CHUYỆN KỂ CHO CÁC GIA ĐÌNH - (Bộ 3 bài)

Thứ bảy - 20/01/2018 10:40
CHUYỆN KỂ CHO CÁC GIA ĐÌNH - (Bộ 3 bài)
CHUYỆN KỂ CHO CÁC GIA ĐÌNH - (Bộ 3 bài)

Chuyện kể cho các gia đình bộ 3 bài
từ 001-344:
----------------------------------------
Bài 001 002 003 :
Chuyện kể cho các gia đình 001 002 003 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=cuuS8jcsyVc

Bài 004 005 006 :
Chuyện kể cho các gia đình 004 005 006 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=-htB2tn3oZI

Bài 007 008 009 :
Chuyện kể cho các gia đình 007 008 009 Linh mục Nguyễn Văn Mễn :

https://www.youtube.com/watch?v=MemS_Lrkj38

Bài 010 011 012 :
Chuyện kể cho các gia đình 010 011 012 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=MemS_Lrkj38

Bài 013 014 015 :
Chuyện kể cho các gia đình 013 014 015 Linh mục Nguyễn Văn Mễn :

https://www.youtube.com/watch?v=EVeWDIIu5sE&t=54s

Bài 016 017 018 :
Chuyện kể cho các gia đình 016 017 018 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=hikPc3-rGac

Bài 019 020 021 :
Chuyện kể cho các gia đình 019 020 021 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=C4kpAv8f9BA

Bài 022 023 024 :
Chuyện kể cho các gia đình 022 023 024 Linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=4YYzmXJZ9Uk&t=6s

Bài 025 026 027 :
Chuyện kể cho các gia đình 025 026 027 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=zuPlUN_Tq8k&t=18s

Bài 028 029 030 :
Chuyện kể cho các gia đình 028 029 030 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=CLqd_0XrxOs&t=31s

Bài 031 032 033 :
Chuyện kể cho các gia đình 031 032 033 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=cdhHFMn3j3E

Bài 034 035 036 :
Chuyện kể cho các gia đình 034 035 036 Linh mục Nguyễn Văn Mễn :

https://www.youtube.com/watch?v=8r4xKyQuYoY&t=30s

Bài 037 038 039 :
Chuyện kể cho các gia đình 037 038 039 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=yQ_puQG9SBQ

Bài 040 041 042 :
Chuyện kể cho các gia đình 040 041 042 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=MO4bfqRUlbg&t=37s

Bài 043 044 045 :
Chuyện kể cho các gia đình 043 044 045 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=vH7k_5J0c9E

Bài 046 047 048 :
Chuyện kể cho các gia đình 046 047 048 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=Vst7mrvzaCk

Bài 049 050 051 :
Chuyện kể cho các gia đình 049 050 051 Linh mục Nguyễn Văn Mễn :

https://www.youtube.com/watch?v=diqsTjf0upo&t=23s

Bài 052 053 054 :
Chuyện kể cho các gia đình 052 053 054 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=ytZ_nhTDRtg

Bài 055 056 057 :
Chuyện kể cho các gia đình 055 056 057 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=osY9VIedHSw&t=22s

Bài 058 059 060 :
Chuyện kể cho các gia đình 058 059 060 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=mlOIboU0_rM

Bài 061 062 063 :
Chuyện kể cho các gia đình 061 062 063 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=YWHVZVHs9l8

Bài 064 065 066 :
Chuyện kể cho các gia đình 064 065 066 Linh mục Nguyễn Văn Mễn :

https://www.youtube.com/watch?v=w4frUxcyenc&t=27s

Bài 067 068 069 :
Chuyện kể cho các gia đình 067 068 069 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=oUCI8gs7yYk

Bài 070 071 072 :
Chuyện kể cho các gia đình 070 071 072 Linh Mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=eZKl8b_FLU0&t=31s

Bài 073 074 075 :
Chuyện kể cho các gia đình 073 074 075 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=TatQh4ktsJo&t=37s

Bài 076 077 078
Chuyện kể cho các gia đình 076 077 078 Linh mục Nguyễn Văn Mễn :

https://www.youtube.com/watch?v=obC-bNsRfWc&t=21s

Bài 079 080 081 :
Chuyện kể cho các gia đình 079 080 081 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=KmsQUbdv7Es

Bài 082 083 084 :
Chuyện kể cho các gia đình 082 083 084 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=roNBvIZkNOc

Bài 085 086 087 :
Chuyện kể cho các gia đình 085 086 087 Linh muc Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=AEJXBmZaO_o&t=21s

Bài 088 089 090
Chuyện kể cho các gia đình 088 089 090 Linh mục Nguyễn Văn Mễn :

https://www.youtube.com/watch?v=5crB5vusIEU&t=36s

Bài 091 092 093 :
Chuyện kể cho các gia đìinh 091 092 093 Linh mục Nguyễn Văn Mễn :

https://www.youtube.com/watch?v=bD-H10S0dQk&t=7s

Bài 094 095 096 :
Chuyện kể cho các gia đình 094 095 096 Linh mục Nguyễn Văn Mễn :

https://www.youtube.com/watch?v=1tSlg13JeOA&t=27s

Bài 097 098 099 :
Chuyện kể cho các gia đình 097 098 099 linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=Ih85J2clGqY&t=113s

Bài 100 101 102 :
Chuyện kể cho các gia đình 100 101 102 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=kCX9uPe8P3E&t=11s

Bài 103 104 105 :
Chuyện kể cho các gia đình 103 104 105 Linh mục Nguyễn Văn Mễn :

https://www.youtube.com/watch?v=P_l8RTTVCUs&t=35s

Bài 106 107 108 :
Chuyện kể cho các gia đình 106 107 108 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=AuiG-u1u-ZE&t=29s

Bài 109 110 111 :
Chuyện kể cho các gia đình 109 110 111 Linh mục Nguyễn Văn Mễn :

https://www.youtube.com/watch?v=f62UpXXf4ls&t=34s

(112-122 thánh ca HoàngOanh)

Bài 123 124 125 :

Chuyện kể cho các gia đình 123 124 125 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=A2vt5IP-Dik&t=1s

Bài 126 127 128 :
Chuyện kể cho các gia đình 126 127 128 Linh mục Nguyễn Văn Mễn :

https://www.youtube.com/watch?v=I5u0ld8JcNo&t=27s

Bài 129 130 131 :
Chuyện kể cho các gia đình 129 130 131 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=buvd-ASpjtI&t=323s

Bài 132 133 134 :
Chuyện kể cho các gia đình 132 133 134 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=4-UBQHZUA5c&t=309s

Bài 135 136 137 :
Chuyện kể cho các gia đình 135 136 137 Linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=xDCdprZ6sJ4&t=18s

Bài 138 139 140 :
Chuyện kể cho các gia đình 138 139 140 LInh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=OY2Dqw1zVBc

Bài 141 142 143 :
Chuyện kể cho các gia đình 141 142 143 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=EjTJUfrqA4s

Bài 144 145 146 :
Chuyện kể cho các gia đình 144 145 146 Linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=3UFRTRCpSi8&t=31s

Bài 147 148 149 :
Chuyện kể cho các gia đình 147 148 149 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=i9Zq5i8OGQk&t=18s

Bài 150 151 152 :
Chuyện kể cho các gia đình 150 151 152 Linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=Tt4NOE08z4M

Bài 153 154 155 :
Chuyện kể cho các gia đình 153 154 155 Linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=N_Rb7HLq1GY

Bài 156 157 158 :
Chuyện kể cho các gia đình 156 157 158 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=kj0ZpyfVCuk&t=33s

Bài 159 160 161 :
Chuyện kể cho các gia đình 159 160 161 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=KTqWfID_WOI&t=1037s

Bài 162 163 164 :
Chuyện kể cho các gia đình 162 163 164 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=eBMV407hNf4&t=34s

Bài 165 166 167 :
Chuyện kể cho các gia đình 165 166 167 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=XtaQVbJW6K0&t=2s

Bài 168 169 170 :
Chuyện kể cho các gia đình 168 169 170 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=Wyk8KhP5VpM&t=45s

Bài 171 172 173:
Chuyện kể cho các gia đình 171 172 173 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

 https://www.youtube.com/watch?v=eaa3S_00Ptk&t=384s

Bài 74 175 176:
Chuyện kể cho các gia đình 174 175 176 Linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=uEJ73L7nB-A&t=26s

Bài 177 178 179 :
Chuyện kể cho các gia đình 177 178 179 Linh mục Nguyễn Văn Mễn :

https://www.youtube.com/watch?v=opLi_rGqhGs&t=82s

Bài 180 181 182:
Chuyện kể cho các gia đình 180 181 182 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=kLWt-mYt76o

Bài 183 184 185 :
Chuyện kể cho các gia đình 183 184 185 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=xWIG8qwGuHM&t=22s

Bài 186 187 188 :
Chuyện kể cho các gia đìinh 186 187 188 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=OoJsg4dNPY4&t=24s

Bài 189 190 191 :
Chuyện kể cho các gia đình 189 190 191 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=cJeVzxEl6WE&t=26s

Bài 192 193 194 :
Chuyện kể cho các gia đình 192 193 194 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=NPy_uHaXZq8&t=294s

Bài 195 196 197 :
Chuyện kể cho các gia đình 195 196 197 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=ShDiYHPp8lU&t=21s

Bài 198 199 200 :
Chuyện kể cho các gia đình 198 199 200 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=qONFYOlE7uU

Bài 201 202 203 :
Chuyện kể cho các gia đình 201 202 203 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=sfEUfk12xxk&t=2s

Bài 204 205 206 :
Chuyện kể cho các gia đình 204 205 206 Linh mục Nguyễn Văn Mễn :

https://www.youtube.com/watch?v=qXKxEusRcZw&t=712s

Bài 207 208 209 :
Chuyện kể cho các gia đình 207 208 209 Linh mục Nguyễn Văn Mễn :

https://www.youtube.com/watch?v=IJLJ_h8kRVA&t=17s

Bài 210 211 212 :
Chuyện kể cho các gia đình 210 211 212 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=3eDguyHm8W0

Bài 213 214 215:
Chuyện kể cho các gia đình 213 214 215 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=aRjqPZz5yrY

Bài 216 217 218 :
Chuyện kể cho các gia đình 216 217 218 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=j9kZB7b7NHc&t=29s

Bài 219 220 221 :
Chuyện kể cho các gia đình 219 220 221 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=kOubMGAw8nI

Bài 222 223 224:
Chuyện kể cho các gia đình 222 223 224 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=uZyFgKomomo

Bài 225 226 227
Chuyện kể cho các gia đình 225 226 227 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=2ASkCHJ1Gvw&t=5s

Bài 228 229 230 :
Chuyen ke cho cac gia dinh 228 229 230 Linh muc Nguyen Van Men:

https://www.youtube.com/watch?v=jeFcGIbA68o

Bài 231 232 233 :
Chuyện kể cho các gia đình 231 232 233 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=D0KVBFPpUkA

Bài 234 235 236 :
Chuyện kể cho các gia đình 234 235 236 linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=k2BtRB8Glpg&t=3s

Bài 237 238 239 :
Chuyện kể cho các gia đình 237 238 239 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=h6dSufqwVZw

Bài 240 241 242 :
Chuyện kể cho các gia đình 240 241 242 Linh mục Nguyễn Văn Mễn :

https://www.youtube.com/watch?v=R9pr-n-l2K0

Bài 243 244 245 :
Chuyện kể cho các gia đình 243 244 245 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=Tjg96Ze-9Eo

Bài 246 247 248 :
Chuyện kể cho các gia đình 246 247 248 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=oDfnyFcxAX0

Bài 249 250 251 :
Chuyện kể cho các gia đình 249 250 251 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=P_brSSe5LXE

Bài 252 253 254 :
Chuyện kể cho các gia đình 252 253 254 Linh mục Nguyễn Văn Mễn :

https://www.youtube.com/watch?v=8gFhUEMOPHw

Bài 255 256 257 :
Chuyện kể cho các gia đình 255 256 257 Linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=OZ4a8qbr7jc

Bài 258 259 260:
Chuyen ke cho cac gia dinh 258 259 260 Linh muc Nguyen Van Men:

https://www.youtube.com/watch?v=ZrDpaGI-1mw

Bài 261 262 263
Chuyện kể cho các gia dình 261 262 263 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=8AJG7Ax6124&t=32s

Bài 264 265 266 :
Chuyện kể cho các gia đình 264 265 266 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=a57hrJueafk&t=30s

Bài 267 268 269 :
Chuyện kể cho các gia đình 267 268 269 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=Sn7xo4gUCOo&t=1694s

Bài 270 271 272 :
Chuyện kể cho các gia đình 270 271 272 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=pqnSEOqxEjM

Bài 273 274 275 :
Chuyện kể cho các gia đình 273 274 275 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=ZWemHYivYWY&t=23s

Bài 276 277 278 :
Chuyện kể cho các gia đình 276 277 278 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=dWCVCdI6xjQ&t=72s

Bài 279 280 281 :
Chuyện kể cho các gia đình 279 280 281 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=_Mc3Evsvmhw

Bài 282 283 284 :
Chuyện kể cho các gia đình 282 283 284 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=jXHOdJTiWH4

Bài 285 286 287 :
Chuyện kể cho các gia đình 285 286 287 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

http://saesalera.com/2016/N7TfJHRcf4s-download-chuy-n-k-cho-c-c-gia-nh-285-286-287-linh-m-c-nguy-n-v-n-m-n/

Bài 288 289 290 :
Chuyện kể cho các gia đình 288 289 290 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=JpgS_rY6vbE

Bài 291 292 293 :
Chuyện kể cho các gia đình 291 292 293 Linh mục Nguyễn Văn Mễn :

https://www.youtube.com/watch?v=EpI7vvrffx8

Bài 294 295 296 :
Chuyện kể cho các gia đình 294 295 296 Linh mục Nguyễn Văn Mễn:

https://www.youtube.com/watch?v=f4bIcKm-YeU&t=39s

Bài 297 298 299:
Chuyện kể cho các gia đình 297 298 299 Linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=JIEYuOHTXN8

Bài 300 301 302:
Chuyện kể cho các gia đình 300 301 302 Linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=y-l6WT_ClGs

Bài 303 304 305:
Chuyện kể cho các gia đình 303 304 305 Linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=nbCN2Tqbms8

Bài 306 307 308:
Chuyện kể cho các gia đình 306 307 308 Linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=lxq6SGByM6s

Bài 309 310 311:
Chuyện kể cho các gia đình 309 310 311 Linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=lMFCd8JRSIs

Bài 312 313 314:
Chuyện kể cho các gia đình 312 313 314 Linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=Gkn9Y8Gf57w

Bài 321 322 323:
Chuyện kể cho các gia đình 321 322 323 Linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=ZC9BPY_PMOs

Bài 324 325 326:
Chuyện kể cho các gia đình 324 325 326 Linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=fIzl6ufKQtQ

Bài 327 328 329:
Chuyện kể cho các gia đình 327 328 329 Linh mục Nguyễn Vă Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=dYq5AXBbeN0

Bài 330 331 332:
Chuyện kể cho các gia đình 330 331 332 linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=BlTvSrdDYj0

Bài 336 337 338:
Chuyện kể cho các gia đình 336 337 338 Linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=mX0gEtTJD-Y

Bài 339 340 341:
Chuyện kể cho các gia đình 339 340 341 Lm Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=ktZ8RFM6z8Y

Ba2i 342 343 344
Chuyen ke cho cac gia dinh 342 343 344 Lm Nguyen Van Men pxc

https://www.youtube.com/watch?v=hSu29OhSET8

==============================================================================================

* Đọc thêm trên các trang Web: http://ghhv.quetroi.net

Muốn download xuống máy vi tính, nhấn Ctrl + nhấp chuột trái vào hàng dưới đây: 
00. Muc luc 001-342: http://www.mediafire.com/view/vp9b85uk2d2ny9a/ 
01. Chuyen: 001-030: http://www..mediafire.com/download.php?o7y51jny8owntmy 
02. Chuyen: 031-060: http://www..mediafire.com/download.php?ibc2xm3u498pwf9 
03. Chuyen: 061-090: http://www..mediafire.com/download.php?d4ohch369yyl5sb 
04. Chuyen: 091-120: http://www..mediafire.com/download.php?72el3741h9vv21i 
05. Chuyen: 121-150: http://www..mediafire.com/download.php?133aa3xd1e8d98l 
06. Chuyen: 151-180: http://www..mediafire.com/download.php?wjrc8cxtr73j96p 
07. Chuyen: 181-200: http://www..mediafire.com/download.php?3q4s4aep4kz4c8j 
08. Chuyen: 201-225: http://www..mediafire.com/download.php?0s8ohubdxpspn6x 
09. Chuyen: 226-250: http://www..mediafire.com/download.php?6b5coclenplmc17 
10. Chuyen: 251-274: http://www..mediafire.com/download.php?xc40933yzn3ad39 
11. Chuyen: 275-307: http://www..mediafire.com/download.php?5rsr44f8oys69g7 
12. Chuyen: 308-325: http://www..mediafire.com/download.php?xi3wejgsmcy8s2t 
13. Chuyen: 326-342: http://www.mediafire.com/download/4iq8auwz726zt5a/
=====================================================================================================

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giáo phận long xuyên
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Báo công giáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây