CẦU CHO KẺ LY TRẦN

Chủ nhật - 19/08/2018 10:20
CẦU CHO KẺ LY TRẦN
CẦU CHO KẺ LY TRẦN
CẦU CHO KẺ
LY TRẦN

I.- Chương trình 1: CẦU LỄ 5 DẤU THÁNH.. 1
II.- Chương trình 2: GIỜ THÁNH PHẠT TẠ.. 7
III.- Chương trình 3: CỬ HÀNH LỜI CHÚA.. 17
IV.- Chương trình 4: BỘ LỄ CẦU HỒN.. 20
V.- CÁC BÀI SÁCH THÁNH.. 24
VI.- TIỀN LIỆM KINH.. 30
VII.- NGHI THỨC LÀM PHÉP XÁC.. 32
VIII.- TIỀN TÁNG KINH.. 39
IX.- CÁC BÀI THÁNH CA.. 43

 

I.- Chương trình 1:
CẦU LỄ 5 DẤU THÁNH

Hướng dẫn: Nhân danh Cha ...
                    Kinh Ăn Năn Tội.

Anh chị em nam nữ chúng con hiệp một ý một lòng mà dâng lễ này,/ cậy vì công nghiệp năm dấu Thánh Đức Chúa Giêsu, xin Đức Chúa Cha thứ tha phần phạt cho (linh hồn ... cùng các Đẳng linh hồn),/ được khỏi nơi khốn khó, mà về chầu Chúa trên nước thiên đàng đời đời chẳng cùng./ Amen
Cộng đoàn: Độc kinh ăn năn tội.
HD: Phép lần hạt năm Dấu Thánh Mình Đức Chúa Giêsu/ ba mươi kinh Lạy Cha cùng năm kinh Kính Mừng,/ chia ra làm 6 phần:

Thứ nhất thì gẫm:/ Khi quân dữ bắt chân tả Đức Chúa Giêsu vào thánh giá,/ mà đóng đinh sắt nên đau lắm, máu chảy xuống ròng ròng./ - Khi gẫm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha./ Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân tả vì chúng con đi đàng trái,/ cùng nguyện một kinh Kính Mừng./ Thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng như phải đóng đinh vậy;/ lại xin cho chúng con chừa đi đàng trái,/ là chớ làm sự tội lỗi./ Amen.
: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho (linh hồn ... cùng các đẳng linh hồn) đặng lên chốn nghỉ ngơi,/ hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Thứ hai thì gẫm:/ Khi quân dữ bắt chân hữu Đức Chúa Giêsu vào thánh giá,/ mà đóng đinh nơi có gân cùng mạch máu nhiều,/ cho nên cả và mình Đức Chúa Giêsu phải khốn./- Khi gẫm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha./ Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa ở thế gian ba mươi ba năm,/ mỏi chân những đi dạy dỗ chúng con,/ mà chúng con lấy đinh sắt đóng chân cho làm vậy;/ cùng nguyện một kinh Kính Mừng./ Thương Đức Mẹ phải khốn cùng Con./ Xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật là đẹp lòng Đức Chúa Trời luôn./ Amen.

Thứ ba thì gẫm:/ Khi quân dữ bắt tay tả Đức Chúa Giêsu vào thánh giá,/ mà lấy búa sắt đóng đinh nên đau lắm,/ bởi cả và mình Đức Chúa Giêsu nặng, thì lỗ tay xé ra càng đau hơn nữa./- Khi gẫm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha./ Lạy ơn Cha Cả chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng con;/ cùng nguyện một kinh Kính Mừng./ Thương Đức Mẹ phải đau đớn cùng Con./ Xin cho chúng con chừa sự chẳng nên,/ cho ngày sau khỏi ở bên tay tả Đức Chúa Giêsu là bên kẻ dữ/ phải sa hoả ngục./ Amen.

Thứ bốn thì gẫm:/ Khi quân dữ bắt tay hữu Đức Chúa Giêsu vào thánh giá,/ mà bởi chẳng đến lỗ sẵn,/ thì nó buộc cánh tay Đức Chúa Giêsu mà kéo ra cho vừa lỗ,/ liền giãn những xương ngực Đức Chúa Giêsu ra cho nên đau lắm thì mới đóng đinh đặng./- Khi gẫm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha./ Thương Đức Chúa Giêsu lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ,/ mà người ta lại trả công cho làm vậy;/ cùng nguyện một kinh Kính Mừng./ Thương Đức Mẹ, bởi yêu Con hơn mình thì thương xót Con lắm./ Xin cho chúng con làm việc phước đức,/ cho ngày sau đặng ở bên tay hữu Đức Chúa Giêsu là bên kẻ lành,/ đáng lên thiên đàng./ Amen.

 Thứ năm thì gẫm:/ Khi Đức Chúa Giêsu đã sinh thì,/ có một người quân lính lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giêsu phải trái tim,/ máu cùng nước chảy xuống./ Song le Đức Chúa Giêsu chẳng đau gì vì đã sinh thì,/ mà Đức Mẹ đau đớn như phải dấu ấy thâu qua trái tim Đức Mẹ vậy./- Khi gẫm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha./ Đội ơn Đức Chúa Giêsu lấy hết máu trong mạch đổ ra cho chúng con;/ cùng nguyện một kinh Kính Mừng./ Thương Đức Mẹ phải đau đớn như dao sắc thâu qua lòng vậy./ Xin cho chúng con chớ có lòng yêu sự thế gian,/ mà bỏ nghĩa Đức Chúa Giêsu yêu dấu chúng con,/ cho nên chịu chết vì chúng con./ Amen.

Thứ sáu thì nguyện 3 kinh Lạy Cha./ Kính lạy những cái đinh thâu qua chân tay Đức Chúa Giêsu,/ cùng nguyện một kinh Lạy Cha./ Kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long Đức Chúa Giêsu,/ cùng nguyện một kinh Lạy Cha./ Kính lạy thánh giá là giường Cha cả trên hết mọi sự nằm khi sinh thì./ Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ xin Chúa lấy thánh giá đinh sắt lưỡi đòng,/ như chìa khoá mở cửa Thiên Đàng, cho (linh hồn .... cùng các đẳng linh hồn) đặng vào./ Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu cùng rất thánh Đức Bà,/ chúng con dâng bấy nhiêu kinh nguyện này,/ nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu vì chúng con:/ Chớ chi chúng con có ngày nào đặng chịu sự gì khó vì Đức Chúa Giêsu,/ làm chứng có lòng kính mến Cha cả trên hết mọi sự!/ Song le chúng con là kẻ yếu sức,/ cậy nhờ rất thánh Đức Bà cầu thêm sức cả,/ cho chúng con đặng bền lòng giữ đạo cho trọn,/ cùng xưng tên Đức Chúa Giêsu ra trước mặt thiên hạ./ Amen.

KINH CẦU CHUỘC TỘI

Xin Chúa thương xót Chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời
        thật.
               * Thương xót chúng con.

Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức
         Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Chúa Giêsu thương hết người thế .
Chúa Giêsu xuống thế làm người .
Chúa Giêsu ba mươi năm chịu luỵ Đức Mẹ .
Chúa Giêsu ba năm giảng dạy nước Giudêu .
Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn .
Chúa Giêsu cho thánh Lagiarô chết chôn bốn ngày sống lại .
Chúa Giêsu chịu Giudà bán cho quân Giudêu.
Chúa Giêsu chịu quân Giudêu ra rước mừng hát.
Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem chảy nước mắt ra .
Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ.
Chúa Giêsu truyền phép Thịt Máu mình để nuôi linh hồn chúng con.
Chúa Giêsu vào vườn Giếtsêmani mà nguyện cùng Đức Chúa Cha.
Chúa Giêsu lo buồn thương hết người thế.
Chúa Giêsu chảy mồ hôi máu ra nhỏ xuống đất .
Chúa Giêsu ra trước quân dữ phó mình cho nó.
Chúa Giêsu chịu buộc trói ở mình.
Chúa Giêsu chữa đã đứa quân dữ bắt mình.
Chúa Giêsu chịu các đầy tớ bỏ trốn ra hết.
Chúa Giêsu chịu thánh Phêrô một đêm chối 3 lần .
Chúa Giêsu mở lòng thánh Phêrô ăn năn tội khóc lóc.
Chúa Giêsu chịu vả trước mặt thiên hạ .
Chúa Giêsu chịu vạ cáo gian .
Chúa Giêsu thầy cả Giudêu mắng rằng: Đáng phải giết.
Chúa Giêsu thâu đêm chịu những khổ hình.
Chúa Giêsu chịu quân dữ nộp cho quan Philatồ tra xét .
Chúa Giêsu chịu Philatồ phú mặc vua Erôde.
Chúa Giêsu chịu Erôde chê rằng dại dột.
Chúa Giêsu chịu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba.
Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát cả và mình.
Chúa Giêsu chịu những gai nhọn đóng thâu vào đầu.
Chúa Giêsu chịu quân dữ quì lạy nhạo cho xấu hổ .
Chúa Giêsu chịu Philatồ đem ra nơi cao cho dân xem thấy mà thương.
Chúa Giêsu chịu quân Giudêu kêu rằng: Đóng đinh trên cây Thánh
        Giá.
Chúa Giêsu chịu Philatồ phú cho dân Giudêu đem đi giết.
Chúa Giêsu chịu vác cây Thánh Giá nặng nề.
Chúa Giêsu chịu các người nữ đi theo mà thương khóc.
Chúa Giêsu chịu đóng đanh chân tay vào Thánh Giá
Chúa Giêsu chịu nạn giữa hai người trộm cướp.
Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho quân dữ.
Chúa Giêsu chịu các quân dữ lấy hết áo chia nhau.
Chúa Giêsu còn trên Thánh Giá chịu thiên hạ nhạo cười.
Chúa Giêsu tha tội cho một người kẻ trộm phải đóng đinh cùng.
Chúa Giêsu trối phú Đức Mẹ làm mẹ ông thánh Gioan.
Chúa Giêsu cho ông Thánh Gioan làm con Đức Mẹ.
Chúa Giêsu còn trên cây Thánh Giá nữa ngày ngắt sáng mặt trời, tối          khắp thiên hạ.
Chúa Giêsu còn trên cây Thánh Giá than thở cùng Đức Chúa Cha.
Chúa Giêsu còn trên cây Thánh Giá kêu rằng: Khát khao!
Chúa Giêsu phán rằng: Đã đoạn! Ấy là đã hoàn tất việc chuộc tội cho
        thiên hạ.
Chúa Giêsu rằng: Con phú linh hồn con ở tay Đức Chúa Cha.
Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra.
Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ.
Chúa Giêsu xuống ngục Tổ Tông an ủi các người thánh.
Chúa Giêsu thiên sầu địa thảm.
Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra thật là Con Đức Chúa Trời.
Chúa Giêsu chịu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra.
Chúa Giêsu chịu táng xác trong hang đá mới.
Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các người thánh lên.
Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ.
Chúa Giêsu cho thánh Tôma xem 5 dấu ở mình.
Chúa Giêsu dạy ông thánh Phêrô thay vì cai trị Hội Thánh.
Chúa Giêsu dạy các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo.
Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ thăng thiên.
Chúa Giêsu ngày tận thế lại xuống phán xét.
Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
        Chúa Giêsu tha tội cho chúng con
Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
        Chúa Giêsu nghe cho chúng con

Kẻo mất nghĩa cùng Đức Chúa Trời.
        - Chúa Giêsu chữa chúng con.

Kẻo phạm tội nghe ma quỷ cám dỗ.
Kẻo chối đạo Đức Chúa Giêsu.
Kẻo phải sa hoả ngục mất công Đức Chúa Giêsu chuộc cho.

Chúng con là kẻ có tội.
        Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu mở lòng cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ.
        Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu cho chúng con kính mến ĐCG trên hết mọi sự.
Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông ĐCG vì đã chuộc tội chúng con.
Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ ĐCG cho nên.
Chúa Giêsu cho nước Việt Nam giữ đạo cho bền càng ngày càng
        thạnh.
Chúa Giêsu cho chúng con chịu Mình Thánh Chúa vào lòng cho nên.
Chúa Giêsu cho linh hồn chúng con khi mong lìa xác, khỏi chước ma
         quỷ dữ.
Chúa Giêsu cho linh hồn ... (hoặc: chúng con) được đặng phần vui vẻ cùng ĐCG ở trên trời.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
        Tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
        Nghe cho chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
        Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu Kitô nghe cho chúng con
        Chúa Giêsu Kitô nhậm lời chúng con.

 


II.- Chương trình 2:
GIỜ THÁNH PHẠT TẠ

(Kinh ăn năn tội)
Hướng dẫn: Từ vực sâu con kêu tới Chúa, Chúa ôi! Chúa ôi! Xin nghe tiếng con.
Cộng đoàn: Xin lắng tai nghe tiếng con.

HD: Hồn con vững tin nơi lời Chúa hứa. Hồn con trông cậy nơi Chúa.
: Vì nơi Chúa rộng lòng nhân từ và ơn cứu chuộc. Xin Chúa ban cho linh hồn ... được an nghỉ đời đời/ và được hưởng ánh sáng ngàn thu.

(Có thể hát: Ca nhập lễ trang...)
HD: Bình an đời đời,
: Là vui phước chốn Thiên Đàng vô chung. Càng trông ước chóng về Thiên Cung đến Quê Trời, xem tỏ Chúa tôi đồng vui phước muôn đời không khen... Cúi xin Chúa nhân lành thứ tha các linh hồn. Đem vào nơi vinh sáng thanh nhàn an nghỉ, vất đi ngàn cay đắng trên đời tân toan.
HD: Lòng... con... mong... ước đến núi Sion. Là nơi Chúa sắm quí báu đáng ước về hưởng muôn phước.
: Lời than khóc thống thiết lắm lúc thấu đến Chúa: Chúa ái tuất nào không... nghe lời nguyền.
HD: Cầu xin hằng ngày cùng ra sức tránh xa đàng vui chơi... Đây công phước đức là an tâm chốn dương trần, xưng tỏ hiếu trung hầu sau phước Thiên Đàng đâu sai... Quyết xông đánh ba thù gắng luôn chớ nao... lòng. Trông vào Giêsu Chúa nhân lành an ủi sáng soi cùng đưa đến Thiên Đàng vinh quang...
HD: Lạy Chúa, vì lòng nhân từ cao cả, xin thương xót con.
: Và vì lòng nhân từ bao la, xoá bỏ tội lỗi con.
HD: Xin rửa con hết mọi tội ác. Xin rửa con hết mọi lỗi lầm.  Vì con nhận biết tội ác con, và tội con hằng ngày bày ra trước mặt con.
: Con có tội cùng Chúa, con làm điều xấu xa trước mặt Chúa. Chúa thật công bình khi luận án, và rất chính trực khi xét xử.
(Có thể hát: Xin Chúa Thương Xót, trang ...)
HD: (Hát giọng Kyrie) Lời con than thỉ kêu van... Chúa Cha tạo thành việc rất công linh.
: Lời con than thỉ kêu van... Chúa Con chuộc đời cực khốn đau thương.
HD: Lời con than thỉ kêu van...Thánh ơn mạng nguồn việc Chúa Ngôi Ba.
: Nguyện xin Cha Cả nhân khoan... Thứ tha mọi điều tội lỗi cho con.
HD: Nguyện xin Vua cả Giêsu... Thứ tha mọi điều tội lỗi cho con.
: Nguyện xin Thánh Mẫu Maria... Ngó qua ngục này Mẹ chớ quên con.
HD: Ngày đêm không kẻ yêu thương... Khốn nơi luyện hình độc chiếc nguy thay.
: Ngày đêm không kẻ yêu thương... Khóc than một mình gọi nhắn kêu ai.
HD: Ớ người đời sao còn lơ đãng mau hãy xét suy.
: Kíp lo việc hồn kịp lúc không ngoan.
HD: Phúc âm theo thánh Gioan (11,21-27)
Khi ấy, Matta thưa Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, nếu Thầy ở đây, em con không chết. Nhưng con biết rằng: Ngay bây giờ, mọi điều Thầy xin Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu bảo bà rằng: “Em con sẽ sống lại”. Matta đáp lại rằng: “Con biết, em con sẽ sống lại, trong giờ sống lại ngày tận thế”. Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ không phải chết đời đời. Con có tin không?”. Matta liền thưa: “Vâng, con vẫn tin Thầy là Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa hằng sống, là Đấng đã đến trong  thế gian”. / - Phúc cho ai biết lắng nghe lời Chúa.
: Và thực thi ý Chúa.
HD: Giáo lý của Chúa đem lại cho ta bao niềm hy vọng. Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Ta là sự sống... Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ sống”... Vì Chúa đã sống lại, và Chúa đã cho Lagiarô sống lại. Lời Chúa hứa sẽ cho kẻ lành sống lại để hưởng vinh quang với Chúa, là nguồn an ủi cho chúng ta không kể xiết. Phước cho kẻ hiểu và tin Lời Chúa.
HD: Đây, chúng con không xin Chúa khiến kẻ chết sống lại như Lagiarô, nhưng xin Chúa thương xót thứ tha các tội lỗi/ và bớt phần phạt cho kẻ đã qua đời.
: Xin Chúa nhân lành ban cho linh hồn... này được khỏi nơi giam cầm, vì công nhiệp thương tích và Máu Thánh Chúa, vì Trái Tim Chúa hay thương xót vô biên.
HD: Chúng con xin dâng cho Chúa công nghiệp Chúa 33 năm ở thế, xin dâng cho Chúa các Thánh Lễ đã và đang làm giờ này trong khắp Hội Thánh, cho linh hồn... này và cho các đẳng nơi Luyện Ngục, được mát mẻ và sớm về hưởng mặt Chúa trên cõi trời.
: Lạy Chúa, là Đấng công bình và thương xót, nếu Chúa chấp tội, nào ai đứng vững trước mặt Chúa. Nhưng Chúa hằng mở cửa từ bi cho những ai trông cậy/ và lúc nào Chúa cũng mong muốn chúng con trông cậy chạy đến cửa từ bi nhân hậu, vì Chúa là Cha muôn đời.
HD: Xưa kia, Chúa không cầm lòng được, khi thấy những dòng nước mắt thương tiếc Lagiarô... Huống chi trước cảnh tang chế của gia đình này, nếu Chúa còn sống giữa thế gian, Chúa không khỏi đau lòng... và ban sực an ủi.
: Lạy Chúa hay thương xót, xin ban cho linh hồn... này được mau về cùng Chúa nơi vinh phúc. Và cũng xin Chúa ban sự an ủi cho mọi người còn sống thuộc gia đình này được bình an/ và giữ nghĩa Chúa trọn niềm, để sau này tất cả được gặp nhau trên trời.

KINH VẬT MỌN

HD: Chúng con là vật mọn phàm hèn, mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu chí tôn chí đại là Chúa chúng con. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng chúng con thảm thiết, kinh khủng, nhuốc nha; mà chúng con có ngày nào đặng trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên.
Thuở xưa, khi Đức Chúa Giêsu chuộc tội chịu chết, thì trời đất u ám động địa, sầu não núi non, là đá vỡ ra tan tác, còn thương Chúa sinh nên muôn vật; huống là chúng con, mà chẳng thương Cha cả thì sao? Ấy Máu thánh Cha cả đã chảy ra hết vì tội con dữ là chúng con. Mà chúng con thấy Cha thương con dường ấy chẳng có khi đừng, nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi đã phạm cùng Đức Chúa Trời. Ấy thật bởi tội chúng con, cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình, chịu đóng đinh chịu chết làm vậy. Chúng con xin hằng kính mến Đức Chúa Giêsu, hằng theo chân Đức Chúa Giêsu, mà tích 5 dấu thánh mình Đức Chúa Giêsu vào ở trong lòng chúng con.
HD: 1. Chúng con lạy ơn dấu thánh chân tả Đức Chúa Giêsu.
: Vì tội chúng con. (đấm ngực)
2. Chúng con lạy ơn dấu thánh chân hữu Đức Chúa Giêsu.
3. Chúng con lạy ơn dấu thánh tay tả Đức Chúa Giêsu.
4. Chúng con lạy ơn dấu thánh tay hữu Đức Chúa Giêsu.
5. Chúng con lạy ơn dấu thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu.


Phần thứ sáu vua Đavít:

Ớ Chúa con, con ở chốn thẳm sâu kêu đến cùng Chúa, xin Chúa nghe lấy tiếng con kêu.
Xin Chúa hãy lắng tai nghe con cầu nguyện.
Nếu Chúa xem xét tội khiên, thì ai hầu đứng đặng? Sự nhân từ là ở Chúa.
Con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho con đặng ngóng trông linh hồn con mơ ước cho hẳn lời Chúa hứa.
Mà con trông cậy Chúa từ ban thái tạo cho đến tối, chúng con hằng cậy Chúa luôn.
Vì sự nhân từ là ở Chúa, mà Chúa rất rộng duông, Chúa sẽ chuộc lấy chúng con cho khỏi tội vô ngằn.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho (linh hồn ... cùng các đẳng linh hồn) đặng lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
(Có thể hát: Ca Hiệp Lễ trang...)
HD: Ước mau về Thiên ... Cung.
: Đồng thảnh thơi hiển vinh chung cùng... Cha. Đồng hiển vinh phỉ mừng muôn thuở muôn năm... kề Mẹ Ma.. ria.
HD: Nguyền xin Chúa Chí Thánh mau ban phước tiêu diêu. Mừng đổi những khổ não thương ban nghỉ thanh nhàn.
: Hầu nghỉ an cõi trời vinh hiển muôn đời... Đồng hiệp vui... Chúa tôi.
HD: Đời người như ngọn gió thoảng qua. Những kẻ không biết Chúa, không hiểu con người chết rồi còn gì không? Số phận con người sau khi chết sẽ ra sao? Nhưng đúng lời người ta thường nói: Sống gởi thác về. Về là quê thật đời đời.
: Lạy Chúa hay thương xót, xin cho linh nhồn... này được về bên Chúa đời đời.
HD: Thiên Đàng hoả ngục 2 quê. Phước cho kẻ chết trong ơn nghĩa Chúa. Những kẻ phải xa lìa mặt Chúa đời đời, thôi còn nói đến chi, không còn phương nào liên lạc và giúp đỡ các linh hồn xấu số ấy.  Thời giờ dành cho các kẻ dữ đã chấm dứt rồi. Nhưng đối với các linh hồn kẻ lành, nếu chưa hoàn toàn trong sạch, thì còn nán lại nơi Luyện Ngục, và các linh hồn ấy đang chờ đợi chúng ta.
: Lạy Chúa, nếu chấp tội, nào ai đứng vững trước mặt Chúa. Nhưng Chúa rất nhân hậu, đã ban cho chúng con kho tàng Máu Thánh và thương tích Chúa, để chúng con dâng lại cho Chúa đền tội các linh hồn. Một giọt máu Chúa cũng đủ để đền bù các tội lỗi thế gian. Vậy xin Trái Tim Chúa tha thứ và rước linh hồn... này mau về cùng Chúa để chúc tụng lòng nhân hậu Chúa muôn đời.
HD: Giêrusalem, Giêrusalem, con hỡi, hãy than khóc. Chúa ái tuất vui lòng tha... con...
: Giêsu khoan nhân, xin Cha xem con đã lỡ hư khốn. Chúa khấn đoái nghe lời kêu... van...
HD: Công linh vô biên, ba mươi ba năm lao khổ cũng không sá. Chúa khấn xoá... tha người ăn năn...
: Xin Vua khoan nhân dung tha muôn muôn sai lỗi của tôi tớ. Khấn cất lấy trăm ngàn tai ương...
HD: Ra đi, anh em, cha con không ai đưa dõi kẻ sang kiếp. Lúc chết ắt phân lìa hai quê.
: Thân tôi cô đơn, kêu van không ai thương tưởng kẻ đi vắng. Lúc khuất bóng, xa lòng đâu sai...
HD: Xưa kia sinh ra tay không, hôm nay tôi phải phủi tay trắng. Đến lúc thác không gì đem theo...
: Con ôi, con suy cho nên: Vinh ba vui giả sẽ qua chóng. Sướng chốc lát gây nhiều âu lo...
HD: Madalena, khuyên con nên bỏ những vui sướng. Chúa khóc lóc trông chờ con đây...
: Con đưa tay, van lơn xin Giêsu lân mẫn hãy tha bớt. Khấn đoái đến tôi hèn con ngây...
HD: Au-cu-xi-tinh, con ôi, sao theo đuổi bả vô lối. Chớ cố chấp, sau này than thân.
: Con ôi, tim Cha yêu thương âu lo, năn nỉ đã lâu lắc. Quyết cứu vớt linh hồn con luôn...
HD: Kiêu căng, tham lam, mê say vui chơi, sau phải lửa thiêu đốt. Đốt kiếp kiếp không hề ai thương...
: Trông ai yêu thương, trông ai mai sau an ủi giải nguy khốn. Sống dưới thế khôn thì lo xong...
HD: Khen thay cho ai an tâm tu thân, thêm mãi những công đức. Vác Thánh Giá trông ngày vinh quang...
: Vui đâu trên dương gian, an đâu trong nơi sủng để than khóc. Phước Chúa hứa cho người ăn năn...
HD: Giêsu thương ban an nghỉ cõi thanh sáng. Khấn nhớ đến các linh hồn nơi giam...
: Muôn năm mang ơn lân mẫn giảm tha bớt. Sớm rước lấy đem về thiên cung...
(Có thể hát: Đáp Ca và Alleluia, trang ...)
HD: Hỡi ôi, cõi trần có ngày tan hoang. Bị ngọn... diêm... sinh... thiêu huỷ tiêu tan. Ngày thật... kinh tâm... cho cả dương gian.
: Khủng rung cả bầu đất trời nhân dân. Sợ sự... oai...nghi Quan cả tra phân. Ngày thật... nguy nan... cho kẻ hư thân.
HD: Thần Chúa thúc loa... phá... tan giấc chết... Kẻ trong mả mồ sống về mau mau. Cùng nhau... đến... nơi... phân xử phen sau.
: Người dữ khiếp kinh... ước... tan chết mất... Bởi không lẽ gì đáp lời tra phân. Kìa Vua... chí... linh... toan xử muôn dân.
HD: Đã tha lỗi lầm của Maria. Lại tội... nhân... kia... bên hữu Cha tha. Thì phận... tôi đây... sao chẳng trông Cha.
: Những câu khẩn cầu rất hèn không phương. Cậy sự... khoan... nhân... Vua cả nhiêu dung. Hầu ngọn... sinh diêm... tôi khỏi thiêu nung.
HD: Cầu Chúa đoái thương... sắp... bên đắc phước. Rẽ tôi khỏi đoàn ác thù hung hăng. Vào trong... số dân... bên hữu vinh sang.
: Người dữ nhuốc nha... Chúa... lên án đoán. Phải lâm khổ hình xác hồn thiêu sinh. Phần tôi... Chúa thương... bên cõi vô biên.
HD: Khóc than... kinh khiếp... lo... buồn tội... khiên. Tủi... thân hư hèn thật tôi chẳng yên... Chúa liệu cứu tôi ngày sau hiển vinh.
: Ngày kia muôn... dân run sợ... kinh khiếp. Mọi người đã chết đều... phải lai sinh.
HD: Ngày tra xét chung... Chúa... thương khấn xá. Tội tình muôn thứ, nguyền... thứ tha cho.
: Chúng con lại cầu cho ai chết. Đặng về chốn vui... vẻ thiên cung. Amen.
HD: Trích bài thơ thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta biết rằng: Nếu căn nhà chúng ta cư ngụ ở trần gian này bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi định cư vĩnh cửu trên trời, do Thiên Chúa thiết lập, chớ không phải tay người phàm làm ra... Bởi đó, chúng ta hằng bạo dạn, vì biết rằng: Bao lâu sống trong thân xác này, là chúng ta lưu lạc xa Chúa, vì chưng nhờ đức tin, chớ không phải vì đã thấy, mà chúng ta tiến bước.
Chúng ta cũng bạo dạn và ước ao lìa xa thân xác, để ở cùng Chúa. Vì thế, dù ở trong thân xác hay ra khỏi xác, chúng ta hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ, tất cả mọi người chúng ta đều phải phơi bày trước toà án Chúa Kitô, để mỗi người lãnh lấy phần thưởng đời sống mình, tuỳ mình đã làm lành hay đã làm dữ. - Phúc cho ai biết lắng nghe lời Chúa.
: Và thực thi ý Chúa.
HD: Lạy Chúa, ôi con yêu luật Chúa muôn trùng. Suốt ngày con cứ suy đi gẫm lại.
: Chân con tránh mọi đường lối dữ. Vì lời Chúa phán, con giữ vuông tròn. Phán quyết Chúa, con không rời bỏ. Vì chính Người dạy dỗ hồn con. Lời Chúa hứa xiết bao mỹ vị. Thật là hơn miệng nếm mật ong...
HD: Lời Chúa là đèn soi bước chân con. Là ánh sáng chỉ đường dẫn lối.
: Trên tôi tớ Chúa, xin chiếu Tôn Nhan. Xin dạy vẽ cho con Thánh Chỉ! Mắt con này suối lệ chứa chan. Vì luật Chúa, thế gian không giữ !
HD: Thân lạy Chúa, muôn trùng công chính. Án quyết Người ngay thẳng công liêm. Bằng chứng Chúa thảy đều thiết định. Rất công minh, triệt để công bình!
: Lửa nhiệt tâm khiến con mòn mỏi... Lời Chúa hứa đã luyện tinh tuyền. Nên tôi tớ Người thiết tha yêu quí. Công lý Chúa công bình muôn thuở. Luật Chúa ban, Chân Lý ngàn đời! Bao khổ sầu đã đổ trên con. Nhưng giới răn Người khiến con vui thoả.
(Đọc kinh: Tin Kính)
HD: Hãy nhớ: Chúa Giêsu Kitô sống lại từ trong cõi chết. Là cứu độ và vinh hiển ta muôn đời.
: Nào ta cùng chết với Chúa. Ta sẽ cùng Chúa thống trị.
HD: Nào ta cùng khổ với Chúa. Ta sẽ cùng Chúa thống trị.
: Trong Chúa, nỗi cực của ta. Trong Chúa, mọi sự lòng ta vui sướng.
HD: Trong Chúa, hy vọng của ta. Trong Chúa, mọi sự lòng ta yêu mến.
: Trong Chúa, tất cả mọi ơn. Trong Chúa, bình an ta nữa.
HD: Trong Chúa, vinh hiển của ta. Trong Chúa cả ơn cứu độ.
: Hãy nhớ Chúa Giêsu Kitô sống lại từ trong cõi chết. Là Cứu Độ, và vinh hiển ta muôn đời.
(Đọc kinh: Lạy Nự Vương, Kinh Kính Mừng, Dâng ngày)
 


III.- Chương trình 3:
CỬ HÀNH LỜI CHÚA

1. Hát mở đầu: (Các bài hát trang ....)
HD: Lạy Chúa, chớ gì lời cầu nguyện chúng con toả lên như hương thơm trước tôn nhan Chúa.
: Và các lời khẩn cầu của chúng con được Chúa Cha chấp nhận.
HD: Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa vô cùng nhân từ, cúi xin Chúa nhìn đến công nghiệp Con Một Chúa là Đức Kitô.
: Nơi Người, niềm hy vọng sống lại vĩnh phúc, đã chiếu toả trên chúng con, để chúng con đang buồn sàu, vì thân phận hay đau khổ chết chóc, cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này.
HD: Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự chết mặc dầu ghê tởm, nhưng không làm tiêu tan sự sống. Nó chỉ thay đổi trạng thái, và khi thân xác nơi trần gian tan rã, thì Chúa lại ban cho những kẻ qua đời, một cuộc sống vĩnh viễn trên trời, trong lúc chờ ngày  quang lâm của Chúa Kitô.
: Vì một mình người đã chịu chết, để thay thế cho tất cả chúng con khỏi chết đời đời, một mình Người đã quá thương chúng con mà vui lòng chết, để mọi người chúng con được sống cho Chúa luôn mãi trong Đức Kitô.
HD: Người đã hy sinh cứu độ nhân trần, vì Người là sự sống của toàn nhân loại. Người là “sự sống lại của kẻ đã chết trong Adong, và là niềm hy vọng cuối cùng cho những ai đang sầu khổ trong tâm hồn.
: Chúng con là những kẻ nhờ Con Chúa chịu chết mà được cứu chuộc, chúng con được hưởng vinh quang của Người trong thánh ý Chúa. Vậy giờ đây, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa cho (các) linh hồn... sớm được khỏi lửa luyện hình, mà về nhập đoàn cùng chư thần thánh, hoan ca ngợi khen Chúa muôn đời.

2. LỜI CHÚA: Bài trích sách tiên tri Isaia (25,6a.7-9
Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc. Và trên núi này, Người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân Người, vì Người đã phán như vậy. Và ngày đó, người ta sẽ nói: “Này đây, Chúa chúng ta, chúng ta đã chờ đợi Người, và Người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi Người chúng ta tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan, và vui mừng trong ơn Người cứu độ”. - Phúc cho ai biết lắng nghe lời Chúa.
: Và thực thi ý Chúa.
(Hát: Trang...)
(Đọc kinh Vật mọn + Ớ Chúa con trang....)

HD: Phúc âm theo thánh Gioan (12,23-36)
Khi ấy, Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, ta nói với các con, nếu hạt lúa gieo xuống đất mà không biến đổi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó biến đổi đi, thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt khác. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất. Và ai hy sinh sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh người ấy”. - Đó là lời Chúa.
: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
HD: Chúng ta hãy ngồi thinh lặng, suy niệm những ý chính trong bài Tin Mừng vừa nghe.
1. Cái chết của Chúa Giêsu và của chúng ta là một mối lợi, là vinh dự cho Người và cho chúng ta. Bởi vì nhờ sự chết, chúng ta mới được sống lại, và đưa lại cho Nước Trời nhiều tín hữu.
2. Ai vì Chúa mà chấp nhận hiến mạng sống mình, vui lòng nhận lấy những hy sinh lớn lao như cái chết, thì chắc chắn sẽ được sống đời đời. Vì Thầy Chí Thánh đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết, thì chúng ta cũng vậy.
3. Ai phụng sự Chúa Giêsu thì phải tin rằng: Người ở đâu, họ cũng được ở đó, và được Chúa Cha thương yêu và tôn vinh.
HD: Anh chị em thân mến, sau khi đã nghe và suy nhgĩ về lời Chúa, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Chúa lời cầu nguyện thiết tha cho linh hồn... và các đẳng linh hồn trong luyện ngục, nhất là những linh hồn mồ côi cô độc, không ai nhớ tới.
HD: Lạy Chúa, xin nhớ đến (các) tôi tớ Chúa, mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian về với Chúa. Xin Chúa ban cho nnhững kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như Người. Khi Người cho kẻ chết sống lại, và cho thân xác yếu hèn chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của Người.
: Chúng con cậy vì Danh Chúa...
HD: Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân từ thương đến (các) tôi tớ Chúa đã qua đời, mà tha thứ phần phạt do các hành vi bất chính họ đã làm. Khi còn sống, họ đã có lòng ước nguyện vâng theo thanh ý Chúa. Vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết họ với công đoàn tín hữu, thì trên trời, xin Chúa nhân lành, cũng cho linh hồn... được sum họp với hàng ngũ các thánh, mà ca tụng Chúa muôn đời.
: Chúng con cậy vì Danh Chúa...
HD: Lạy Chúa là Đấng rộng lượng thứ tha, và muốn cứu sống mọi người, xin khoan hồng cho ông bà cha mẹ, cho mọi người thân thuộc, và ân nhân chúng con, và tất cả mọi người đã từ biệt cõi đời này. Xin Chúa, vì công nghiệp và lời cầu bầu của Mẹ Maria và các thánh, cho linh hồn mà chúng con có bổn phận cầu xin, được sớm hưởng vinh phúc vô tận nơi Chúa.
: Chúng con cậy vì Danh Chúa...
HD: Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con, khi tưởng nhớ đến những người đã qua đời, cũng biết suy nghĩ đến thân phận của mình, để luôn luôn biết sẵn sàng, tỉnh thức đợi ngày Chúa đến, đưa chúng con ra khỏi cõi đời này, mà về cùng Chúa trong cõi trường sinh.
: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
(Hát trang 69)
(Đọc kinh: Lạy Nữ Vương, Lạy Cha, Kính Mừng, Dâng Mình)

 


IV.- Chương trình 4:
BỘ LỄ CẦU HỒN

(Lm. Mỹ Sơn)
Ca Nhập Lễ: Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.
HD: Lạy Chúa, Chúa đáng được chúc tụng trên Sion, và từ Giê-ru-sa-lem những lời tán tụng hướng về Chúa.
: Xin Chúa nhậm lời con khẩn cầu. Chúa là cùng đích mọi người sẽ phải tới. - Lạy Chúa xin cho...
HD: Xin Chúa thương xót chúng con.
: Xin Chúa thương xót chúng con.
HD: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
HD: Xin Chúa thương xót chúng con.
: Xin Chúa thương xót chúng con.
HD: Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha toàn năng, chúng con tuyên xưng Con Chúa đã chịu chết và sống lại, xin vì mầu nhiệm này, ban cho linh hồn... đã an nghĩ trong Con Chúa, thì cũng nhờ Người được vui mừng sống lại. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
: Amen.
HD: Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa là vinh quang của các tín hữu, và là sự sống của người công chính, nhờ Con Chúa đã chết và sống lại mà chúng con được cứu độ, xin Chúa đoái thương cho linh hồn... khi còn sống đã nhận biết mầu nhiệm xác loài người ngày sau sống lại, đáng được lãnh nhận niềm vui hạnh phúc đời sau. Nhờ Đức Kitô Cúa chúng con.
: Amen.
HD: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn... được lên chốn nghỉ ngơi.
: Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
HD: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
: Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn nài xin Chúa thương nhận linh hồn... tôi tớ Chúa, là thân nhân chúng con, để Chúa lấy lượng nhân từ, tha thứ những gì mà linh nhồn... đã lỗi phạm khi còn sống ở thế gian này, để khi đã thoát khỏi xiềng xích sự chết, được vào cõi hằng sống. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
HD: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn... được lên chốn nghỉ ngơi.
: Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
HD: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
: Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng linh hồn... cho Chúa, để khi đã chết với thế gian, thì được sống cho Chúa. Và nếu vì tính yếu đuối loài người, khi còn sống có phạm tội, thì xin Chúa cũng lấy lòng nhân hậu xót thương vô hạn, mà thứ tha xoá bỏ. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Hát: Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh hồn... qua chốn u sầu. Xin vì công nghiệp Đức Nữ Đồng Trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung đốt vô cùng đớn đau. (2 lần)
HD: Bài trích sách khôn ngoan: Linh hồn những nười công chính ở trong tay Chúa.
: Và đau khổ sự chết không làm gì được các Ngài.
HD: Đối với mắt người không hiểu biết, thì hình như các Ngài đã chết. Và việc các Ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt.
: Nhưng thật ra, các Ngài sống trong bình an.
HD: Và trước mặt người đời, dù các Ngài có chịu khổ hình, lòng cậy trông của các Ngài vẫn không chết.
: Sau một giây lát chịu khổ nhục, các Ngài sẽ được vinh  dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các Ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các Ngài như của lễ toàn thiêu.
HD: Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các Ngài, các người công chính sẽ sáng chói.
: Và chiếu ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau.
HD: Các Ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia.
: Và Thiên Chúa sẽ ngự trong các Ngài muôn đời.
HD: Các Ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ được hiểu biết chân lý.
: Và trung thành với Chúa trong tình yêu.
HD: Vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. – Đó là lời Chúa.
: Tạ ơn Chúa.
Hát: Đáp Ca.
1. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội và không trả cho ta theo lỗi của ta.
ĐK: Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính.
2. Như người cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính sợ Người, vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì, Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi.
3. Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.
4. Nhưng lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời đối với những kẻ kính sợ Người, và công lý Người ban tới con cái cháu chắt, đối với những người trung thành với lời giao ước, và nhớ tuân giữ các giới răn của Người.
ALLELUIA ALLELUIA: Chúa phán: Ta là sự sống lại, và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết đời đời. - Alleluia.
HD: Chúng ta kính cẩn nghe lời Chúa trong Phúc Âm.
: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
HD: Ngày ấy, Chúa nói với các môn đệ rằng: “Lòng chúng con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nnhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi, là để dọn chỗ cho các con. Thầy sẽ trở lại đem các con cùng đi với Thầy”.
(Ngưng giây lát)
HD: Chúng ta nghe tiếp lời Chúa: Lúc đó, trời đã về chiều, từ trên Thánh Giá, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha”. Nói xong, Người trút hơi thở cuối cùng.
: Lạy Chúa, Chúa đã dâng mình chịu chết, để mọi người chúng con được sống. Xin cho linh hồn... được sống lại với Chúa.
Hát CA HIỆP LỄ: Lạy Chúa, xin cho ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi trên các linh hồn, cùng với các thánh của Chúa đến muôn đời, vì Chúa là Đấng hay xót thương. - Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy, cùng với các thánh của Chúa đến muôn đời, vì Chúa là Đấng hay xót thương.
HD: Đặt mình vào hoàn cảnh các linh hồn ở Luyên Ngục, chúng ta cất tiếng kêu lên cùng Chúa.

CẦU NGUYỆN CHO CHÍNH CHÚNG TA
HD: Chúng ta hãy xin Chúa cho toàn thể anh chị em đang tin vào Chúa Kitô, xin Chúa là Thiên Chúa chúng con, đoái thương đoàn kết và gìn giữ tất cả tất cả, thực hiện chân lý trong một Hội Thánh Chúa.
: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa là Đấng tập họp những gì phân tán: Xin đoái nhìn đến đoàn chiên Chúa, để đức tin nguyên tuyền và dây liên lạc đức ái nối kết, mà phép Rửa Tội duy nhất đã thánh hoá. Amen.
(Kết  thúc)
 


V.- CÁC BÀI SÁCH THÁNH

1.  Thơ thánh Phaolô tông đồ gời tín hữu Rôma. Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong cự chết của Người. Và chúng ta cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô, nhờ vinh hiển Chúa Cha, mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này: Con người cũ của chúng ta đã chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi chúng ta bị huỷ đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa, vì Con Người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ sống với Người, vì biết rằng Đức Kitô, một khi từ cõi chết sống lại, người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa.- Đó là lời Chúa.

2.  Thơ thánh Phaolô tông đồ gời tín hữu Rôma.
Anh chị em thân mến, tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta, nhờ Thánh Thần đã ban cho chúng ta. Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ  tội lỗi. Ít có ai chết thay người công chính, hoạ chăng mới có người chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong Máu của Người, và nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi khi đã được giao hoà, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hoà.- Đó là lời Chúa.

3. Thơ thứ hai chủa thánh Phaolô tông đồ gởi cho Timôthêô.
Con thân mến, con hãy nhớ rằng: Chúa Giêsu bởi dòng Đavit, đã từ cõi chết sống lại, theo như Tin Mừng đã rao giảng. Vi Tin Mừng đó mà cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác. Nhưng lời Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích. Vì thế, Cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời, trong Đức Giêsu Kitô. Đây cha nói thật: Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta sẽ cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người.- Đó là lời Chúa.

4. Thơ thứ nhất của thánh Gioan tông đồ.
Các con thân mến, các con hãy coi tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta như thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, và sự thật là thế. Vì đó mà thế gian không biết Người. Các con thân mến, hiện nay, chúng ta làm con cái Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: Khi được tỏ ra, chúng ta sẽ giống như Người, vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy.- Đó là lời Chúa.

5. Bài trích sách tiên tri Đaniel.
Khi ấy, Tổng lãnh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy can thiệp cho con cái dân Người. Đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến, từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy, dân ngươi hễ ai có ghi tên trong sách, sẽ được cứu thoát. Nhiều kẻ an giấc trong đất sẽ chỗi dậy, có người sẽ hưởng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời. Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng vòm trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người, sẽ nên như các vì tinh tú tồn tại môn ngàn đời.- Đó là lời Chúa.

6. Bài trích sách  ông Giób.
Bầy giờ ông Gióp trả lời rằng: Ai sẽ làm cho lời tôi được ghi chép? Ai sẽ dùng bút sắt ghi chép lời tôi?  Ai sẽ dùng chì ghi tạc lời tôi trên đồng trên đá? Vì tôi biết Đấng cứu chuộc tôi hằng sống, và ngày tận thế, tôi sẽ từ bụi đất sống lại, da tôi sẽ lại bọc thân tôi, và trong xác thịt, tôi sẽ thấy Chúa tôi. Chính tôi sẽ thấy Người, và mắt tôi sẽ nhìn Người chớ không ai khác.- Đó là lời Chúa.

7. Bài trích sách Khôn Ngoan.
Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ chết chóc không làm gì được các Ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các Ngài đã chết. Và việc các Ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra, các Ngài sống trong bình an, và trước mặt người đời, dầu các Ngài có chịu khổ hình, lòng cậy trông của các Ngài cũng không chết. Sau những giây lát chịu khổ nhục, các Ngài sẽ được vinh dự lớn lao: Vì Chúa đã thử thách các Ngài như thử vàng trong lửa. Và chấp nhận các Ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt đến các Ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu toả ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các Ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia. Và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các Ngài muôn đời. Các Ngài đặt tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiếu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an cho những người Chúa chọn.- Đó là lời Chúa.

8. Thơ thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Thêsalônica.
Anh chị em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em chẳng biết gì về số phận những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, những người đã chết nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến làm một với Người. Bởi vậy, chúng tôi dựa vào lời Chúa, để nói cùng anh em điều này: Chúng ta là những kẻ đang sống, những kẻ còn sót lại khi Chúa đến, thì chúng ta không đi trước những người đã an nghỉ. Vì khi nghe lệnh và tiếng Tổng Lãnh Thiên Thần, và tiếng loa Thiên Chúa, thì Chúa từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô, sẽ sống lại trước hết, rồi đến chúng ta, những kẻ còn sót lại, chúng ta sẽ được nhấc lên cùng với họ trên khắp từng mây, đi đón Đức Kitô trên không trung, và như vậy, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. Vì thế, anh em hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau.- Đó là lời Chúa.

9. Phúc Âm theo thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là Thịt Ta, để cho thế gian được sống.
Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”. Bấy giờ, Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Con Người, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống Máu Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu Ta, thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn Manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. – Đó là lời Chúa.

10. Phúc Âm theo thánh Matthêô
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy dân chúng thì Người lên núi. Người nồi xuống và các môn đệ đến gần. Người liền mở miệng mà giảng dạy rằng: “Phúc thay những kẻ có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay những kẻ hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc thay những kẻ đói khát công chính, vì họ sẽ được no đủ. Phúc thay những kẻ biết xót thương, vì họ sẽ được thương xót. Phúc thay những kẻ có lòng trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Phúc thay những kẻ gây hoà thuận, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay những kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ. Các ngươi có phúc, khi người ta chửi rủa các ngươi vì Ta. Hãy vui mừng hoan hỉ, vì phần thưởng sung mãn dành cho các ngươi trên trời. – Đó là lời Chúa.

11. Phúc Âm theo thánh Matthêô
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi Thiên Thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy nghi của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người đứng bên phải. Còn dê thì bên trái.
Bấy giờ Vua phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói các người cho Ta ăn. Ta khát các ngươi cho Ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước. Ta mình trần, các ngươi đã cho đồ mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm. Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”. - Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống. Có bao giờ chúng thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc. Có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày, mà chúngcon đến viếng Chúa đâu?”. Vua đáp lại: “Quả thật Ta bảo cho các ngươi: “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.- Đó là lời Chúa.

12. Phúc Âm theo thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim, các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia, và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo rằng: “Đừng khóc nữa”. Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài. Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, ta truyền cho ngươi chỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi người ta trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người”. Việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđa và khắp vùng lân cận.- Đó là lời Chúa.

13. Phúc Âm theo thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con, thì con muốn rằng: Con ở đâu, thì chúng cũng ở đó với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con, trước khi tạo thành thế gian.
Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết Danh Cha. Và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu con ở trong chúng. Và con cũng ở trong chúng nữa”.- Đó là lời Chúa.
 


VI.- TIỀN LIỆM KINH

Hướng dẫn:Xin chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con,
A Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, hễ loài người ta sinh ra ở thế gian có sinh có tử. Nhưng Chúa soi sáng, lấy tin, lấy đức, lấy công, làm nên khả kính khả thủ, khả thìn, vì Chúa dạy dân vâng theo phép Chúa, ắt thương chúng con linh hồn và xác ở thế. Khi còn sống tin cậy mến Chúa, rày đã chết, xin Chúa đem về. Xin thần thánh rước linh hồn... này lên chốn Thiên Đàng chầu Chúa chẳng cùng: Chúng con cậy vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen.
Cộng đoàn: Lạy Cha...
HD: A Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa hằng sống hằng trị đời đời, chúng con xin Đức Chúa Cha, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu tha tội cho... này. Amen.
CĐ: Lạy Cha...
HD: A Chúa con Chúa Trời là Chúa thần thánh, xin cứu chữa linh hồn... này, chúng con cầu cùng các thánh ở gần toà Chúa, bầu lấy chúng con, nghe chúng con cầu cho linh hồn... này. Amen.
CĐ: Lạy Cha...
HD: A Chúa con, ... này tuy cực dữ, nhưng mà chúa đã cho biết Chúa lòng lành vô cùng, xin chuẩn thứ cho linh hồn... này lên chốn Thiên Đàng hưởng phước đời đời; cậy vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen.
CĐ: Lạy Cha...
HD: Chúng con lại đội ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi, là Cha cả chúng con, chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu lấy mình xuống thế chịu nạn, mà mở cửa Thiên Đàng cho linh hồn... này được lên; lại để thịt mình nuôi linh hồn... này cho mạnh, rày lìa khỏi thế, xin Chúa thương xót... này, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con . Amen.
CĐ: Lạy Cha...
HD: Chúng con lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria, đầy công nghiệp từ bé đến lớn, những trông Chúa xuống thế cứu lấy chúng con, bây giờ Đức Mẹ đã ngự trên toà cực cao cực trọng, xin đoái thương chúng con. Xin Đức Bà bàu chữa linh hồn... này, đưa lên toà Đức Chúa Giêsu, hầu linh hồn... này được chầu chực Chúa cùng các thánh Nam Nữ, và hưởng phước đời đời. Amen.
CĐ: (phần thứ 6 Vua Đavít):
Ớ Chúa con, con ở chốn thẳm sâu kêu đến cùng Chúa, xin Chúa nghe lấy tiếng con kêu.
Xin Chúa hãy lắng tai nghe con cầu nguyện.
Nếu Chúa xem xét tội khiên, thì ai hầu đứng đặng? Sự nhơn từ là ở Chúa.
Con cậy vì danh Chúa nhân từ cho con đặng ngóng trông, linh hồn con mơ ước cho hẳn lời Chúa hứa.
Mà con trông cậy Chúa từ ban thái tạo cho đến tối, chúng con hằng cậy Chúa luôn.
Vì sự nhơn từ là ở Chúa, mà Chúa rất rộng duông, Chúa sẽ chuộc lấy chúng con cho khỏi tội vô ngằn.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn... mới qua đời đặng lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

HẬU LIỆM KINH

Chúng con thật là tôi tớ Đức Chúa Trời, chúng con đội ơn lòng nhân từ Chúa vô cùng, thuở... này còn sống, đã nhờ công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì đã khỏi tội, rày... này đã chết, chúng con xin Chúa cho linh hồn... này được khỏi hình khổ trong hoả ngục, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen.
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, là Chúa Cả dựng nên trời đất muôn vật, khi Chúa thấy loài người ta phải tay quỉ cám dỗ chẳng khi đừng, Chúa đã xuống thế làm người chuộc tội chịu chết cho thiên hạ. Chúa đã sống lại, hầu ngày sau chúng con được sống lại theo chân Chúa. Xin Đức Chúa Thánh Thần là Đấng đã che chở cho linh hồn... này, rày xin xuống phước cho xác... này, hầu ngày sau sống lại, khi hiệp cùng linh hồn chịu lời phán xét, đoạn lên Thiên Đàng. Amen.
 


VII.- NGHI THỨC LÀM PHÉP XÁC

(Nghi thức làm phép liệm)
I.- VIẾNG XÁC
Linh mục: Chúa ở cùng anh chị em.
Cộng đoàn: Và ở củng cha.

Lm: (Vài gợi ý): Thưa anh chị em trong gia đình Nhà Hiếu. Được tin (anh, chị...) vừa từ giã cõi trần mà về với Chúa, chúng tôi họp mặt nơi đây, với tất cả tâm tình thương mến chân thành trong Chúa Kitô, để xin được  phép phân ưu chia buồn với gia đình vừa mới mất đi một người thân. Chúng tôi thương tiếc cho người ra đi, và xin chia sẻ nỗi buồn của mọi người trong gia đình. Chúng ta xin Chúa Quan Phòng an bài mọi sự, để cho chương trình của Chúa luôn được thực hiện một cách tốt đẹp, và chúng ta xin Chúa sớm đưa dẫn người thân của chúng ta về cùng Chúa.
Giờ đây, chúng ta hãy dùng giây phút thinh lặng để tưởng niệm người quá cố, và cầu nguyện theo ý hướng đó.
(Rảy nước thánh)
Hát: TRONG GIAN TRUÂN (Kim Long)
ĐK: Trong gian truân con đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng con
1. Chúa xô con xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao triều phong ba cùng xô lấp tấm thân con.
2. Mắt con chan chứa dòng lệ thẳm, ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn tôi tin cậy nơi Chúa vẫn trung kiên.
Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đoái thương nghe lời chúng con tha thiết khẩn cầu lòng thương xót Chúa, ban cho linh hồn tôi tớ Chúa là... mà Chúa đã truyền rời khỏi thế gian này, được vào chốn bình an và sáng láng, cùng đồng hưởng hạnh phúc với các thánh của Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CĐ: Amen.
---------------------------------------
(*** Lời nguyện, Khi một em bé qua đời) Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết chúng con rất đau buồn vì cái chết của em bé này. Xin cho chúng con, khi than khóc em bé đã qua đời theo chương trình của Chúa đã xếp đặt, thì cũng vững tin rằng: Em đã được ở trước tòa Chúa trên trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.  CĐ:  Amen.
--------------------------------------
Lm: Anh chị em thân mến. Niềm tin Kitô giáo đã giúp cho chúng ta có được một cái nhìn đúng đắn hơn, lạc quan hơn, phấn khởi hơn về cái chết: Chết chính là một cuộc giải phóng, là một lễ Vượt Qua, là một chuyến đi về nhà Cha, Đấng đã yêu thương ta, và đang chờ đón ta. Niềm tin đó của ta có nền tảng trong Lời Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe đoạn sách thánh sau đây:
Một người đọc: Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ, gởi giáo dân Côrintô (2Cor 5,1.5-10)
Anh chị em thân mến, chúng ta biết rằng: Một khi căn nhà của ta ở trần gian này bị phá huỷ đi, thì chúng ta sẽ có một lâu đài vĩnh cửu nơi Thiên Quốc, do chính Thiên Chúa chuẩn bị cho ta, chứ không do bàn tay người phàm. Vậy chúng ta hãy kiên vững luôn luôn, trong những bước đi tới trong đức tin, dù chưa phải là đã thấy. Bởi vì bao lâu còn sống trong thân xác này, là chúng ta còn lưu lạc xa Chúa. Do đó, hãy vững vàng chấp nhận lìa xa thân xác này, để được trú ngụ bên Thiên Chúa. Bởi thế, dù là còn trú ngụ nơi thân xác, hay phải lìa khỏi thân xác này, chúng ta chỉ hy vọng có một điều: Là luôn làm đẹp lòng Chúa. Rồi đây, tất cả chúng ta, cũng sẽ lần lượt ra trước toà án Chúa Kitô, để lãnh lấy thành quả đời sống mình, tuỳ theo những việc lành dữ mình đã làm.- Đo là lời Chúa.
CĐ: Tạ ơn Chúa.
---------------------
*** Bài đọc, khi em bé qua đời:
Một người đọc: Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gỏi cho tín hữu Rôma: Anh chị em thân mến, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, và không ai chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa. Nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy, dầu chúng ta sống, dầu chúng ta chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì Chúa Kitô đã chết và đã sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. - Đó là LờiChúa.
CĐ: Tạ ơn Chúa.
-----------------------
Lm: Anh chị em thân mến. Đau buồn trước sự chết là lẽ tự nhiên. Nhưng linh hồn... kể như đã làm xong phần việc của mình trên trần gian, nên Thiên Chúa định liệu cho được về an nghỉ trong Ngài. Linh hồn... không còn đau đớn nữa, không còn lo âu như chúng ta nữa. Đó là một hạnh phúc. Nghĩa là nhờ sự chết, linh hồn được siêu thoát. Có thể còn phải qua giai đoạn thanh luyện nơi luyện ngục. Thanh luyện để cho xứng đáng hơn với sự thánh thiện vô cùng của Thiên Chúa.- Vậy, bổn phận của mỗi người chúng ta hiện nay, là phải tìm cách giúp linh hồn... rút ngắn thời gian thanh luyện, bằng những việc lành phúc đức chúng ta làm, bằng những kinh nguyện hằng ngày chúng ta dâng lên Thiên Chúa, để cho linh hồn... sớm được lên Thiên Đàng, hưởng hạnh phúc muôn đời bên Thiên Chúa.- Với tâm tình đó, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời ca nguyện sau đây:
Hát: TỪ VỰC SÂU (Kim Long):
ĐK. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời.
1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững ngàn thu? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ.
2. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, hồn tôi tha thiết cậy tin. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, vững tâm tin lời đoan nguyền.
Lm: Chúa ở cùng anh chị em,
CĐ:Và ở cùng Cha.
Lm: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (11,17).
CĐ: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Lm: Khi ấy, Matta thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây, thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. Matta thưa: “Con biết, ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại”. Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, thì dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không phải chết bao giờ. Con có tin điều đó không?”. Bà thưa: “Thưa Thầy, vâng. Con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian”. - Đó là Lời Chúa.
CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Lm: Anh chị em thân mến. Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, thì dù có chết cũng sẽ được sống. Và bất cứ ai sống mà tin Ta, sẽ không phải chết muôn đời!”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người thân yêu quí mến của chúng ta đây:
Một người đọc: Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Lagiarô chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Một người đọc: Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đoái thương, ban cho người thân yêu của chúng con đây được sống đời đời.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Một người đọc: Chúa đã hứa Thiên Đàng cho người kẻ trộm có lòng hối cải, xin đoái thương đưa người thân yêu chúng con vào Nước Trời.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Một người đọc: Chúa đã cho người thân yêu chúng con được ghi ấn tín trong nước Rửa tội, xin đoái thương cho nhập vào số các thánh, và những người Chúa chọn.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Một người đọc: Chúa đã nuôi dưỡng người thân yêu chúng con trong tiệc thánh Mình Máu Thánh Chúa, xin đoái thương đưa vào bàn tiệc Nước Chúa.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Một người đọc: Xin Chúa đoái thương cho chúng con, đang thương nhớ người thân yêu của chúng con đây, được an ủi trong đức tin, và được phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lm: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, ...
CĐ: Lạy Cha chúng con ở trên trời....


II. PHÓ DÂNG VÀ TỪ BIỆT LẦN CUỐI
Lm: Anh chị em thân mến. Trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công Giáo, chúng ta biết rằng, mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa, vậy chúng ta nài xin Chúa cho thi hài người thân yêu của chúng ta, đang phải chôn cất vì xác thịt hư nát, nhờ quyền năng Chúa, được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn... được sum họp với các thánh và những đã người tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử, để người thân yêu của chúng ta được cứu độ, và được giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được Đấng chăn chiên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng Vua muôn đời, để đáng hưởng nguồn vui bất diệt, làm một với cộng đoàn các thánh.
(Rảy nước thánh)
Một người đọc: Lạy các thánh của Chúa, xin hãy đến cứu giúp. Lạy các thiên thần Chúa, xin hãy đến gặp linh hồn... này. Xin hãy đón tiếp, và dâng linh hồn... này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho linh hồn... này được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn... này. Xin dâng linh hồn... này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao.
Một người đọc: Chúa Kitô là Đấng đã kêu gọi linh hồn... Xin Ngài đón tiếp linh  hồn... Xin các thiên thần dẫn đưa linh hồn... Vào lòng Ápraham. Xin đón tiếp và dâng linh hồn... này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho linh hồn... này được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn... này. Xin dâng linh hồn... này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao.
Lm: Lạy Cha rất nhân từ, chúng con phó dâng linh hồn... trong tay Cha. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn người thân yêu của chúng con đây, sẽ được sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết, như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa.
(Chúng con cảm tạ Cha, vì Cha đã ban mọi ơn huệ dồi dào cho người thân yêu của chúng con khi còn sống ở trần gian này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha, và bằng chứng của sự các thánh thông công trong Chúa Kitô).
Vậy, xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện, mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa là..., và cho chúng con đang còn ở lại, được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô, được sống mãi với Chúa, và bên cạnh người thân yêu chúng con đây. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn: Amen.
Lm: Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa đã qua đời, mà tha phạt các hành vi của tôi tớ Chúa. Khi còn sống, tôi tớ Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa, vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời, xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tớ Chúa đây, được sum họp với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn: Amen.
Hát: ĐK: Đức Kitô, đã sống lại thật, Alleluia. Ngài được quyền năng, vinh hiển muôn đời. Alleluia, Alleluia.
1. Chúa đã sống lại thật, ta hãy vui mừng và tung hô lên, Alleluia.
2. Chúa mở cửa Thiên Đàng cho chúng ta vào dự tiệc thiên thu, Alleluia.
 


VIII.- TIỀN TÁNG KINH

KINH CẦU ĐỨC BÀ
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
- Thương xót chúng con.
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Rất Thánh Đức Bà Maria.
- Cầu cho chúng con.
Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
Đức Mẹ Chúa Kitô.
Đức Mẹ Hội Thánh.
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Đức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Đức Mẹ cực tinh cực sạch.
Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Đức Mẹ chẳng dính bợn nhơ.
Đức Mẹ rất đáng yêu mến.
Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.
Đức Mẹ sinh Chúa cứu thế.
Đức Nữ cực khôn cực ngoan.
Đức Nữ rất đáng kính chuộng.
Đức Nữ rất đáng ngợi khen.
Đức Nữ có tài có phép.
Đức Nữ có lòng khoan nhân.
Đức Nữ trung tín thật thà.
Đức Bà là gương nhân đức.
Đức Bà là toà Đấng khôn ngoan.
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Đức Bà là Đấng trọng thiêng.
Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.
Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.
Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Đức Bà như lầu đài Đavít vậy.
Đức Bà như tháp ngà báu vậy.
Đức Bà như đền vàng vậy.
Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Đức Bà là cửa Thiên Đàng.
Đức Bà như sao mai sáng vậy.
Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Đức Bà bàu chữa kẻ có tội.
Đức Bà an ủi kẻ âu lo.
Đức Bà phù hộ các giáo hữu.
Nữ Vương các Thánh thiên thần.
Nữ Vương các Thánh tổ tông.
Nữ Vương các Thánh tiên tri.
Nữ Vương các thánh tông đồ.
Nữ Vương các Thánh tử vì đạo.
Nữ Vương các Thánh hiển tu.
Nữ Vương các thánh đồng trinh.
Nữ Vương các thánh nam cùng các thánh nữ.
Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ Vương hồn xác lên trời.
Nữ Vương truyền phép rất thánh Môi Khôi.
Nữ Vương ban sự bình an.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
- Chúa Giêsu tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
- Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
- Chúa Giêsu thương xót chúng con

Xướng: Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

HD. Chúng con đội ơn Chúa phép tắc vô cùng, chúng con tin thật Chúa chuộc tội cứu thế hằng sống, và lại đến ngày tận thế, chúng con bởi bụi đất sẽ sống lại, và xem thấy Chúa tường tận. Lại chúng con tin thật xác phàm này ngày sau chẳng hay hư nát nữa. Tuy bây giờ xác phải chết, song đến ngày tận thế nó sẽ đặng sống đời đời. Vì đến ngày ấy, xác những người còn nằm ngủ ở nơi bụi đất, thì sẽ thức dậy cho đặng sống vui vẻ đời đời. Có kẻ thức dậy, cho đặng mang sự xấu hổ thẹn thuồng đời đời. Amen.
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa chớ phán đoán tôi tớ Chúa, nếu Chúa chẳng khấng tha tội lỗi người ta đã phạm, thì chẳng có ai đặng vẹn sạch trước mặt Chúa. Xin Chúa chớ lấy phép  công thẳng mà phán xét... Vì chúng con biết lòng trông cậy Chúa, nên chúng con cầu nguyện và phú... cho Chúa. Cùng xin Chúa phù hộ cho... đặng thoát khỏi phần phạt trong khi Chúa phán xét... Vì khi...  còn sống, thì đã chịu dấu lành Đức Chúa Trời Ba Nôi trên mình. Chúng con cậy vì công nghiệp Chúa hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.
Chúng con dám xin Chúa sai các thánh Thiên Thần xuống rước linh hồn... này, mà đem lên nơi vui vẻ trên nước Thiên Đàng. Cùng xin các thánh tử đạo đưa linh hồn... vào thành Giêrusalem trên trời. Xin chín phẩn Thiên Thần xuống mừng rước linh hồn..., hầu hiệp cùng ônhg thánh Ladarô ở nơi vui vẻ nghỉ an đời đời. Amen.

HẬU TÁNG KINH

HD. Chúng con lạy Chúa rất nhân từ, hay ban phước cho linh hồn giáo dân đặng nghỉ ngơi bình an. Xin Chúa xuống phước lành trên huyệt này. Cùng sai thánh Thiên Thần gìn giữ nơi này, hầu linh hồn các kẻ sẽ phải chôn đó, đặng khỏi tội lỗi đã phạm, và ngày sau đặng làm bạn cùng các thánh, và xem thấy mặt Chúa sáng láng vui vẻ đời. Chúng con cậy vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
CD. Lạy Cha...
HD. Lạy Chúa, xin cứu chữa linh hồn này cho khỏi nơi hoả ngục, đặng lên chốn an nhàn vui vẻ đời đời. Chúng con dám xin Chúa nhậm lời chúng con nguyện. Chúng con cả lòng cầu xin Chúa nhân lành vô cùng, thương xem linh hồn tôi tớ Chúa, cho đặng khỏi phần phạt đã đáng chịu ở nơi hình khổ vì tội lỗi... đã pạm. Bởi tôi tớ này cũng đã có lòng ước ao theo thánh ý Chúa. Vậy, khi... còn ở dưới thế, bởi... có lòng tin thật, nên đã đặng thông công cùng các giáo nhân. Bây giờ chúng con xin lòng nhân từ Chúa cho... đặng thông công, hiệp làm một cùng các thánh Thiên Thần. Amen.
Xin vì lòng nhân từ Chúa, cho linh hồn... cùng linh hồn các kẻ tin, đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.
 


IX.- CÁC BÀI THÁNH CA

1. AI SẼ CHO CON (Lm. Kim Long)
ÐK: Ai sẽ cho con đôi cánh chim bằng để con bay thẳng lên cùng Thiên Chúa?
1. Xin Chúa nghe con nài van, xin chớ ngoảnh mặt đi. Xin thương đáp lời con kêu khấn, giữa cơn u sầu, con biết đi về đâu.
2. Tung cánh bay cho thật xa nương náu nơi quạnh hiu. Phong ba phũ phàng dâng muôn lớp, hồn con tin cậy tay Chúa luôn chở che.
3. Mai sớm, qua trưa về hôm con vẫn luôn nài van. Xin thương cứu hồn con nguy khốn, vì bao quân thù xâm chiếm quanh mình con.

2. BÊN BỜ SÔNG (Tấn Anh).
ĐK. Bên bờ sông xa mờ, đàn ai treo hững hờ trên cành dương liễu. Sóng vỗ dạt dào theo gió đưa như tiếng ai nỉ non. Sion quê hương ơi, còn đâu tiếng thánh ca mừng vui. Lầu tháp cao huy hoàng, thành đô ơi, gợi luyến nhớ thân lưu đầy.
1. Babylon chiều buông lam khói. Tiếng quốc kêu vọng đưa xa xôi. Ôi quê hương vời vợi nhung nhớ. Hồn lữ khách vấn vương đợi chờ.
2. Chim tung bay về nơi tổ ấm. Có thấu chăng lòng ai bâng khuâng? Mây giăng bay về đâu mây hỡi ? Chờ lữ khách nhắn tin về Trời.
3. Nơi tha hương lòng tôi thống hối. Tiếng khóc than vọng đưa xa xôi. Bao đau thương sầu vương trăm lối. Tội con đáng phát lưu ngàn đời.

3. CHÚA CHỜ TA: (Thánh ca 339)
1. Chúa chờ ta từ bao năm ta vẫn ngủ mê, từ bao năm quên lối đường về. Chúa chờ ta, Chúa chờ ta đôi tay người rộng mở. Chúa chờ ta nghe từng hơi thở, Chúa vẫn chờ ta.
ĐK. Nghe trong tim như có tiếng gọi ta, nghe du dương như tiếng suối lời thơ. Con hãy về với Cha đi, con hãy về với Cha, đừng chần chờ người lạc lõng bơ vơ. Đừng ngồi chờ vì trời tối buông mau. Con hãy về với Cha đi, con hãy về với Cha. Hãy trở về tìm đến mạch suối trong. Tìm về nguồn tình mến thương vô bờ.
2. Chúa dìu ta, dìu ta đi trong thung lũng tối, dù phong ba bão tố cuộc đời, Chúa dìu ta. Chúa dìu ta bước trăm phương ngàn lối. Chúa dìu ta cho dù gian khó, Chúa vẫn dìu ta.

4. CHÚA KHÔNG LẦM (Thường Niên A 112)
1. Chúa không lầm, khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: Rằng thân con bởi tro bụi, và được cưu mang trong tội lỗi
ĐK. Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
2. Chúa không lầm, khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáp tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: Còn mang thân thể nặng nề, là còn luôn mê mãi trần thế.
3. Chúa không lầm, khi Ngài gọi con theo, dù đời dạt trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: Một khi hơi thở chưa tàn, là đời chưa qua khỏi sầu oán.
4. Chúa không lầm, khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: Nhiều khi con chẳng trung thành, là vì con đâu phải thần thánh.
5. Chúa không lầm, khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: Từng giây rung cảm trong lòng, là từng giây hơi thở rực nóng.

5. CÓ BAO GIỜ (Nam Hoa)
1. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con đôi chút cơm thừa, gạo rơi? Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con ly nước lã nhạt cầm hơi?
ÐK. Nhưng con đâu, con đâu có ngờ. Bao lâu nay, bao lâu đến giờ; mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũng là làm cho Chúa đấy thôi. - Nhưng con nay, con nay biết rồi. Chung quanh con hai năm rõ mười: Mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũng là làm cho Chúa mà thôi.
2. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con manh áo che mình lạnh căm? Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con như khách lỡ đường trọ đêm?
3. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa sống cô đơn trong chốn lao tù mà thăm? Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa ốm đau rên than chống cơn bệnh ngày đêm?

6. CON HÃY NHỚ RẰNG (Kim Long)
ĐK: Con hãy nhớ rằng, Đức Kitô đã Phục sinh từ trong cõi chết. Ngài là cứu Chúa ta, là vinh hiển ta đến muôn đời.
1. Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ cùng Ngài Phục sinh. Nếu ta chịu khổ với Ngài, ta sẽ cùng Ngài thống trị.
2. Nếu ta từ chối danh Ngài, ta sẽ bị Ngài loại xa. Dẫu ta bội tín với Ngài, Ngài vẫn một lòng trung trực.
3. Chính tay Ngài khiến cơ cùng, tan biến thành niềm mừng vui. Chính nơi Ngài chiếu hy vọng, soi dẫn cuộc đời muôn người.

7. CON KÊU CẦU LÊN CHÚA (Kim Long)
ĐK. Con kêu cầu lên Chúa lạy Chúa xin lắng nghe. Xin đoái thương con lầm than trong cùng khốn ê chề. Chúa muôn đời công chính hãy cứu con hãy cứu con khỏi bến mê, cứu con khỏi bến mê.
1. Sao thế nhân vương chìm trong tăm tối. Còn mê theo gian trá hão huyền? Hãy lại đây Giavê hằng trung tín. Người nghe tôi khi tôi cất tiếng lên.
2. Con kính tin dâng niềm yêu thanh khiết. Hồn run lên, xa lánh lỗi lầm, bóng chiều buông tâm tư hằng tha thiết. Lạy Giavê con trông cậy nơi Ngài.
3. Ngoài Chúa ra biết tìm đâu hạnh phúc. Vì tim con lưu luyến Chúa Trời, Chúa gần con, con hoan lạc yên giấc, dù gian nguy con vẫn luôn vững bền.

8. GIỮA CƠN KHỐN CÙNG (Tuyển Tập Ca Lên Đi 105)
ĐK. Giữa cơn khốn cùng, hồn con kêu lên Chúa, Chúa đã lắng nghe và đã nhậm lời.
1. Thân lạy Giavê khoan nhân, xin hộ giúp con, cho hồn con luôn an vui nơi cánh tay Người.
2. Thân lạy Giavê khoan nhân, xin giải thoát con, bênh vực qua muôn gian nguy do miệng quân thù.
3. Khốn nạn thân con bơ vơ giữa bọn ác tâm, trăm ngàn gươm đao vây quanh nguy hiểm vô cùng.
4. Tâm hồn con mơ Thiên An, đêm ngày khát khao, nhưng thù nhân không cho con kêu khẩn danh Người.

9. HẠT LÚA MÌ
ĐK. Hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi, thì sẽ trơ trọi một thân một mình. Hạt lúa mì gieo xuống đất mà chết đi, thì sẽ sinh ra bông hạt muôn nghìn.
1. Không có tình yên nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng mình cho bạn hữu. Ai khóc ngày gieo hạt, ngày mùa sẽ vui hát. Ôm lúa trên tay thương làm sao, vui làm sao.
2. Ai hiến mạng sống mình để dâng về Chúa, sẽ được ăn trái cây trường sinh như ý. Ai quyết từ bỏ mình, thập tự mang theo Chúa. Trên chốn thiên cung ngôi triều thiên đang chờ ai.
3. Ai khứng chịu bách hại, xẻ thân vì Chúa, sẽ được ăn chung bàn ngồi bên Thiên Chúa. Như ánh lửa tôi vàng, càng gian nan cay đắng, vinh phúc mai sau thêm hào quang, thêm ngàn hoa.

10. HÃY TIẾP NHẬN CON
1. Hãy tiếp nhận con trong giây phút này. Đừng để con cô đơn lạnh lùng u tối cướp mất thời gian, chiếm hết trời mây, bàn tay Chúa đâu? Con đang tìm Ngài.
ĐK. Hãy trông lại chỉ một giây thôi, hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời.
2. Đã mấy mùa qua lang thang dãi dầu, tìm một an vui, tìm một nương náu, có thấy gì đâu? Có thấy gì đâu? Phù vân đấy thôi, hư vô một màu.
3. Bến ấm bình an, muôn năm vững vàng, còn tìm đâu hơn, đầu đường sự sáng, có thác hồng ân, có suối tình thương, tình Cha với con thắm thiết nồng nàn.

11. KINH NGUYỆN BAN TỐI
1. Hằng bữa trước khi hoàng hôn gần sa xuống. Lòng con chạnh nhớ Đức Nữ trên Thiên Đàng. Và trên tay lần chuỗi dâng lời xướng. Tiếng ngợi lời nguyện xin rất rập ràng. Lời con than thở chiều hôm trước ảnh thiêng biết bao dịu dàng êm ái an ủi lòng.
ĐK. Mấy tiếng kinh nguyện ban chiều, (này tiếng kinh nguyện ban chiều), làm giảm những mối sầu thảm, (làm giảm những nổi khổ đau) chính nguồn an ủi âm thầm, (là những sương chiều đã rơi) giúp con bền vững tâm hồn, (làm người cõi trần yên ổn). Trong giờ lâm tử, xin Đức Nữ thương tình mau đến, vì mỗi hôm trong hoàng hôn, tâm dạ con phó thác, khấn đến trong giờ lâm tử, cửa trời hãy mở con vào. (Nguyền đến trong buổi ngặt nghèo, nguyền Bà mở cửa trời cao).
2. Kìa những tháng năm, trần gian dường cơn sóng. Làm tan rã mọi ước mong. Ôi hư hèn. Nhìn qua muôn ngàn tội trong đời sống. Chúa dạy đoàn tội nhơn hối tội tình. Hồn con rung rẫy dường như chiếc lá rơi, lá rơi phải luồng gió bốc trên biển đời.

12. XIN HÃY NHỚ (Chủ Đề Tập I 288)
ĐK. Hỡi người cựu nghĩa cố tri, xin thương xót tôi cùng, xin thương xót tôi cùng, nặng nề dường bao, nặng nề dường bao, bàn tay Chúa công thẳng, luôn đè nặng, luôn đè nặng trên tôi tớ của Người.
1. Một ngày trong khổ hình, dài bằng ngàn ngày cõi nhân sinh. Giờ đây tôi biết rằng, Người ngay thẳng công minh vô bờ. Cho mắt tôi lu mờ dần, lệ thắm tuôn mi đầy tràn, vì tội tôi gây nên khổ hình hoen úa đời trường sinh.
2. Trên đời bao đắng cay thấm vào đâu khổ ải hôm nay, người ơi xin nhớ rằng: Đừng hoang phí phút giây trên trần. Lo sống cho nên kiếp người lành thu tích công lao nhọc nhằn, để ngày sau khi chết rồi lên sống đời đời trường sinh.
3. Lửa hình nung nấu tôi đêm ngày, khô khan cả đôi môi. Người ra tay đoán phạt chẳng ai sống nổi trong khổ hình. Ôi khiếp kinh uy quyền Người, ra án công minh ngàn đời, để phạt tôi bao lỗi lầm, khi sống trên trần gian.

13. NGÀY VỀ (Kim Long)
ĐK: Khi Chúa thương gọi con về, hồn con hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng con nức vui tiếng cười, lưỡi con vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô: Tôi thật vinh phúc.
1. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày. Con vẫn cứ như còn sống hoài giấc mơ triền miên.
2. Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng: Thiên Chúa rất nhân từ. Đã làm biết bao kỳ công.
3. Bao nhiêu anh em lưu lạc chốn quê người. Xin Chúa dẫn đưa về như dòng nước xuôi miền Nam.
4. Gieo trong đau thương sẽ gặt giữa vui mừng. Đi khóc lóc u sầu, sẽ về giữa muôn lời ca.

14. GIÊSU LÂN TUẤT (Hùng lân, Hương Trầm 337)
1. Lạy Chúa Giêsu vô cùng lân tuất. Vì công Chúa xưa đã lập trên đất, xin rủ thương đưa về nơi nghỉ ngơi ngàn thu, những ai còn giam cầm trong ngục tối sâu u. Ngày đêm than khóc mong về quê hạnh phúc hiển vinh. Ăn năn hối hận xin Chúa dập ngọn lửa công bằng. Dù không xứng đáng, nhưng vì danh Đức Nữ Đồng Trinh. Chúng con dám xin cho các hồn lên chốn vinh quang.
2. Giòng máu Giêsu trong sạch tinh khiết. Để mưa xuống cho những hồn rên xiết, trong phút giây rửa sạch hết vết nhơ tội khiên. Phá tan mọi xiềng xích, cho hồn lãnh triều thiên. Nguồn thiêng sự rỗi, xin dẹp xa những nỗi khổ đau. Gây vui cõi lòng giải phóng và cứu vớt dân người. Kìa dân gian ác đang rằng: “Này Chúa nó ở đâu?”. Xin vì danh Người tha thứ và cứu chữa chúng con.

15. KINH HÒA BÌNH (Kim Long)
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. - Lạy Chúa xin hãy dạy con, tìm an ủi người, hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người, hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người, hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.- Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

16. XIN ĐỪNG ĐOÁN PHẠT (Tuyển Tập Ca Lên Đi 66)
ĐK. Lạy Chúa! xin đừng đoán phạt con trong cơn giận Chúa. Xin đừng nghiêm trách con giữa cơn lôi đình. Thương xót con Chúa ơi! Nay con tàn hơi sức. Xin cứu con Chúa ơi! Xương cốt con rụng rời. Hồn con nay vô cùng tan nát, ôi lạy Giavê sao còn trì hoãn đến khi nao?
1. Xin Giavê nhân hiền cứu con khỏi vòng nguy biến. Giữa nơi tối tăm triền miên, còn ai ngợi khen Chúa vững bền.
2. Con than van u sầu, tấm thân mỏi mòn thao thức. Mỗi khi bóng đêm dần buông, giường con nằm chan chứa lệ sầu.
3. Con ăn năn tội tình, mắt nay u mờ tăm tối. Tấm thân héo hon tàn suy, ngàn quân thù vây kín quanh mình.

17. LẠY MẸ XIN YÊN ỦI (Nguyễn Khắc Xuyên, Cung Thánh Tổng hợp Tân Biên 200)
ĐK. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi đau buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.
1. Ớ Mẹ rất nhân từ! Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì, Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền.
2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong. Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính Con Mẹ khoan nhân. Và không quyến luyến thú vui thế trần.
3. Đến giờ chết, xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con. Và ban xuống cho chúng con những ơn. Ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên. Từ nay hết lo lắng, hết chán phiền.

18. TỪ CHỐN TỐI TĂM (Lm. Kim Long, Hương Trầm 184)
ĐK: Maria Mẹ ơi ! Mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao u sầu, vẫn vững tâm trông lên kêu cầu.
1. Đây vực sâu thương đau, bao hồn đang khẩn cầu. Mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trông vì bao công ơn, con Mẹ xưa giáng trần,
chịu chết để xóa tội cho muôn dân.

2. Cam chịu bao đau thương, mong đền muôn lỗi lầm, để Chúa dẫn đưa về nơi Thiên Cung. Nhưng nguyện xin Trinh Vương, mau dủ thương chữa bầu, để Chúa rút bớt thời gian thương đau.
3. Bao người xưa chung vui, nay còn ai đoái hoài. Tình nghĩa thế gian tựa cơn mây bay. Thân phận nay cô đơn, chỉ còn trông có Mẹ,
Mẹ đến cứu vớt hồn bao đau thương.


19. MẸ SẦU BI
ĐK. Mẹ Maria, con xót xa nhớ một chiều buồn. Sầu bi kết tinh trong người Mẹ thánh nhìn Con thảm hình. Theo đường thương khó cho đến giờ từ giã mộ con. Biết lấy chi đong nỗi niềm buồn thương vò héo tâm tình. Chiều xưa tang tóc mây giăng trên đỉnh Canvê. Mẹ đứng âm thầm thông phần hy sinh cùng Con yêu dấu. Ngắm nhìn Mẹ thánh con thấy lòng da diết buồn thê. Xót cảnh thương tâm não nề thống thiết người Mẹ sầu bi.
1. Chiều xưa, Mẹ theo vết máu lên đồi. Thấy con tơi bời giá đè nát vai. Mấy lần Con mệt nhoài xiêu xiêu ngã. Gặp Con Mẹ chỉ có dòng lệ rơi.
2. Chiều xưa Mẹ đau như xé tâm tình. Thấy Con run thở dưới từng nhát đinh. Xác trần ngang dọc lằn roi rướm máu. Nhìn Con Mẹ chỉ ngậm ngùi lặng thinh.
3. Chiều xưa Mẹ nghe Con trối đôi lời. Lễ dâng đã thành ngã đầu tắt hơi. Đất trời thay màu vào trong u tối. Nhìn Con Mẹ chỉ có dòng lệ rơi.
4. Chiều xưa, vừa khi Con tắt hơi rồi. Trái Tim muốn cạn hết dòng máu thôi. Lưỡi đòng xuyên vào cạnh nương long ấy. Nhìn Con Mẹ chỉ có dòng lệ rơi.
5. Chiều xưa, Mẹ đưa đôi cánh tay mềm. Đón nâng thân hình đúng nhịp trái tim. Thẫn thờ đôi mắt cùng chan lệ ướt. Trào lên lớp sóng sầu triền miên.

20. LỜI KINH TẠM BIỆT
ĐK. Một đời sống hy sinh, tìm về bến an bình. Tìm nguồn vui trong Chúa chí thánh. Chờ ngày mai phục sinh trọn vẹn kiếp cậy tin. Sống cho đi để được chết lành.
1. Người nằm xuống giã từ trần gian. Xin cho người ngủ yên năm tháng. Lúc chết đi mới được hỷ hoan. Chúa giang tay chờ đầy tớ trung thành.
2. Xuôi tay xuống có gì người ơi. Có những gì để trình lên Thiên Chúa. Chút mến yêu mong manh mà thôi. Hãy mang theo cùng và hãy an lòng.
3. Cuộc đời đó xin để lại ngày sau, mãi dõi tìm trời cao yêu dấu. Chốn ước mơ muôn đời thẳm sâu. Đã qua đi rồi cuộc sống thương đau.
4. Dù còn đó lỗi lầm ngày qua. Hãy vững tin tình yêu tha thứ. Phút tiễn đưa hiến dâng lời kinh. Gởi theo bên người về bến thiên đình.

21. NÀY CON Ở DƯỚI VỰC SÂU (Hoài Chiên, Cung Thánh Tổng Hợp Tân Biên 82)
ĐK. Này con ở dưới vực sâu kêu tới, xin Chúa nhân từ hãy đoái thương tình. Chúa chớ chấp tội đoàn con yếu đuối, hãy cứu thoát cho khỏi chốn luyện hình.
1. Ngày đêm con vẫn yêu Chúa, Chúa ôi! Lòng con trông ngóng ở Chúa chẳng nguôi: Vì lòng lành Chúa như nguồn ưu ái, Chúa xuống thế gian chuộc cứu nhân loài.
2. Lòng con còn mãi đêm ngày xao xuyến. Cho tới khi nào được Chúa dẫn đưa về hưởng mặt Chúa muôn đời vinh hiển với các thánh nhân ở chốn Thiên Tòa.

22. NGÀY SẦU THƯƠNG (Lời Dâng, 31)
ĐK: Ngày sầu thương bối rối chắp tay con cầu Chúa chí ái. Ngài để tai nghe thấu tiếng khẩn cầu từ nơi thương đau.
1. Tay Chúa rất uy quyền đã xô con vào nơi tối tăm, con kinh hoàng khiếp hãi giữa mịt mờ con biết trông ai.
2. Trong phút giây u sầu ngước mắt lên trời cao khấn xin, giữa phong cuồng bão tố, tâm hồn nguyện luôn vẫn trung kiên.

23. NGƯỜI ƠI (Chủ Đề tập 1, trg 233)
1. Người ơi hãy nhớ, nhớ thân phận mình là bụi đất thôi. Một mai theo tiếng chuông sầu, người thân đưa tiễn ta mãi ra mồ sâu.
ĐK: Xin người đừng tiếc gì, đừng lưu luyến chi. Tìm theo chân lý muôn đời. Hạnh phúc miên viễn khôn vơi.
2. Người ơi hãy nhớ, nhớ thân phận mình là một đóa hoa. Bình minh hoa mới khoe màu, hoàng hôn hương sắc tơi tả nay còn đâu.
3. Người ơi hãy nhớ, nhớ thân phận mình tựa một giấc mơ. Mộng mơ như nước qua cầu, tàn canh hun hút xa thẳm muôn dặm câu.
4. Người ơi hãy nhớ, nhớ thân phận mình tựa một áng mây. Kìa trông muôn lớp mây trời, vừa khi cơn gió phe phẩy mây vội tan.

24. KIẾP NGƯỜI (Thy Yên, Mùa Chay và Phục Sinh ABC 191)
ĐK. Người ơi! Xin nhớ cho con người mình là tro bụi, rồi mai ta sẽ phải quay về với tro bụi thôi.
1. Ngày xưa Chúa đã tuyên ngôn con người sẽ phải chết đi. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đất trời rồi cũng qua đi. Giờ nào nhắm mắt xuôi tay, ai nào đoán biết tính suy. Nguyện xin Chúa hãy khoan dung ngàn lỗi kiếp người nặng vương.
2. Ngàn hoa sẽ héo khô đi lá vàng tiếp nối lá xanh. Bình minh thoáng đến reo vui, bóng chiều dần xuống cô liêu. Ngày đêm lớp lớp theo nhau, tuổi đời chất ngất khổ đau. Nguyện xin Chúa hãy khoan dung ngàn lỗi kiếp người nặng vương.
3. Lời thiêng vẫn giữ như xưa con đường cõi thế phải qua. Nào ai thoát phút lâm chung, thoát giờ thần chết nghênh đưa. Này con phó thác thân con, xác hồn với hết trí khôn. Nguyện xin Chúa hãy thương tha ngàn lỗi quãng đời tạm qua.
4. Rồi đây sẽ đến phiên ta xa rời chuỗi sống chóng qua. Còn chi ước muốn đam mê, có gì bền vững thiên thu. Ngày qua lắm phút an vui, nhưng rồi biết mấy đắng cay. Nguyện xin Chúa hãy thương tha ngàn lỗi quãng đời tạm qua.

25. TRỞ VỀ CÁT BỤI
Sống trên đời này người giàu sang cũng như kẻ nghèo khó. Trời đã ban cho con xin cám ơn trời dù có thương đau, mai kia chết rồi trở về cát bụi, giàu có cũng tay không, nào ai biết trước số phận ngày sau Đức Chúa Trời sẽ trao.
Này nhà lớn lầu vàng son, này lợi danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, ai chắc bền lâu như nước trôi dưới cầu.
Này lời hứa này thuỷ chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà thôi sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời.
Sống trên gian trần thật phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em, người ơi nên nhớ cát bụi là ta cuộc đời chóng qua. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi, người nhớ cho xin người nhớ cho.

26. SỰ SỐNG THAY ĐỔI MÀ KHÔNG MẤT ĐI (Phanxicô, Thường Niên năm A 328)
1. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp nguời nay không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng, ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui.
ĐK. Sự sống không mất, nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất, nhưng chỉ đổi thay.
2. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã phai. Nắng lên đồi thì thêm tắt thở, mây tím giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan.
3. Cuộc sống này ngày qua chưa đủ mà đêm đã lên. Lá thay mùa thời gian biến đổi, như vó câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian.
4. Sự sống này vào nấm mồ mà không mất đi. Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai theo đường sự sống trọn tình, mai sau sẽ được Phục sinh trong Chúa, được sống muôn đời cuộc sống hiển vinh.
5. Cuộc sống này nhiều thay đổi cùng bao gió sương. Chỉ một điều hằng không biến đổi là trái tim vàng của Chúa yêu thương. Ngày giã từ, xuôi tay nằm trong cát bụi tàn, nghe xôn xao trời lời ru êm ái: Thiên Chúa nhân từ chào đón người con.

27.THÂN LẠY GIAVÊ (Hoàng Khánh, Hương trầm 222)
1. Thân lạy Giavê, đêm ngày con rên xiết van lơn. Nguyện cho lời con vang tới Chúa. Chúa ơi, lắng nghe lời con nghẹn ngào.
2. Linh hồn con đây, u sầu trong muôn nỗi tai ương, tựa bên vực sâu bao khiếp hãi. Chúa ơi, đỡ nâng hồn con trụy lạc.
3. Nơi mồ hoang vu, con nằm trong cõi chết âm u, hầu như không người thương nhớ đến. Xót xa rứt khỏi bàn tay nhân từ.
4. Cơn giận Giavê, đang đè nặng trên tấm thân con, Tựa như ngàn muôn cơn sóng biếc. Lấp xô giữa cảnh cuồng phong mịt mờ.
5. Trong ngày đau thương, bạn bè con cũng lánh xa con, hồn con tìm đâu ra lối thoát. Mắt con đã lu mờ trong u buồn.
6. Thân lạy Giavê, đêm ngày con rên xiết van lơn, bàn tay hằng nâng lên tới Chúa. Vững tin giữa nơi lầm than ngục tù.
7. Nơi mồ thâm sâu, ai còn ca Thiên Chúa kiên trung, dù muôn kỳ công luôn sáng chói, cũng không chiếu soi vào nơi phụ bạc.
8. Cơn giận Giavê, suốt đời luôn luôn trút trên con, đời con đầu thai trong khiếp hãi, đến nay sức con hầu như suy tàn.

28. KHI TÔI NẰM XUỐNG
ĐK. Tôi có niềm tin, đời có qua nhưng mãi ta còn Chúa. Tôi giờ bước đi mà trái tim mang niềm vui Nước Trời.
1. Khi xác thân tôi nằm xuống, nát tan trong tro bụi đâu phải hết rồi. Tôi về với Chúa mùa xuân không úa và tình thương vô cùng.
2. Tôi sống bao nhiêu ngày tháng với bao nhiêu vui buồn cũng một kiếp người. Tôi nhìn thế giới triền miên đi tới những đổi thay không ngờ.
3. Tôi sống luôn luôn nhờ Chúa. Áo cơm lo đêm ngày đâu kể sức mình. Tôi cần Thiên Chúa, tựa như cây lúa luôn cần mưa trên đồng.
4. Tôi sống như đang tìm kiếm, chết như đang say ngủ đã đủ thăng trầm. Tôi về tới bến thuyền tôi đã đến nơi bình yên muôn đời.
5. Tôi ước mong ai còn sống, hãy luôn vui cười sống trong kiếp người. Luôn tìm Thiên Chúa mùa xuân không úa và tình thương vô cùng.
6. Đây phút giây tôi từ giã, thiết tha xin trao lại những lời cuối cùng. Xin người hãy nhớ, ngày mai ta sẽ vui gặp nhau trên trời.

29. TÙ SION
ĐK. Tù Sion khi Chúa đưa về. Ta bàng hoàng như thể cơn mê. Miệng ta cứ vui vười rộn rã. Môi ta rền ca khúc hát thoả thuê.
1. Họ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ về mang đầy thóc. Hân hoan tiếng reo hò.
2. Người ngoài luôn miệng nói. Ôi sao quá vinh quang. Kỳ diệu thay việc Chúa. Ta vui sướng rỡ ràng.

30. TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH (Kim Long, Thánh Ca 146)
1. Từ chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái, nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.
ĐK. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ Mẹ ơi, hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.
2. Ngày tháng trôi vào quên lãng, nào biết trông ai người nhớ thương. Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt, lửa hồng bao đêm ngày nung nấu đớn đau khôn lường.
3. Thập giá xưa còn ghi dấu, Mẹ hiền dâng Con Một mến yêu. Chuộc tội cho gian trần sa đắm, này giờ đây xin Mẹ thương cứu vớt bao linh hồn.
4. Ngàn nỗi ưu phiền đau đớn, chỉ biết kêu xin Mẹ đoái thương. Dìu về nơi thiên tòa cao sang, cùng mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn đời.

31. TỪ ĐÁY VỰC THẲM (Lời Dâng 87)
ĐK. Từ đáy vực thẳm sâu, con kêu lên cùng Chúa, Chúa hãy nghe tiếng con van xin.
1. Vì lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai trông đứng vững. Nhưng Chúa rộng khoan hồng cho muôn người suy phục kính tôn.
2. Thân lạy Chúa, hơn lính gác chờ ánh dương, hồn con trông mong Chúa. Hơn lính tuần phiên đợi cho đêm dài mau bừng sáng lên.
3. Vì lạy Chúa, Chúa có muôn vàn phúc ân, Người giơ tay nhân ái. Chính Chúa nguồn cứu độ cho muôn người thoát vòng tối tăm.

32. TỪ VỰC SÂU (Thành Tâm, TV 129, Kinh nhạc hợp tuyển, trg 106)
1. Từ vực sâu tối tăm, con kêu cầu Người thương trông đến. Chúa ơi, lắng nghe lời con, con tìm nhan Chúa thiết tha nài van. Vì đời con lắm phen, đã không tròn lời cam kết xưa. Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người thương.
ĐK: Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều tình không biên giới. Con trông mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày tuổi xuân trót dại. Đây con tim rướm máu tấm thân gầy héo tình con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này. Người thương con đi!
2. Người, Người ơi thấu chăng đã bao lần hồn con cay đắng. Cố vươn lên thoát cảnh bùn nhơ mây mù che lối lưới giây tình oan. Nhưng rồi, đời đâu dễ chi, thêm một lần đời con vấn vương. Chúa ơi, chớ ghi trong lòng, phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người thương.

33.TỪ VỰC SÂU (Kim Long, Hương Trầm 186)
ĐK. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhận lời.
1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững ngàn thu? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ.
2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyền.
3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi! Hơn quân canh đợi ánh dương, Ích Diên mong đợi Chúa Trời.

34. TỪ VỰC THẲM SÂU
ĐK: Từ vực thẳm sâu hồn con ngước lên kêu cầu. Ngài hãy để tai mà nghe tiếng con van nài.
1. Xin xoá bỏ tội con vì lòng Chúa đầy khoan nhân. Xin tha thứ lỗi con, rửa con nên trắng ngần.
2. Xin Chúa hãy dủ thương rộng mở cõi lòng bao dung. Đưa lên chốn Thiên Đường những ai đang khốn cùng.
3. Đây những người thân thương lệ sầu khóc tội mờ vương. Tim mang nỗi đau thương, đã bao năm tháng trường.
4. Như những người canh đêm đợi chờ ánh hồng bừng lên. Đây dân Israel chờ mong Đức Chúa Trời.

35. TRONG GIAN TRUÂN (Kim Long, Tuyển Tập Ca Lên Đi 348)
ĐK: Trong gian truân con đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng con.
1. Chúa xô con xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao triều phong ba cùng xô lấp tấm thân con.
2. Mắt con chan chứa dòng lệ thảm ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn con tin cậy nơi Chúa vẫn trung kiên.
3. Giữa phong ba khốn cùng ngàn nỗi vẫn luôn thành tín ngợi khen. Nơi trời cao cách xa, ơn Người thương chan hòa sông núi cứu nguy con.

36. VÌ DANH CHÚA (Kim Long, Dân Chúa Nguyện Cầu 87)
ĐK. Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ. Xin cho các linh hồn được lên chốn nghĩ ngơi.
1. Vì Chúa đã giáng sinh trên đời trong máng lừa đêm thâu giá băng. Xin cho...
2. Vì Chúa đội mão gai trên đầu chịu đánh đòn tan nát tấm thân. Xin cho...
3. Vì Máu cực Thánh Chúa tuôn tràn, tha thứ tội khiên cho thế nhân. Xin cho...
4. Vì Chúa chịu chết bao khổ hình, chịu lưỡi đòng thâu qua trái tim. Xin cho...
5. Vì Chúa đã hiến trao thân mình, nên lễ toàn thiêu dâng Chúa Cha. Xin cho...
6. Vì Chúa đã sống lại khải hoàn, cùng lên trời ngự bên Chúa Cha. Xin cho...
7. Vì Chúa dùng bánh thơm rượu lành, ban phúc trường sinh cho thế nhân. Xin cho...

37. BỤI TRO
ĐK: Xin hãy nhớ rằng: Thân ta chính là bụi tro. Người ơi hãy nhớ, thân ta chính là bụi đất. Một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đời, vì là bụi tro ngày sau sẽ về tro bụi.
1. Đẹp như hoa mùa xuân thì sớm nở cũng tối tàn. Bền như lâu đài xây có ngày cũng sẽ chuyển lay. Xinh tươi là mấy người, kiêu sa là mấy ngày, hư không sớm muộn cũng hoàn hư không.
2. Giàu sang có là bao thì có ngày cũng biến tàn. Quyền năng chi là bao có ngày cũng sẽ dần tan. Cao sang là mấy tầng, vinh quang là mấy lần, hơn nhau rút cuộc sang hèn như nhau.
3. Tài năng đến là bao thì có ngày cũng sẽ tàn, hồng nhan có là bao sớm muộn cũng sẽ tàn mau. Khôn ngoan là mấy ngày, duyên kia là mấy đời, tay không sớm muộn cũng về tay không.
4. Trở về đi người ơi về với nguồn cứu cánh con người, về với Chúa từ nhân, vững bền kiên tín ngàn năm. Ăn năn mọi lỗi lầm, không e ngại thất vọng, keo sơn Chúa hằng nhân từ yêu thương.
5. Trở về đi người ơi dòng sông nào không ra biển rộng, về với Chúa là Cha tháng ngày luôn đón chờ ta. Bao dung ai sánh bằng, yêu thương thì bất tận, canh thâu Chúa hằng gánh chịu thương đau.

38. BIỆT KHÚC (Phanxicô)
1. Khi tôi nằm xuôi tay xuống, nói chi khi biệt ly, nói chi cho người đừng khóc. Đừng gọi tên kẻ đã qua đời. Thân tôi như lá về cội, sông về nguồn. Ai hỡi đừng buồn, vì tôi đi không phải chia ly. Tôi chết, mà không lụi tàn.
ĐK: Tôi ra đi là tôi trở về, sự sống không mất, nhưng chỉ  đổi thay. Kiếp sống này chỉ bấy nhiêu ngày. Hẹn với người, rồi sẽ sum vầy.
2. Hôm qua, còn tôi đang sống, góp vui chung khổ đau, có nhau bao ngày yêu dấu, mà ngờ đâu giờ cách xa rồi. Hôm nay đưa tôi về trời, xin mọi người nghĩ đến dòng đời: Đời mau vui, cũng đời mau qua. Hãy sống đẹp sao một đời.
3. Trăm năm giòng sông trôi mãi, có ai không tàn phai? Có ai như thuyền không bến? Đời dần qua người sẽ qua đời. Ra đi như đi tình cờ. Ôi ngày nào, ai biết mà ngờ. Hãy lo toan sẵn sàng trong đêm, Chúa đến là vui về trời.
4. Tôi tin tình yêu Thiên Chúa đón tôi trong vòng tay. Phút giây tôi vừa nằm xuống. Mặt trời lên ở phía chân trời, tôi tin yêu thương tuyệt vời, Cha hiền từ, không chấp tội đời. Lòng tôi vui, tiếng cười trên môi, tôi hát tụng ca đời đời.

39. NHƯ ĐỨC KITÔ (Dao Kim, Kinh Ngọc, trang 110)
ĐK: Như Đức Kitô đã chết và đã sống lại thế nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đem họ đến với Người. Và mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì cũng sẽ được sống lại nơi Đức Kitô như vậy.
1. Niềm hy vọng của chúng ta đã chiếu sáng nơi trần gian nầy. Là nhờ Đức Kitô đã giao hoà ta cùng Thiên Chúa.
2. Dù ta còn ở thế gian, mắt đã sáng lên niềm hy vọng. Là nhờ Đức Kitô đã gieo mầm, gieo mầm sự sống.
3. Lòng trông cậy ở Chúa luôn, quyết vững chí trung thành với người. Ngày mai hưởng quang vinh khúc ca hoà, ca hoà tươi xinh.

40. HY LỄ CUỐI CÙNG (C. Tâm – Chủ Đề 1 - Ân Đức - trg 224)
1. Lạy Chúa trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy lễ, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời.
ĐK. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ con.
2. Lạy Chúa điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van nài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì nguồn hạnh phúc con là nơi Chúa, vì nguồn nghỉ an trong Chúa muôn đời.
3. Lạy Chúa Ngài từ bi xót thương muôn vàn, phận bầy tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con nào ai luôn đứng vững. Giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài.

41. NIỀM HY VỌNG HẰNG SỐNG (Ân Đức, Thường niên năm C, trg 81)
ĐK. Tôi tin rằng Đấng cứu chuộc tôi hằng sống, và ngày tận thế, tôi sẽ từ bụi đất sống lại, và trong thân thể này, tôi sẽ được chiêm ngưỡng Đấng cứu chuộc tôi.
1. Đức Kitô nguồn hy vọng vinh quang, nguồn sống vui muôn đời ấp ủ lòng tôi tha thiết chờ mong. Người là sức mạnh của tôi. Người là khúc diệu ca mới, Đấng tôi tôn thờ một niềm cảm mến vô biên.
2. Đức Kitô sự sống và phục sinh, Người chết cho nhân trần, mở đường vinh quang lên tới trời cao. Người là hoan lạc của tôi. Người là gia nghiệp mãi mãi, đón đưa tôi vào một trời đất mới bao la.

42. TÔI THÂM TÍN (Hoàng Đức)
1. Tôi thâm tín rằng: Sự chết hay sự sống, dù Thiên Thần, Thiên Phủ, dù hiện tại tương lai hay quyền năng. Tôi thâm tín rằng: Dù là muôn chiều sâu, dù là muôn chiều cao, dù là ai bất cứ trên trần gian.
ĐK: Không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô.
2. Tôi thâm tín rằng: Dù khó khăn bão táp, dù khổ nhọc cay đắng, dù trần truồng đói khát hay hiểm nguy. Tôi thâm tín rằng: Dù mặc ai lên án, dù mặc ai vu cáo, dù là cho đến chết hết khổ đau.
3. Tôi thâm tín rằng: Là nếu Chúa phò ta, Người thưởng và gia ân mà giải án tuyên công, ta sợ chi. Tôi thâm tín rằng: Dù Người đã chẳng tha, mà đã phó nộp luôn cả người con chí ái: Đức Giêsu.

43.VỰC SÂU TỐI TĂM (Văn Chi, Nhạc Khúc Yêu Thương 1, trang 155)
1. Từ vực sâu tối tăm, con kêu cầu, con nguyện xin. Lạy Chúa, đoái thương nghe tiếng con nài van. Chúa thương nghe lời con từ thâm u, nơi khóc than. Lạy Chúa, tình thương Chúa như mưa tuôn tràn.
ĐK: Từ vực sâu tăm tối, ngước mắt trông, Chúa đoái thương nghe con cầu từ nơi tối tăm. Từ vực sâu tăm tối, tiếng khóc than những đớn đau. Chúa ơi, hãy lãng quên tội khiên.
2. Ngàn trùng bao cách xa, Chúa ơi đừng chấp tội con. Lạy Chúa, Chúa ban ơn thứ tha tội khiên. Lúc gian truân buồn đau, cậy trông ai, bao khiếp lo. Lạy Chúa, người tin Chúa lãng quên ưu phiền.
3. Và hồn con ngóng trông ước mong về những ngày xưa. Lạy Chúa, trí luôn tin vững câu thề xưa. Vẫn luôn yêu cậy tin, vực thẳm sâu, nơi tối tăm. Lạy Chúa, đợi trông Chúa như đêm mong ngày.
4. Mịt mù đêm tối tăm, ước mơ ngày ánh bình minh. Lạy Chúa, khác chi nào lính canh tuần phiên. Ít-ran luôn đợi trông, vì trong Chúa bao mến yêu. Lạy Chúa, nguồn cứu thoát vô biên êm đềm.

44. NHỚ MẸ
1. Tình mẹ vẫn còn đây, tháng năm không chút nhạt phai. Nhớ mẹ ngày nào vất vả, thương con một sương hai nắng, nuôi con khôn lớn nên người, nuôi con khôn lớn cho đời. Bây giờ mẹ đã ra đi, bỏ con một mình bơ vơ giữa cuộc đời con hằng ghi nhớ tình mẹ suốt đời.
ĐK. Xin tình yêu Thiên Chúa ban cho mẹ con suốt đời nghỉ yên trong Chúa mà thôi, nghỉ yên trong Chúa ngàn đời.
2. Giòng đời vẫn đổi thay, nắng mưa mưa nắng  sờn vai. Nhớ mẹ lòng con khắc khoải. Dù đời nhiều phen đắm đuối, con luôn ghi nhớ trong đời. Con luôn ghi nhớ trong lòng, bao lời mẹ đã khuyên con, rằng con một lòng trung kiên, sống tin yêu cho dù gian khó lòng son chẳng sờn.
3. Dù mẹ đã lìa xa, trái tim con vẫn ghi bóng hình mẹ yêu vất vả, dù rằng lìa xa nhân thế, nhưng con đây vẫn nhớ hoài, bao nhiêu năm tháng trong đời, tiếng mẹ còn mãi âm vang, giờ đây mẹ đành xa con, biết bao giờ con được nhìn thấy hình dáng của mẹ.
4. Cuộc đời lắm bể dâu, biết bao gian khổ còn đây, nhớ mẹ con đã thấu hiểu bao nhiêu khổ đau cay đắng, con đây vẫn nhớ từng lời khi xưa mẹ đã khuyên dạy ân cần từng đứa con thơ, mà sao giờ mẹ ra đi mãi phương xa, bây giờ ngăn cách tìm mẹ chốn nào?

45. XIN CHÚA THƯƠNG
1. Này đây con dâng Chúa những lời kinh, và này đây con dâng Chúa những hi sinh, Chúa nhận lời thương tha tình, cứu mọi người  xa chốn ngục hình, dẫn đưa về tận cõi Thiên Đình.
ĐK. Xin Chúa thương linh hồn (Maria). Xin Chúa thương linh hồn (Maria), và tha thứ ngàn muôn tội đời. Xin Chúa thương linh hồn (Maria). Xin Chúa thương linh hồn (Maria),và dẫn tới phúc vinh muôn đời.
2. Này đây giọt nước mắt thương người đi, và này đây bao cay đắng lúc phân ly, Chúa nhận lời thương tha tội tình, cứu mọi người xa chốn ngục hình, đưa vế tận cõi Thiên Đình.

46. CẦU CHO THÂN MẪU (nhạc: Phanxicô)
1. Xin Chúa í a chúc lành, linh hồn mẫu tử của con. Bao la tình mẹ thiết tha, dưỡng nuôi con thân gầy héo mòn. Cho con đến trong đời, cho con biết yêu người, niềm tin Chúa Trời đó lời mẹ hiền bảo khuyên.
ĐK1: Xin cho mẹ của con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.
2. Mẹ ôi! Mẹ đã đi rồi! Dương trần thiếu người tựa nương. Con nay sầu thương vấn vương, ước mong sao Thiên Đường có mẹ. Xin dâng lễ hy sinh, bao hoa trái thơm lành, cầu cho mẹ hiền Thiên Đình muôn đời hiển vinh.
ĐK2: Con son sắt cậy tin, tha thiết cầu xin cùng Chúa Trời. Xin thương xót linh hồn, thương xót linh hồn người mẹ yêu.
3. Mẹ ôi! Nhớ thương vô vàn, chan hoà với ngàn lời kinh. Van xin cùng Đức Nữ Trinh cứu mẫu thân thoát lửa luyện hình. Nguyện dâng lễ hy sinh, dâng bao công đức riêng mình, đền thay mẹ hiền mới vẹn nghĩa tình lòng con. - Con son sắt cậy tin, tha thiết...

47. CẦU CHO PHỤ THÂN (nhạc: Phanxicô)
1. Xin Chúa dủ thương đoái nhìn linh hồn cha hiền của con. Khi xưa còn ở thế gian vẫn tin yêu Chúa Trời sớm chiều, nhưng thân xác yếu hèn bao phen sa ngã lỗi lầm. Nguyện xin khoan hồng đưa về Thiên Đường hiển vinh.
ĐK1: Xin cho cha của con thoát khỏi sầu thương lửa luyện hình, được mau đến Thiên Đình, an hưởng thanh bình ngày vinh quang.
2. Cha nay bóng đã khuất rồi, con ở thế trần mồ côi. Than ôi người cha mến thương, đã ra đi vĩnh biệt cõi đời. Con xin cảm ơn người. Con xin cảmơn Trời. Nguyện thương yêu người: Vâng lời cha hiền bảo khuyên.
ĐK2: Xin xoá hết tội cha, yếu đuối cậy trông vào ơn Ngài. Xin thương xót linh hồn, thương xót linh hồn người cha yêu.
3. Thương cha nhớ cha vô vàn, chan hoà với ngàn lời kinh. Van xin cùng Đức Nữ Trinh cứu cha con thoát lửa luyện hình. Nguyện dâng lễ hy sinh, dâng bao công đức riêng mình, đền thay cha hiền mới vẹn nghĩa tình lòng con. - Xin xoá hết tội cha, yếu đuối...

48. LÀM CON THẢO HIẾU
1. Những lúc chiều về, trông trời những cánh chim bay. Bỗng xót xa lòng thương mẹ ta đã qua đời. Công ơn cha mẹ, tìm chi sánh ví cho bằng, tình thương chan chứa không vơi, biết bao gian nan nặng vai. Đã biết bao lần vô tình quên mất công cha. Đã biết bao lần vô tình hờ hững ơn mẹ. Xin ghi trong hồn, để rồi nhớ mãi không rời, tình thương chan chứa không vơi, kính yêu nguyện cầu cho các ngài.
ĐK: Xin Thiên Chúa thương con tháng năm dại khờ, đâu biết lấy chi đền đáp ân nghĩa cho cha mẹ con. Nay xin Chúa khấng ban xuống ơn cứu độ, đưa người thoát nơi ngục hình, cho được an hưởng Thiên Đường
2. Hỡi những ai người, nương nhờ vui sống bên cha. Hỡi những ai người, an lành no ấm bên mẹ. Mong sao lo tròn tình con khuya sớm ân cần, buồn vui chia sớt trong đời, lắng vơi trong ân tình sâu. Hái cánh hoa hồng, xin tặng cho những ai kia đã sớm xa rời ân tình âu yếm mẹ hiền. Ghi sâu tâm hồn, này hình bóng dáng cha mẹ hiền. Cầu xin Thiên Chúa thương người, xót thương tha ngàn muôn lỗi lầm.
3.  Đã biết bao lần thương người cha mẹ đã ra đi. Đã biết bao lần ra mộ thầm nhắc tên cha mẹ: Cha mẹ ơi, cha mẹ ơi lòng con sao quá đau buồn, tình đời sao quá chua cay, biết đến khi nao gặp lại. Mỗi khi quây quần, thì lòng con thấy thương đau. Mỗi năm một lần, là ngày con nhớ đến cha mẹ. Anh em xum vầy, mà lòng vẫn thấy nghẹn ngào, người thân lối xóng quanh đây, dâng kinh cầu nguyện cho các ngài.

49. CẦU CHO CHA MẸ 5 (Phanxicô, Thánh Ca Cộng Đồng, trang 362).
1. Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca.
ĐK. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình. Ơn biển trời ghi khắc trong tim.
2. Nuôi con bằng sữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là nụ hoa bé nhỏ dại khờ. Con nhờ mẹ cha mới trở nên người. Bàn tay cha, dòng sữa mẹ. Xin ghi nhớ không bao giờ quên.

MỤC LỤC BÀI HÁT
Ai sẽ cho con đôi cánh chim bằng để con bay thẳng lên cùng (bài 1)
Bên bờ sông xa mờ, đàn ai treo hững hờ trên cành dương liễu (bài 2)
Chúa chờ ta từ bao năm ta vẫn ngủ mê, từ bao năm quên lối (bài 3)
Chúa không lầm, khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con (bài 4)
Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin (bài 5)
Con hãy nhớ rằng, Đức Kitô đã Phục sinh từ trong cõi chết (bài 6)
Con kêu cầu lên Chúa lạy Chúa xin lắng nghe. Xin đoái thương (bài 7)
Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày (bài 49)
Giữa cơn khốn cùng, hồn con kêu lên Chúa, Chúa đã (bài 8)
Hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi, thì sẽ trơ trọi (bài 9)
Hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi, thì sẽ trơ trọi (bài 10)
Hằng bữa trước khi hoàng hôn gần sa xuống. Lòng con (bài 11)
Hỡi người cựu nghĩa cố tri, xin thương xót tôi cùng, xin (bài 12)
Khi Chúa thương gọi con về, hồn con hân hoan như trong một (bài 13)
Khi tôi nằm xuôi tay xuống, nói chi khi biệt ly, nói chi cho (bài 38)
Lạy Chúa Giêsu vô cùng lân tuất. Vì công Chúa xưa đã lập (bài 14)
Lạy Chúa trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước (bài 40)
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự (bài 15)
Lạy Chúa! xin đừng đoán phạt con trong cơn giận Chúa. Xin (bài 16)
Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá (bài 17)
Maria Mẹ ơi ! Mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm (bài 18)
Mẹ Maria, con xót xa nhớ một chiều buồn. Sầu bi kết tinh (bài 19)
Một đời sống hy sinh, tìm về bến an bình. Tìm nguồn vui (bài 20)
Này con ở dưới vực sâu kêu tới, xin Chúa nhân từ hãy (bài 21)
Này đây con dâng Chúa những lời kinh, và này đây con dâng (bài 45)
Ngày sầu thương bối rối chắp tay con cầu Chúa chí ái. Ngài (bài 22)
Người ơi hãy nhớ, nhớ thân phận mình là bụi đất thôi. Một (bài 23)
Người ơi! Xin nhớ cho con người mình là tro bụi, rồi mai ta (bài 24)
Như Đức Kitô đã chết và đã sống lại thế nào, thì Thiên Chúa (bài 39)
Những lúc chiều về, trông trời những cánh chim bay. Bỗng (bài 48)
Sống trên đời này người giàu sang cũng như kẻ nghèo khó (bài 25)
Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người (bài 26)
Thân lạy Giavê, đêm ngày con rên xiết van lơn. Nguyện cho (bài 27)
Tình mẹ vẫn còn đây, tháng năm không chút nhạt phai. Nhớ (bài 44)
Tôi có niềm tin, đời có qua nhưng mãi ta còn Chúa. Tôi giờ (bài 28)
Tôi thâm tín rằng: Sự chết hay sự sống, dù Thiên Thần, Thiên (bài 42)
Tôi tin rằng Đấng cứu chuộc tôi hằng sống, và ngày tận thế (bài 41)
Trong gian truân con đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời con. Từ (bài 35)
Tù Sion khi Chúa đưa về. Ta bàng hoàng như thể cơn mê (bài 29)
Từ chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than (bài 30)
Từ đáy vực thẳm sâu, con kêu lên cùng Chúa, Chúa hãy nghe (bài 31)
Từ vực sâu tối tăm, con kêu cầu Người thương trông đến (bài 32)
Từ vực sâu tối tăm, con kêu cầu, con nguyện xin. Lạy Chúa (bài 43)
Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa Chúa ơi! Từ vực sâu (bài 33)
Từ vực thẳm sâu hồn con ngước lên kêu cầu. Ngài hãy để tai (bài 34)
Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ (bài 36)
Xin Chúa dủ thương đoái nhìn linh hồn cha hiền của con. Khi (bài 47)
Xin Chúa í a chúc lành, linh hồn mẫu tử của con. Bao la tình (bài 46)
Xin hãy nhớ rằng: Thân ta chính là bụi tro. Người ơi hãy nhớ (bài 37)

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Giáo phận long xuyên
Báo công giáo
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây