KINH THƯỜNG ĐỌC & Nghi thức Thánh Lễ Việt-Anh-Pháp

Thứ ba - 10/05/2022 10:45
KINH THƯỜNG ĐỌC & Nghi thức Thánh Lễ Việt-Anh-Pháp
KINH THƯỜNG ĐỌC & Nghi thức Thánh Lễ Việt-Anh-Pháp
KINH THƯỜNG ĐỌC & Nghi thức Thánh Lễ Việt-Anh-Pháp

-----------------------------

1. Dấu Thánh Giá - Sign of the Cross. 1
2. Kinh lạy Cha - Our Father. 1
3. Kinh Kính Mừng - Hail Mary. 2
4. Kinh Sáng Danh - Prayer of Praise. 2
5. Kinh Tin Kính - Apostles' Creed. 3
6. Kinh Tin - Act of Faith. 3
7. Kinh Cậy - Act of Hope. 4
8. Kinh Kính Mến - Fact of Love. 4
9. Kinh ăn năn tội - Act of Contrition. 4
10. Kinh Tôi thú nhận. 4
11. Kinh Lạy Nữ Vương. 5
12. Kinh Dâng ngày ban sáng. 5
13. Kinh nguyện trong ngày. 6
14. Kinh phó dâng trước khi ngủ: 6
15. Kinh xin ơn phó thác. 6
16. NGHI THỨC THÁNH LỄ - Tiếng Việt & Anh & Pháp: 6

----------------------------
 

1. Dấu Thánh Giá - Sign of the Cross

- Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
- In the name of the Father and of the Son and of the Holy spirit. Amen
- Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen .
- (tiếng La-tinh) In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.


 

2. Kinh lạy Cha - Our Father

- Lay Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chủng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dô, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

- Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

- (tiếng La-tinh)  Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

- (tiếng Pháp)  Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen

 

3. Kinh Kính Mừng - Hail Mary

- Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. - Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen

- Hail Mary, full or grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.

- (tiếng La-tinh) Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

- (tiếng Pháp)  Je vous salue Marie, pleine de grâce; Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

 

4. Kinh Sáng Danh - Prayer of Praise

- Sáng danh Đửc Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

- Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit; as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.

- (tiếng Pháp)  Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, Et dans les siècles des siècles. Amen.

- (tiếng La-tinh) Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum. Amen.

 

5. Kinh Tin Kính - Apostles' Creed

- Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vây. Amen.

- I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth; I beleive in Jesus Christ, his only son, Our Lord; He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into the death; the third day He rose again from the dead; He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead.I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.

- SYMBOLE APOSTOLIQUE
Je crois en Dieu, le Père tout- puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été con©u du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la sainte Église Universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.

 

6. Kinh Tin - Act of Faith

- Lay Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Tròời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thể làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đầng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

- O my God, I firmly believe that you are one God in three divine Persons, Father, Son and Holy Spirit; I believe that your divine Son became man and died for our sins, and that he will come to judge the living and the dead. I believe these and all the truths which the Holy Catholic Church teachers because You have revealed them, who can neither deceive nor be deceived. Amen.

 

7. Kinh Cậy - Act of Hope

- Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chăng có lẽ nào sai được. Amen.

- O my God, relying on your infinite goodness and promises, I hope to obtain pardon of my sins, the help of Your grace, and life everlasting, through the merits of Jesus Christ, my Lord and Redeemer. Amen.

 

8. Kinh Kính Mến - Fact of Love

- Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

- O my God, I love you above all things, with my whole heart and soul, because You are all-good and worthy of all my love. I love my neighbor as myself for the love of You. I forgive all who have injured me and I ask pardon of all
whom I have injured. Amen.
 

9. Kinh ăn năn tội - Act of Contrition

Lạy Chúa con, Chúa là Đâng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghich lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đên tội cho xứng. Amen.

- My God, I am sorry for my sins with all my heart. In choosing to do wrong and failing to do good, I have sinned against you whom I should love above all things. I firmly intend, with your helpsto do penance, to sin no more, and to avoid whatever leads me to sin. Our Savior Jesus Christ suffered and died for us. In his name, my God, have mercy. Amen
 

10. Kinh Tôi thú nhận

- Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên thần, các Thánh, và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

- (tiếng La-tinh) Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere, et omissióne: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Vírginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
 

11. Kinh Lạy Nữ Vương


- Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ! chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đày kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi Ôi! Bà là Chủ bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen

- Hail, holy Queen, Mother of mercy, our life, our sweetness, and our hope.
To you we cry, the children of Eve;
to you we send up our sighs,mourning and weeping in this land of exile.
Turn, then, most gracious advocate, your eyes of mercy toward us;
lead us home at last and show us the blessed fruit of your womb, Jesus:
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary.

- (tiếng La-tinh) Salve, Regina, mater misericordiae: Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exsilium ostende. O clemens: O pia: O dulcis Virgo Maria.

- (tiếng Pháp) Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur, et notre espérance, salut. Vers vous nous élevons nos cris, pauvres exilés, malheureux enfants d’Eve. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. De grâce donc, ô notre Avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et, après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.

 

12. Kinh Dâng ngày ban sáng

Lạy Trái Tim cực thánh Đức Chúa Giesu,/ con nhờ Trái Tim Cực Sạch Đức Mẹ Maria/ mà dâng Cho Trái Tim Chúa:/ Mọi lời con cầu xin,/ mọi việc con làm,/ mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay,/ cho được đền vì tội lỗi con,/ và cầu nguyện theo ý Chúa,/ khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ./ Con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa,/ có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng./ Amen.

 

13. Kinh nguyện trong ngày

Lạy Chúa Giêsu,/ con xin dâng cho trái tim Chúa:/ Linh hồn và xác con,/ mọi việc làm/ lời nói/ ý tưởng/ và mọi sự khó nhọc trót cả đời con./ Con muốn sống vì Chúa mà thôi,/ cho được đền bồi phạt tạ Trái Tim Chúa nhân lành./ Xin Chúa sống trong con,/ và chớ để con lỗi nghĩa cùng Chúa bao giờ./ Amen.

 

14. Kinh phó dâng trước khi ngủ:

Lạy Chúa con,/ con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa con./ Chúa đã phù hộ con ban ngày,/ thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm,/ kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa,/ hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp./ Chớ chi sống chết,/ con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn./ Amen.

 

15. Kinh xin ơn phó thác

Lạy Chúa,/ xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa,/ và xin ban cho con ơn không làm trở ngại ý định của Chúa/ do hành vi của con./ Lạy Chúa Giêsu,/ con muốn điều Chúa muốn,/ chỉ vì Chúa muốn,/ như Chúa muốn/ và tới mức độ Chúa muốn!/ Amen.

 

16. NGHI THỨC THÁNH LỄ - Tiếng Việt & Anh & Pháp:

NGHI THỨC ĐẦU LỄ:
INTRODUCTORY RITES
RITE D'ENTRÉE

Linh mục(LM): Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Priest: In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit.
Prêtre: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Giáo dân(GD): Amen.
ALL: Amen.

LM: Nguyên xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em (hoặc: Chúa ở cùng anh chị em).

Priest: The grace of our Lord Jesus Chirst and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all (Or : The Lord be with you).

- La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous.

Giáo dân(GD): Và ở cùng Cha.
ALL: And also with you.
- Et avec votre esprit.

---------------------
NGHI THỨ SÁM HỐI:
PENITENTIAL RITE

LM: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành Thánh lễ.

Priest: As we prepare to celebrate the mystery of Christ's love, let us acknowledge our failures and ask the Lord for pardon and strength

- Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.

LM & GD: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

ALL: I confess to almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my own fault, in my thoughts and in my words, in what i have done, and in what I have failed to do, and I ask blessed Mary, ever virgin, all the Angels and Saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord, our God.

- Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission, oui, j'ai vraiment péché: C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu .


LM: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Priest: May almighty God have mercy on us, forgive us our sins and bring us to everlasting lief.

- Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde; qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen .

GD: Amen.
ALL: Amen.

X: Xin Chúa thương xót chúng con
Priest: Lord, have mercy.
- Seigneur, prends pitié.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con
ALL: Lord, have mercy.
- Seigneur, prends pitié.

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
Priest: Christ, have mercy.
- O Christ, prends pitié.

Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
ALL: Christ, have mercy
- O Christ, prends pitié.

X: Xin Chúa thương xót chúng con
Priest: Lord, have mercy.
- Seigneur, prends pitié.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con
ALL: Lord, have mercy.
- Seigneur, prends pitié.

-------------------
KINH VINH DANH
GLORIA

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đầng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.

- Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesu Christ, only Son of the Father. Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us, you are seated at the right hand of the Father, receive our prayer. For you alone are thr Holy One, you alone are the Lord, you alone are the most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the Glory of God the Father. Amen.

- Glorie à Dieu, plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, pour ton im-mense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Sei-gneur, Fils-unique, Jésus Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous; toi qui enlèves le péché du monde, recois notre prère; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

---------------------
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ :........
OPENING PRAYER :.......
- PRIÈRE D'OUVERTURE

BÀI ĐỌC 1
FRIST READING
- PREMIÈRE LECTURE

Thừa tác viên lời Chúa: Lời của Chúa ….
Lector: The word of the Lord....
- Parole du Seigneur.

GD: Tạ ơn Chúa.
All: Thanks be to God.
- Nous rendons grâce à Dieu .

ĐÁP CA
RESPONSORIAL PSALM
- PSAUME

BÀI ĐỌC 2
SECOND READING
- DEUXIÈME LECTURE

Thừa tác viên lời Chúa: Lời của Chúa
Lector: The word of the Lord....
- Parole du Seigneur

GD: Tạ ơn Chúa.
All: Thanks be to God.
- Nous rendons grâce à Dieu

ALLELUIA.
ALLELUIA

LM: Chúa ở cùng anh chị em
Priest: The Lord be with you.
- Le Seigneur soit avec vous

GD: Và ở cùng Cha.
All: And also with you.
- Et avec votre esprit.

LM: Bài trích phúc âm theo thánh....
Priest: A reading from the Holy Gospel according to...
- Évangile de Jésus Christ selon saint...

GD: Lạy Chúa, vinh danh Chúa
All: Glory to you , Lord.
- Gloire à toi, Seigneur

PHÚC ÂM
GOSPEL

Sau khi đọc xong:

LM: Đó là lời Chúa.
Priest: The Gospel of the Lord.
- Acclamons la Parole de Dieu.

GD: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa
All: Praise to you , Lord Jesus Christ.
- Louange à toi, Seigneur Jésus

--------------
KINH TIN KÍNH
NICENCE CREED

Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giesu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi, và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào Thập Giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng đời Phong-xi-ô Phi-la-tô. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Ngưới sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người cũng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các Tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.

- We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of the God, eternally begotten of the Father, God from God, Light from light, true God frome true God, begotten, not made, one in being with the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation he came down from heaven. By the power of the Holly Spirit he was born of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate, He suffered, died , and was buried. On the third day He rose again in fulfillment of the Scriptures, He ascened into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in Glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holly Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son, He is worshipped and glorified. He has spoken through the Prophets. We believe in one only Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurretion of the dead, and the life of the world to come. Amen.

- REDO DE NICÉE-CONSTANTINOPLE
Je crois en un seul Dieu, Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles: il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivant et les morts; et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils; avec le Père et le Fils, il re©oit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.

-----------------------
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
PRAYER OF THE FAITHFUL
- PRIÈRE UNIVERSEL

Người đọc: Chúng ta cầu xin Chúa...
Lector: Let us pray to the Lord...

GD: Xin Chúa nhậm lợi chúng con.
All: Lord , hear our prayer.


-----------------
PHỤNG SỰ THÁNH THỂ
LITURGY OF THE EUCHARIST
- LE LITURGIE DE L'EUCHARISTIE

LM: Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người, xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con.

- Priest: Blessed are you, Lord, God of all creation. Through your goodness we have thí bread to offer, which earth has given and human hands have made. It will become for us the bread of lief.

- Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes; nous te le présentons: il deviendra le pain de la vie.

GD: Chúa tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
All: Blessed be God for ever.
- Béni soit Dieu, maintenant et toujours.

LM: Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là rượu bởi cây nho và lao công của con người, xin dâng lên Chúa để rượu này trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.

- Priest: Blessed are you, Lord, God of all creation. Through your goodness we have this wine to offer, fruit of the vine and wok of human hands. It will become our spiritual drink.

- Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes; nous te le pré-sentons: il deviendra le vin du Royaume éternel.

GD: Chúa tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
All: Blessed be God for ever.
- Béni soit Dieu, maintenant et toujours.

LM: Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha Toàn Năng chấp nhận.

- Priest: Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the almighty Father.

- Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église

GD: Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh Chúa và mưu ích cho chúng con cùng toàn thể Hội Thánh người.

- All: May the Lord accept the sacrifice at your hand, for the praise and glory of his name, for our good of all the Church.

- Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.


------------------
LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ
PRAYER OVER THE GIFTS
- PRIÈRE SUR LES OFRANDES

X: Chúa ở cùng anh chị em.
Priest: The Lord be with you.
- Le Seigneur soit avec vous.

Đ: Và ở cùng Cha.
All: And also with you.
- Et avec votre esprit

X: Hãy nâng tâm hồn lên.
Priest: Lift up your hearts.
- Élevons notre coeur.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.
All: We lift them up to the Lord.
- Nous le tournons vers le Seigneur.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Priest: Let us gives thanks to the Lord, our God.
- Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.

Đ: Thật là chính đáng.
All: It is right to give him thanks and praise.
- Cela est juste et bon.

-------------------
THÁNH-THÁNH-THÁNH
- SANCTUS

Thánh, Thánh, Thánh. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

All: Holy, Holy, Holy Lord, God of power and might, Heaven and earth are full of your glory. Hosana in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosana in the highest.

- Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.

---------------------
KINH NGUYỆN THÁNH THỂ
EUCHARIST PRAYER
- PRIÈRE EUCHARISTIQUE

LM: Đây là mầu nhiệm đức tin.
Priest: Let us proclaim the mystery of faith:
- Proclamons le mystère de la foi:

GD: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến.
- All: Christ has died, Christ is risen, Christ will come again.
- Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu; Viens, Seigneur Jésus !

LM: Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thưở muôn đời.

- Priest: Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spririt, all glory and honor is yours, almighty Father, for ever and ever.

- Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout- puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.Amen.

GD: Amen
All: Amen

------------------
NGHI THỨC HIỆP LỄ
COMMUNION RITE
- COMMUNION

LM: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo lời Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
- Priest: Let us pray with confidence to the Father in the words our Savior gaves us.
- Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire:

LM & GD: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trợi Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng cọn Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

- All: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

- otre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.

LM: Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình ạn Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn thoát khỏi tội lỗi, và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con ngự đến.

- Priest: Diliver us, Lord, from every evil, and grant us peace in our day. In your mercy keep us free from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, JesusChrist.

- Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps; par ta miséricorde; libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

GD: Vì Chúa là Vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
- All: For the kingdom, the power, and the glory are yours, nơ and forever.
- Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles .

LM: Lạy Chúa Giê su Ki tô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng:"Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con". Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

- Priest: Lord JesusChrist, you said to your aspotles, I leave you peace, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your Church, and grant us the peace and unity of your kingdom where you live ever and ever.

- Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes Apôtres: "Je vous laisse la paix; je vous donne ma paix;" ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.

GD: Amen
All: Amen.
- Amen.

-
LM: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Priest: The peace of the Lord be with you always.
- Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.

GD: Và ở cùng Cha.
All: And also with you.
- Et avec votre esprit.

LM: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Priest: Let us offer each other a sign of peace.
-

------------------
LẠY CHIÊN THIÊN CHÚA
LAMB OF GOD
- AGNEAU DE DIEU

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian , xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa , Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.

- All: Lamb of God, you take away the sins of the world: have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world: have mercy on us.
Lamb Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace.


- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du mon de, donne-nous la paix.


LM: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
- Priest: This is the Lamb of God who take away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper.
- Hereux les invités au repas du Sei-gneur. Voici l'Agneau de Dieu, qui en-lève le péché du monde.

LM & GD: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
- All: Lord, I am not worthy to receive you, but onlu say the word and I shall be healed.
- Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis seulement une parole et je serai guéri.

-----------------------
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ
PRAYER A FTER COMMUNION
- PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

LM: Chúa ở cùng anh chị em
- Priest: The Lord be with you.
- Le Seigneur soit avec vous.

GD: Và ở cùng Cha.
- All: And also with you.
- Et avec votre esprit.

LM: Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

- Priest: May almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holly Spirit.

- Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

GD: Amen
- All: Amen.
- Amen.

LM: Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an.
- Priest: The Mass is ended, go in peace.
- Alez, dans la paix du Christ.

GD: Tạ ơn Chúa.
- All: Thanks be to God.
- Nous rendons grâce à Dieu.
--------------------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây