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-41-sach-xuat-hanh-chuong-29tt-19g30-09-9-2022/


BÀI 42 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 30tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-42-sach-xuat-hanh-chuong-30tt-19g30-16-9-2022/


BÀI 43 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 32tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-43-sach-xuat-hanh-chuong-32tt-19g30-23-9-2022/


BÀI 44 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 34tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-44-sach-xuat-hanh-chuong-34tt-19g30-30-9-2022/


BÀI 45 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 36tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-45-sach-xuat-hanh-chuong-36tt-19g30-07-10-2022/


BÀI 46 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 38tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-46-sach-xuat-hanh-chuong-38tt-19g30-07-10-2022/


BÀI 47 – SÁCH XUẤT HÀNH CHƯƠNG 40
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-47-sach-xuat-hanh-chuong-40-19g30-21-10-2022/


BÀI 48 – SÁCH LÊ VI CHƯƠNG 1
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-48-sach-le-vi-chuong-1-19g30-28-10-2022/


BÀI 49 – SÁCH LÊ VI CHƯƠNG 3tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-49-sach-le-vi-chuong-3tt-19g30-4-11-2022/


BÀI 50 – SÁCH LÊ VI CHƯƠNG 5tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-50-sach-le-vi-chuong-5tt-19g30-11-11-2022/


BÀI 51 – SÁCH LÊ VI CHƯƠNG 7tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-51-sach-le-vi-chuong-7tt-19g30-18-11-2022/


BÀI 52 – SÁCH LÊ VI CHƯƠNG 8tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-52-sach-le-vi-chuong-8tt-19g30-25-11-2022/


BÀI 53 – SÁCH LÊ VI CHƯƠNG 11
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-53-sach-le-vi-chuong-11-19g30-02-12-2022/


BÀI 54 – SÁCH LÊ VI CHƯƠNG 13
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-54-sach-le-vi-chuong-13-19g30-09-12-2022/


BÀI 55 – SÁCH LÊ VI CHƯƠNG 15tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-55-sach-le-vi-chuong-15tt-19g30-16-12-2022/


BÀI 56 – SÁCH LÊ VI CHƯƠNG 17tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-56-sach-le-vi-chuong-17tt-19g30-23-12-2022/


BÀI 57 – SÁCH LÊ VI CHƯƠNG 19tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-57-sach-le-vi-chuong-19tt-19g30-30-12-2022/


BÀI 58 – SÁCH LÊ VI CHƯƠNG 21tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-58-sach-le-vi-chuong-21tt-19g30-06-01-2023/


BÀI 59 – SÁCH LÊ VI CHƯƠNG 23tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-59-sach-le-vi-chuong-23tt-19g30-13-01-2023/


BÀI 60 – SÁCH LÊ VI CHƯƠNG 25tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-60-sach-le-vi-chuong-25tt-19g30-03-02-2023/


BÀI 61 - SÁCH LÊ VI CHƯƠNG 26tt
https://www.youtube.com/watch?v=EuBNFrcOSqc


BÀI 62 - SÁCH LÊ VI CHƯƠNG 27tt
https://www.youtube.com/watch?v=lPVwCJyIG4U


BÀI 63 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 1
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-63-sach-dan-so-chuong-1-19g30-24-02-2023/


BÀI 64 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 3
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-64-sach-dan-so-chuong-3-19g30-03-03-2023/


BÀI 65 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 5
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-65-sach-dan-so-chuong-5-19g30-17-03-2023/


BÀI 66 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 6
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-66-sach-dan-so-chuong-6-19g30-24-03-2023/


BÀI 67 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 8
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-67-sach-dan-so-chuong-8-19g30-31-03-2023/


BÀI 68 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 10
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-68-sach-dan-so-chuong-10-19g30-14-04-2023/


BÀI 69 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 12
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-69-sach-dan-so-chuong-12-19g30-21-04-2023/


BÀI 70 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 14
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-70-sach-dan-so-chuong-14-19g30-28-04-2023/


BÀI 71 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 16
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-71-sach-dan-so-chuong-16-19g30-05-05-2023/


BÀI 72 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 18
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-72-sach-dan-so-chuong-18-19g30-12-05-2023/


BÀI 73 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 20
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-73-sach-dan-so-chuong-20-19g30-19-05-2023/


BÀI 74 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 22
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-74-sach-dan-so-chuong-22-19g30-26-05-2023/


BÀI 75 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 24
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-75-sach-dan-so-chuong-24-19g30-02-06-2023/


BÀI 76 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 26tt
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-76-sach-dan-so-chuong-26tt-19g30-09-06-2023/


BÀI 77 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 29
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-77-sach-dan-so-chuong-29-19g30-16-06-2023/


BÀI 78 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 31
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-78-sach-dan-so-chuong-31-19g30-23-06-2023/


BÀI 79 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 33
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-79-sach-dan-so-chuong-33-19g30-30-06-2023/


BÀI 80 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 34
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-80-sach-dan-so-chuong-34-19g30-14-07-2023/


BÀI 81 – SÁCH DÂN SỐ CHƯƠNG 36 & Đnl
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-81-sach-dan-so-chuong-36-dnl-19g30-21-07-2023/


BÀI 82 – SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT 1
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-82-sach-de-nhi-luat-1-19g30-28-07-2023/


BÀI 83 – SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT 3
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-83-sach-de-nhi-luat-3-19g30-04-08-2023/


BÀI 84 – SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT 4
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-84-sach-de-nhi-luat-4-19g30-11-08-2023/


BÀI 85 – SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT 5
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-85-sach-de-nhi-luat-5-19g30-18-08-2023/


BÀI 86 – SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT 7
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-86-sach-de-nhi-luat-7-19g30-25-08-2023/


BÀI 87 – SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT 9
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-87-sach-de-nhi-luat-9-19g30-01-09-2023/


BÀI 88 – SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT 11
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-88-sach-de-nhi-luat-11-19g30-08-09-2023/


BÀI 89 – SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT 12
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-89-sach-de-nhi-luat-12-19g30-15-09-2023/


BÀI 90 – SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT 14
https://gpcantho.com/lop-kinh-thanh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-90-sach-de-nhi-luat-14-19g30-29-09-2023/


BÀI 91 – SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT 16
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-91-sach-de-nhi-luat-16-19g30-06-10-2023/


BÀI 92 – SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT 18
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-92-sach-de-nhi-luat-18-19g30-13-10-2023/


BÀI 93 – SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT 21
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-93-sach-de-nhi-luat-21-19g30-20-10-2023/


BÀI 94 - SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT 23
https://www.youtube.com/watch?v=urGTSTdONgE


BÀI 95 – SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT 25
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-95-sach-de-nhi-luat-25-19g30-03-11-2023/


BÀI 96 - SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT 27
https://www.youtube.com/watch?v=DiRq7hr8hwU


BÀI 97 – SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT 29
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-97-sach-de-nhi-luat-29-19g30-17-11-2023/


BÀI 98 – SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT 31
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-98-sach-de-nhi-luat-31-19g30-24-11-2023/


BÀI 99 – SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT 33
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-99-sach-de-nhi-luat-33-19g30-01-12-2023/


BÀI 100 – SÁCH GIÔ-SUÊ Chương 1
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-100-sach-gio-sue-chuong-1-19g30-08-12-2023/


BÀI 101 – SÁCH GIÔ-SUÊ Chương 3
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-101-sach-gio-sue-chuong-3-19g30-15-12-2023/


BÀI 102 – SÁCH GIÔ-SUÊ Chương 5
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-102-sach-gio-sue-chuong-5-19g30-29-12-2023/


BÀI 103 – SÁCH GIÔ-SUÊ Chương 7
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-103-sach-gio-sue-chuong-7-19g30-5-1-2024/


BÀI 104 – SÁCH GIÔ-SUÊ Chương 9
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-104-sach-gio-sue-chuong-9-19g30-12-1-2024/


BÀI 105 b – SÁCH GIÔ-SUÊ Chương 11 (26/01)
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-105-sach-gio-sue-chuong-11-19g30-26-1-2024/


BÀI 105 – SÁCH GIÔ-SUÊ Chương 11 (19/01)
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-105-sach-gio-sue-chuong-11-19g30-19-1-2024/


BÀI 106 – SÁCH GIÔ-SUÊ Chương 13
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-106-sach-gio-sue-chuong-13-19g30-2-2-2024/


BÀI 107 – SÁCH GIÔ-SUÊ Chương 15
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-107-sach-gio-sue-chuong-15-19g30-23-2-2024/


BÀI 108 – SÁCH GIÔ-SUÊ Chương 18
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-108-sach-gio-sue-chuong-18-19g30-1-3-2024/


BÀI 109 – SÁCH GIÔ-SUÊ Chương 20
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-109-sach-gio-sue-chuong-20-19g30-8-3-2024/


BÀI 110 – SÁCH GIÔ-SUÊ Chương 22
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-110-sach-gio-sue-chuong-22-19g30-15-3-2024/


BÀI 111 – SÁCH THỦ LÃNH Chương 1
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-111-sach-thu-lanh-chuong-1-19g30-22-3-2024/


Bài 112 – Sách Thủ Lãnh Chương 2 & 3
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-112-sach-thu-lanh-chuong-2-3-19g30-19-4-2024/


Bài 113 – Sách Thủ Lãnh Chương 4 & 5
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-113-sach-thu-lanh-chuong-4-5-19g30-26-4-2024/


Bài 114 – Sách Thủ Lãnh Chương 6 & 7
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-114-sach-thu-lanh-chuong-6-7-19g30-3-5-2024/


Bài 115 – Sách Thủ Lãnh Chương 8 & 9
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-115-sach-thu-lanh-chuong-8-9-19g30-10-5-2024/


Bài 116 – Sách Thủ Lãnh Chương 10 & 11
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-116-sach-thu-lanh-chuong-10-11-19g30-17-5-2024/


Bài 117 – Sách Thủ Lãnh Chương 12 & 13
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-117-sach-thu-lanh-chuong-12-13-19g30-24-5-2024/


Bài 118 – Sách Thủ Lãnh Chương 14,15 & 16
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-118-sach-thu-lanh-chuong-1415-16-19g30-31-5-2024/


Bài 119 – Sách Rut Chương 1 & 2
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-119-sach-rut-chuong-1-2-19g30-7-6-2024/


Bài 120 – Sách Rut Chương 3 & 4
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-120-sach-rut-chuong-3-4-19g30-14-6-2024/


Bài 121 – Sách Tin Mừng Mác-cô Chương 1 & 2
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-121-sach-tin-mung-mac-co-chuong-1-2-19g30-21-6-2024/


Bài 122 – Sách Tin Mừng Mác-cô Chương 1 & 2
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-122-sach-tin-mung-mac-co-chuong-1-2-19g30-28-6-2024/


Bài 123 – Sách Tin Mừng Mác-cô Chương 2 & 3
https://gpcantho.com/lop-thanh-kinh-truc-tuyen-dc-stephano-bai-123-sach-tin-mung-mac-co-chuong-2-3-19g30-5-7-2024/


 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây