Gẫm 15 sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu - Kinh Lễ Đèn

Chủ nhật - 10/04/2022 06:40
Gẫm 15 sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu - Kinh Lễ Đèn
Gẫm 15 sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu - Kinh Lễ Đèn
Gẫm 15 sự Thương Khó
Đức Chúa Giêsu

-------------------------

Khai mạc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần + Kinh Tin + Kinh Cậy + Kinh Kính Mến + Kinh Sấp Mình + Kinh Vì Dấu + Kinh Ăn Năn Tội.

Hướng dẫn: Mười lăm sự Tương Khó Đức Chúa Giêsu (Mời ngồi và đọc chung)
(Sáng Thứ 5, 6, 7 Tuần Thánh, mỗi ngày đọc 5 Gẫm)

Thứ nhất thì gẫm: Khi đã đến tuần Đức Chúa Giêsu toan chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ,/ thì có một người trong môn đệ tên là Giudà,/ đã ở cùng Đức Chúa Giêsu 3 năm,/ hằng nghe lời lành Chúa dạy,/ cùng thấy các phép lạ Chúa làm,/ nhưng mà nó sa chước quỉ dỗ dành,/ liền bán Đức Chúa Giêsu cho quân Giudêu 30 đồng bạc./ Mà Đức Chúa Giêsu thương xót thiên hạ,/ mới phú mình chịu nạn,/ thì giã từ Đức Mẹ mà đi thành Giêrusalem./ Song trước khi chịu nạn,/ thì đêm ấy Đức Chúa Giêsu lấy chậu nước/ quì xuống rửa chân cho các thánh Tông đồ,/ cùng sa nước mắt mà rửa chân cho Giudà nữa,/ vì thương linh hồn nó./ Đoạn Đức Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể,/ để nuôi linh hồn chúng con. - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Cám đội lòng nhân từ Đức Chúa Giêsu trước khi lìa con,/ thì trối để lương thực thiêng liêng,/ như của ăn ngon ngọt mĩ vị,/ nuôi lấy linh hồn chúng con,/ khi còn ở chốn khách đầy./ Lại xin cho chúng con đặng lòng trong sạch sốt mến/ mà chịu lấy ơn cực trọng,/ là Mình Thánh Đức Chúa Giêsu./ Chớ bắt chước Giudà phạm sự thánh./ Ấy thật là bán Đức Chúa Giêsu cho quân dữ là ma quỉ./ Amen.

Thứ 2 thì gẫm: Khi Đức Chúa Giêsu đã cám ơn Đức Chúa Cha đoạn/ thì Người mới lên núi Ô-li-vê-tê,/ mà vào trong vườn Giết-sê-ma-ni./ Khi ấy Đức Chúa Giêsu đem ông thánh Phêrô,/ ông thánh Giacôbê và ông thánh Gioan theo cùng,/ thì Người dặn 3 thánh Tông đồ ấy rằng:/ "Cha đi cầu nguyện nơi kia,/ mà khi Cha còn nguyện đó,/ thì các con hãy ngồi đây mà đợi"./ Đoạn Đức Chúa Giêsu nhớ đến những sự khốn khó mình phải chịu mà phạt tạ Đức Chúa Cha/ vì tội lỗi thiên hạ sa phạm từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế,/ thì bỗng chốc Đức Chúa Giêsu lo buồn sầu não cho đến chết,/ liền sấp mình xuống đất,/ mồ hôi máu chảy ra ròng ròng cùng nguyện rằng:/ "Lạy Đức Chúa Cha!/ Bằng có lẽ gì cho đặng khỏi uống chén đắng này,/ thì Con xin cho khỏi./ Nhưng mà con chẳng dám theo ý riêng con,/ một xin vâng theo ý Cha mà thôi"./ Đức Chúa Giêsu đã nguyện 3 lần như vậy./ Khi ấy Đức Chúa Cha sai Thiên Thần xuống/ an ủi Đức Chúa Giêsu vào chịu nạn,/ mà chuộc tội cho thiên hạ đặng khỏi khốn nạn vô cùng./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu bàng hoàng rũ liệt vì tội chúng con./ Xin cho chúng con lo buồn đau đớn tội lỗi chúng con như Đức Chúa Giêsu vậy./ Amen.

Thứ 3 thì gẫm:  Khi Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện đoạn,/ thì Người phán cùng 3 thánh Tông đồ rằng:/ "Ấy kẻ toan nộp Cha thì nó đã đến gần"./ Khi Đức Chúa Giêsu phán chưa kịp dứt lời,/ thì Giudà ra hiệu cho nó bắt kẻo lầm./ Cho nên Giudà đến hôn mặt Đức Chúa Giêsu,/ thì Người hỏi các thầy cùng quân lính rằng:/ "Các ngươi đi tìm ai?"./ Chúng thưa rằng: /"Đi tìm Giêsu Nagiaret"./ Vậy Chúa liền phán:/ "Này là Ta"./ Nó nghe tiếng phán oai linh/ liền kinh hãi mà ngã ra hết./ Đoạn Đức Chúa Giêsu cho nó chỗi dậy mà phú mình cho nó;/ thì nó liền mang lòi tói cùng dây da,/ mà buộc cổ và trói tay Đức Chúa Giêsu./ Bấy giờ, ông thánh Phêrô thấy sự hỗn hào/ liền rút gươm ra chém đứt tai một đứa đầy tớ thầy cả;/ thì Đức Chúa Giêsu quở trách ông thánh Phêrô./ Đoạn liền chữa tai người ấy đặng lành đã./ Ai kể cho xiết những điều quân dữ làm khốn Đức Chúa Giêsu:/ Kẻ thì nói lộng ngôn,/ kẻ thì đánh đòn,/ đứa thì giày đạp./ Mà Đức Chúa Giêsu chịu nhiều nỗi oan khiên,/ song chẳng hề chối cải lời gì,/ một làm thinh phú mình mặc nó,/ khác thể con chiên hiền lành,/ chẳng hề mở miệng mà trách một lời;/ lại các môn đồ đều bỏ Thầy mà trốn đi hết./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu chịu mang lòi tói vì tội chúng con./ Xin Chúa mở dây buộc cầm chúng con trong vòng tội lỗi,/ và ban ơn thêm sức cho chúng con,/ đặng vững chí bền lòng theo chân Đức Chúa Giêsu cho đến trọn đời./ Amen.

Thứ 4 thì gẫm: Khi Đức Chúa Giêsu đã phú mình trong tay quân dữ,/ thì nó dẫn Người đến nhà A-nát;/ đoạn nộp cho thầy cả tên là Cai-pha./ Bấy giờ những kẻ lớn đã tụ hội tại dinh thầy cả/ mà xét việc Đức Chúa Giêsu./ Khi ấy Chúa chịu những lời vu cáo và nhiều kẻ chứng gian,/ nó ra sức nài hà cho đặng đoán Người phải chết,/ lại Người chịu một đứa đầy tớ thầy cả vả mặt./ Bấy giờ, thầy cả nghe Đức Chúa Giêsu xưng ra mình là Con Đức Chúa Trời,/ tức thì xé áo mình ra và rằng:/ "Ấy nó đã nói lời phạm thượng,/ thì ta còn tìm chứng nào nữa?"./ Ai nấy nghe làm vậy thẩy đều quyết rằng:/ "Đáng giết"./ Khi ấy quân dữ đua nhau làm những sự khổ cực cho Đức Chúa Giêsu:/ Miệng chúng nói lời lộng ngôn,/ tay chúng thì xỉ vả; đứa thì giầy đạp,/ đứa lại kéo lôi;/ đứa lại nhổ ngang mặt Người,/ cùng lấy khăn bịt mặt,/ mà đánh và nhạo rằng:/ "Đố Đức Kitô:/ Hãy nói tiên tri cho chúng ta biết;/ kẻ đánh mày là ai?"./ Lại ai ngờ ông thánh Phêrô đã quyết lòng đồng sanh đồng tử cùng Chúa,/ mà trong đêm ấy chối Chúa 3 lần!/ Song Đức Chúa Giêsu thương mà quay mặt lại xem ông thánh Phêrô,/ bấy giờ người ra ngoài thảm thiết,/ ăn năn khóc lóc cho đến trọn đời./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu đã chịu sỉ nhục khốn cực muôn vàn vì tội chúng con,/ xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con/ đặng chịu những sự phao vu nhạo báng cho bằng lòng,/ cùng mạnh sức vững lòng xưng đạo thánh Chúa ra trước mặt thiên hạ./ Amen.

Thứ 5 thì gẫm: Khi Giudà xem thấy Đức Chúa Giêsu phải án tử hình,/ thì nó đau đớn buồn bực,/ liền đem bạc ấy trả lại cho các thầy;/ đoạn ngã lòng trông cậy,/ trở ra lấy dây thắt cổ mình mà chết khốn nạn./ Mà khi đã rạng ngày,/ thì quân dữ đem Đức Chúa Giêsu ra khỏi nơi giam cầm,/ mà dẫn Người qua ngã ba đàng thành Giêrusalem,/ cho đến dinh quan trấn thủ là Phi-la-tô mà nộp Người./ Vậy quan ấy tra hỏi căn do/ mới biết Người chẳng có tội gì,/ cho nên quan ấy có ý muốn tha,/ mà quân Giudêu ngăn can chẳng chịu./ Vậy khi Phi-la-tô nghe rằng:/ Đức Chúa Giêsu là Người xứ Ga-li-lê-a/ thì quan liền truyền giao Người cho vua Hê-rô-đê xét./ Mà vua ấy đã nghe danh Chúa,/ nên khi thấy Người liền mừng rỡ/ có ý trông cho đặng xem phép lạ Người làm./ Song khi vua ấy hỏi,/ thì Đức Chúa Giêsu chẳng thưa lại lời gì/ một làm thinh nín lặng,/ thì vua ấy chê rằng:/ "Người nầy nào biết đi gì?"./ Liền dạy lấy áo trắng mặc cho chỉ là người dại,/ cùng dạy đem trả lại cho quan Phi-la-tô./ Khi quan ấy thấy Đức Chúa Giêsu đến thì có lòng thương,/ muốn cứu lấy Người cho khỏi chết,/ song nhát sợ e mất lòng dân cho nên chẳng dám./ Lại quan Phi-la-tô đã biết/ hễ đến lễ vượt qua,/ thì dân Giudêu quen xin tha một người tù./ Vậy quan Phi-la-tô hỏi chúng nó rằng:/ "Một là Baraba là đứa trộm cướp,/ cùng có tội giết người,/ hai là Giêsu Kitô,/ các ngươi muốn cho ta tha ai?"./ Chúng liền thưa lớn tiếng rằng:/ "Xin tha Baraba,/ mà đóng đinh Giêsu trên cây thánh Giá..."./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu chịu gọi là người dại dột,/ cùng chịu thua kém chẳng bằng Baraba./ Chớ chi chúng con đặng bắt chước Đức Chúa Giêsu:/ Khi nào người ta kể ta là kẻ dại vì đạo Chúa thì phải vui lòng,/ cũng đừng bắt chước quân Giudêu chuộng Baraba hơn Đức Chúa Giêsu,/ là ưng theo dõi tà ma thịt mình thế tục,/ hơn yêu chuộng luật phép Đức Chúa Trời./ Amen.

(Kinh Hồng Ân + Kinh A Rất Thánh Giá, ở cuối sách)

*****

Thứ 6 thì gẫm:  Khi Philatô nghe lời quân Giudêu gắn vó nài xin tha Baraba,/ thì liền phú Đức Chúa Giêsu cho quân lính đánh đòn cho đẹp lòng dân Giudêu,/ có ý cho họ thấy Người phải đòn bọng,/ hoặc là có ngớt cơn giận mà thương Người chăng./ Vậy thì quân ấy lột áo Đức Chúa Giêsu ra,/ trói vào cột đá,/ đổi thay nhau mà đánh,/ thì số đòn ấy ai kể cho cùng!/ Cả và mình Đức Chúa Giêsu đều nứt nở chẳng còn nơi nào lành,/ thấy những xương bày ra,/ đã nên là chua xót!/ Ấy mặt mũi oai nghi tốt lành/ làm cho các thánh Thiên Thần đặng vui mừng,/ mà rày chẳng còn phải hình tượng người ta nữa./ Lại dầu chúng đã mỏi tay,/ và mình Người chẳng còn nơi nào lành,/ vì những vết tích chồng chập sưng súp đầy cả và mình,/ song chúng cũng gắng sức mà đánh cho đến khi hết sức thì mới thôi./ Mà Đức Chúa Giêsu chẳng hề than van kêu trách,/ mà lại còn muốn chịu hơn nữa vì tội chúng con./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu chịu roi vọt thẹn thuồng/ cùng chịu muôn điều độc dữ làm hư nát thịt mình cực thanh cực thánh,/ cũng vì tội chúng con/ hay mê đắm buông lung theo đàng sung sướng cho thân xác mọi bề./ Vậy xin Chúa ban ơn thêm sức cho chúng con biết yêu việc hãm mình,/ biết đàng lánh tội,/ cho linh hồn và xác chúng con/ đều nhờ ơn Chúa mà giữ gìn cho vẹn sạch./ Amen.

Thứ 7 thì gẫm: Khi quân dữ đánh Đức Chúa Giêsu đoạn,/ thì nó cho người đi lấy áo mình mà mặc,/ cho nên Đức Chúa Giêsu phải đi qua giữa quân ấy,/ thì chịu nhiều điều sỉ nhục./ Mà bởi dấu lằn còn mới thì máu chảy ra,/ mà áo thì dính lấy thịt mình Đức Chúa Giêsu/ song lòng quân ấy hãy còn chưa phỉ,/ tìm cách lạ mà làm khổ sở cho Đức Chúa Giêsu./ Vậy nó lột áo người ra một lần nữa,/ cùng lấy một tấm áo đỏ mà mặc cho Người,/ và lấy gai khoanh tròn giả làm như mũ triều thiên/ mà đóng vào đầu Đức Chúa Giêsu:/ Có gai thì thấu vào óc,/ có gai thì thấu vào trán,/ cho nên máu chảy xuống dầm dề./ Nó lại lấy nứa làm gậy mà cho Người cầm,/ đoạn nó đứng vây xung quanh mà quì gối nhạo rằng:/ "Lạy Vua Giudêu!"./ Đứa thì nhổ vào mặt,/ đứa thì vả ngang má,/ đứa thì lấy gậy nứa Người cầm mà đánh trên đầu Người!/ Quân dữ ấy đua nhau ra sức mà làm cho Đức Chúa Giêsu phải khốn hơn nữa./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu chịu đội mũ gai thể ấy,/ đã nên là độc địa bạc ác và xấu hổ quá lẽ,/ cho đặng phạt tạ Đức Chúa Cha vì tội kiêu ngạo chúng con./ Xin cho chúng con đặng lòng khiêm nhượng chịu luỵ Chúa mọi đàng,/ cho ngày sau đặng đội mũ triều thiên ở trên trời./ Lại xin thờ phượng Đức Chúa Giêsu là Vua thật trên trời dười đất,/ cùng xin Chúa chữa trị trong linh hồn chúng con./ Amen.

Thứ 8 thì gẫm: Khi Philatô thấy quân độc ác làm khốn cho Đức Chúa Giêsu thới quá/ thì động lòng thương;/ mà ngờ là dân xem thấy hình tượng Đức Chúa Giêsu khốn cực làm vậy,/ hoặc là trở lòng thương mà tha chăng,/ thì đem Đức Chúa Giêsu lên nơi cao trước mặt dân Giudêu mà rằng:/ "Ấy là Người!". Dân liền kêu to lên rằng:/ "Đem đi giết! Đóng đinh nó vào thập giá"./ Philatô lại rằng:/ "Ta đóng đinh vua các ngươi làm sao?"/ Dân liền thưa:/ "Chúng tôi chỉ có một Vua Cê-sa-rê mà thôi"./ Bấy giờ Philatô thấy việc mất công/ lại sanh sự hỗn hào,/ thì lấy nước rửa tay mà rằng: "Ta chẳng có lỗi gì về sự đổ máu người nhân đức này đâu"./ Họ liền kêu rằng: "Dầu mà máu người này đổ trên đầu chúng tôi cùng con cháu chúng tôi,/ thì chúng tôi cam chịu"./ Bấy giờ quan Philatô sợ dân cáo mình phải mất chức chăng,/ thì phú Đức Chúa Giêsu cho chúng đem đi giết.- Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu vô tội mà chịu đoán giết./ Xin cho chúng con bằng lòng chịu những sự nhiếc nhóc nhạo cười trái lẽ,/ chớ bắt chước quân Giudêu chẳng nhìn Đức Chúa Giêsu./ Amen.

Thứ 9 thì gẫm: Khi Philatô đã phú Đức Chúa Giêsu cho quân bạo ngược ấy/ thì chúng cởi áo đỏ ra,/ mà cho mặc áo Người lại;/ cho nên những dấu tích lại nức nỡ ra lần nữa,/ thì càng thêm đau đớn quá trí khôn lường./ Đoạn chúng bắt Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá nặng lắm;/ mà bởi vì Người đã yếu nhọc,/ mồ hôi và máu chảy ròng ròng dọc đường,/ cả và mình thì sưng súp nứt nở,/ cho nên ngã xuống đất nhiều lần./ Mà những quân dẫn Người/ thì chúng nhiếc mắng giầy đạp giục dậy đi cho chóng./ Lại bởi sợ Người chết dọc đàng e đi chẳng đến nơi chăng,/ thì chúng bắt một người tên là Simong vác đỡ Thánh Giá cùng Đức Chúa Giêsu./ Khi ấy, có một người đàn bà tên là Vê-rô-ni-ca,/ thấy Đức Chúa Giêsu khốn cực thì thương/ bèn trao bức khăn mà lau mặt Người,/ liền in hình tượng mặt mũi Đức Chúa Giêsu vào trong khăn ấy./ Lại cũng có nhiều người đi theo đô hội mà coi;/ song có một ít người nữ có lòng nhân đức/ thì buồn sầu khóc lóc mà theo Người,/ thì Đức Chúa Giêsu liền quay mặt lại mà phán rằng:/ "Ớ con thành Giêrusalem/ chớ khóc thương Cha làm chi,/ hãy khóc thương con/ cùng con cháu các con ngày sau phải khốn mà chớ!"./ Khi ấy Đức Chúa Giêsu sức thì đã yếu,/ thở chẳng ra hơi,/ mà thánh Giá thì nặng nề đè vai Người xuống,/ mồ hôi và máu chảy ra cuồn cuộn,/ rưới khắp dọc đường thành Giêrusalem./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng,/ thương Đức Chúa Giêsu chẳng nệ nghiêng vai vác Thánh Giá rất nặng,/ là gánh lấy tội lỗi chúng con./ Chớ chi chúng con hết lòng ghét chừa tội lỗi/ cùng vác Thánh Giá theo chân Đức Chúa Giêsu,/ thì mới đáng được gọi là con Chúa./ Amen.

Thứ 10 thì gẫm: Khi Đức Chúa Giêsu lên núi Cal-va-ri-ô,/ là nơi quen xử kẻ có tội,/ thì quân dữ lấy một dược và mật đắng/ chế vào rượu mà cho Người uống;/ đoạn chúng lột áo Đức Chúa Giêsu ra một lần nữa, thì những nơi dấu tích máu lại chảy ra./ Chúng liền bắt Đức Chúa Giêsu nằm ngửa trên cây Thánh Giá,/ mà lấy đinh sắt đóng chân tay độc dữ quá chừng,/ cho nên đau đớn lắm./ Bấy giờ quan dạy lấy tấm ván có viết chữ rằng:/ "Giêsu Na-gia-rét/ là Vua nước Giudêu",/ mà đóng vào trên cây Thánh Giá;/ quan có ý làm cho xấu hổ./ Song ý mầu nhiệm Đức Chúa Trời để viết chữ ấy/ cho thiên hạ đặng biết:/ Đức Chúa Giêsu là Vua thật nước Giudêu,/ cùng các nước thế gian./ Đoạn chúng kéo Thánh Giá lại cho đến lỗ;/ mà bởi dựng lên nặng nề lắm,/ cho nên rúng động cả và mình Đức Chúa Giêsu/ máu chảy xuống chứa chan./ Bấy giờ, quân lính chia áo ngoài Người ra,/ bắt thăm mà lấy./ Khi ấy, những kẻ đầu mục cùng những người hay chữ nghĩa,/ cùng quân lính và kẻ qua đàng đều nói phạm thượng,/ lắc đầu cười nhạo Đức Chúa Giêsu rằng:/ "Hãy cứu lấy mình đi./ Ví bằng mày phải là Con Đức Chúa Trời,/ thì hãy xuống khỏi cây thập giá,/ thì chúng ta mới tin"./ Song Đức Chúa Giêsu ngửa mặt lên/ xin Đức Chúa Cha tha tội cho chúng,/ vì chúng lầm chẳng biết./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá vì tội chúng con,/ xin cho chúng con biết đóng đinh xác thịt,/ tình tư dục,/ lòng giận lòng ghét,/ cùng các tội lỗi chúng con/ làm một cùng Thánh Giá Đức Chúa Giêsu,/ lại xin bắt chước Đức Chúa Giêsu/ mà tha thứ cho kẻ thù nghịch cùng chúng con./ Amen.

(Kinh Hồng Ân + Kinh A Rất Thánh Giá, ở cuối sách)

*****

Thứ 11 thì gẫm: Khi Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh giữa hai người trộm cướp,/ thì một đứa bên tả nhạo báng Người rằng:/ "Ví bằng mày là Con Đức Chúa Trời,/ sao chẳng cứu lấy mình cùng chúng ta với?"./ Bấy giờ, người bên hữu mắng nó rằng:/ "Ta là kẻ có tội đáng chịu gia hình,/ mà Người nầy nào có tội gì?"./ Đoạn trở mặt lại cùng Đức Chúa Giêsu mà rằng:/ "Lạy Chúa,/ khi Chúa về Nước Thiên đàng,/ xin nhớ đến con cùng"./ thì Đức Chúa Giêsu quay mặt lại mà phán:/ "Thật hôm nay,/ anh sẽ đặng lên nơi vui vẻ cùng Ta"./ Sau nữa/ rất thánh Đức Mẹ nghe tin đem Con đi giết,/ thì Đức Mẹ đi theo dấu máu Con rơi dọc đàng/ cùng nghe tiếng búa đóng đinh Con,/ thì đau đớn xót xa trong lòng như chịu đóng đinh vậy./ Bấy giờ, Đức Chúa Giêsu thấy Đức Mẹ đứng gần Thánh Giá cùng ông Thánh Gioan,/ thì trối phú Đức Mẹ làm Mẹ ông Thánh Gioan/ và trối cho ông Thánh Gioan làm con Đức Mẹ./ Khi Đức Mẹ nghe lời trối thể ấy thì lo buồn đau đớn lắm,/ vì đã hẳn biết một ít nữa chẳng còn thấy Con ở cùng./ Khi ấy là 12 giờ trưa,/ mà cả và trái đất liền hoá ra tối tăm cho đến 3 giờ chiều./ Ấy mặt trời ẩn sự sáng mình,/ chẳng chịu soi những sự xấu hổ khốn nạn Chúa trời đất muôn vật phải chịu vì tội thiên hạ./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu phải chịu nghe những lời khích báng cười chê vì tội chúng con,/ cùng đội ơn Chúa đã tha tội cho người trộm cướp đặng rỗi linh hồn;/ thì xin Chúa cũng tha tội lỗi chúng con,/ là những kẻ vô ơn bội nghĩa;/ lại xin cho chúng con đặng làm con Đức Mẹ như ông Thánh Gioan,/ hầu ngày sau đặng ở bên tay hữu Đức Chúa Giêsu trên nước Thiên Đàng./ Amen.

Thứ 12 thì gẫm: Khi Đức Chúa Giêsu còn đứng trên cây Thánh Giá,/ ở lặng cầu cùng Đức Chúa Trời,/ thầm thĩ đoạn thì người kêu cả tiếng rằng:/ "Ớ Cha ôi, nhân sao Cha bỏ con!". Đức Chúa Giêsu kêu làm vậy cho thiên hạ đặng biết/ người đã chịu nhiều sự khốn khó hết sức mà phạt tạ Đức Chúa Trời,/ nhưng mà lòng còn muốn chịu khốn hơn nữa,/ cho loài người ta đặng nghĩa lại cùng Chúa./ Khi ấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc,/ cả và mình thì mướt máu mà kêu rằng:/ "Khát khao",/ tức thì có một người lính lấy giấm mà đưa cho Người uống./ Bấy giờ, các việc đã ứng nghiệm lời thánh Tiên Tri,/ cùng đã y như lệnh Đức Chúa Cha dạy,/ thì Đức Chúa Giêsu phán rằng:/ "Đã đoạn"./ Ấy là việc chuộc tội cho thiên hạ đã hoàn tất./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu khát khao phần rỗi chúng con,/ cho nên đã làm việc chuộc tội hoàn tất;/ xin cho chúng con chớ bắt chước quân dữ/ lấy giấm chua mật đắng cho Đức Chúa Giêsu uống,/ ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Chúa nhân từ vô cùng./ Amen.

Thứ 13 thì gẫm: Khi Đức Chúa Giêsu đã chảy hết máu mình ra,/ mặt mũi xanh xao,/ con mắt thì nhắm lại/ còn một chút hơi mà thôi,/ song bởi ý Người muốn tỏ ra cho thiên hạ đặng biết,/ Người liều mình mà cứu lấy loài người ta/ cùng dạy ta cách chết an,/ như đã dạy ta về đàng sống thuận,/ thì Đức Chúa Giêsu ngửa mặt lên,/ mở con mắt xem trời mà kêu cả tiếng rằng:/ "Con phú linh hồn Con ở tay Đức Chúa Cha"./ Đoạn gục đầu nhắm mắt,/ linh hồn lìa xác./ Tức thì màn trong Đền Thờ xé ra làm hai, /đất liền động,/ đá vỡ tan tác,/ mồ mả mở ra,/ nhiều xác thánh đời xưa bây giờ liền sống lại./ Ấy trời đất muôn vật thương tiếc Con Chúa hằng sống dựng nên muôn loài,/ rày chịu chết trên cây Thánh Giá./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu cùng đội ơn Cha cả,/ đã chịu chết vì tội con dữ là chúng con;/ mà chúng con khi thấy những sự khốn khó Chúa đã chịu vì một lòng thương yêu/ mà chúng con chẳng động lòng thống thiết,/ còn dám phạm tội,/ thật thì chúng con cứng hơn là đá bội phần mà chớ./ Vậy xin Chúa nhỏ xuống một giọt máu châu báu vào lòng chúng con,/ cho đặng trở nên mềm mại mà kính mến Chúa trên hết mọi sự./ Amen.

Thứ 14 thì gẫm: Khi linh hồn Đức Chúa Giêsu ra khỏi xác mà xuống ngục Tổ Tông,/ viếng thăm an ủi các Thánh ở đó,/ đợi trông Đức Chúa Giêsu ra đời chuộc tội cho thiên hạ./ Bấy giờ, các Thánh ấy đặng vui mừng là thể nào!/ Khi ấy có quan cai cùng quân canh giữ xác Người,/ xem thấy đất động cùng nhiều sự lạ khác,/ thì sợ hãi mà rằng:/ "Người này thật là Con Đức Chúa Trời"./ Lại nhiều kẻ trong dân khi thấy các sự lạ ấy,/ thì trách mình đấm ngực/ mà trở về nhà lo buồn đau đớn trong lòng,/ cảm thương Người vô tội mà chịu khổ hình cho đến chết dường ấy./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng./ Xin Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con/ còn ở thế nầy như nơi tù rạc,/ hằng ngóng trông ngày nào linh hồn chúng con ra khỏi chốn rạc ràng,/ đặng xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu như các Thánh ở ngục Tổ Tông xưa./ Amen.

Thứ 15 thì gẫm: Khi xác Đức Chúa Giêsu còn ở trên cây Thánh Giá,/ có một người lính lấy đòng đâm cạnh nương long Đức Chúa Giêsu,/ máu cùng nước liền chảy xuống,/ đã nên ứng nghiệm lời thánh Tiên Tri đã phán:/ "Đến ngày sau/ nó sẽ thấy Đấng thuở trước nó đã đâm"./ Song xác Đức Chúa Giêsu chẳng biết đau vì đã sinh thì,/ nhưng mà Đức Mẹ đau đớn như lưỡi đòng thâu qua lòng vậy,/ vì thấy quân dữ chẳng thương Con mình khi còn sống,/ lại chẳng thương khi đã qua đời./ Bấy giờ có hai người danh vọng đã làm môn đệ thật Đức Chúa Giêsu:/ Một là ông Thánh Giuse,/ hai là ông Thánh Ni-cô-đê-mô,/ hạ xác Đức Chúa Giêsu mà phú ở trong tay Đức Mẹ,/ mà Đức Mẹ than khóc thương Con chẳng có khi dừng./ Đoạn lấy thuốc thơm tho mà xức xác Đức Chúa Giêsu,/ và để trong lòng Đức Mẹ,/ vì Đức Mẹ đau đớn thương Con thảm thiết lắm./ Đoạn táng vào trong huyệt đá mới./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu chịu lưỡi đòng đâm cạnh nương long,/ như mạch suối thiêng liêng tuôn xuống mọi ơn mọi phước./ Lại xin cho chúng con,/ hằng nhớ đến sự thương khó Đức Chúa Giêsu,/ mà tích để trong lòng chúng con,/ cho đặng hóa nên người mới,/ mà ghét tội lỗi con trên hết mọi sự ghét,/ cùng hết lòng kính mến mà đền ơn trả nghĩa cho Đức Chúa Giêsu/ vì đã hết lòng yêu dấu chúng con dường ấy./ Amen.

*****

KINH VẬT MỌN
(Đọc chung - Quỳ) Chúng con là vật mọn phàm hèn, mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu chí tôn chí đại là Chúa chúng con./ Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con,/ thì trong lòng chúng con thảm thiết kinh khủng nhuốc nha;/ mà chúng con có ngày nào đặng trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên./ Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chuộc tội chịu chết,/ thì trời đất u ám động địa sầu não núi non,/ là đá vỡ ra tan tác,/ còn thương Chúa sinh nên muôn vật huống là chúng con/ mà chẳng thương Cha cả thì sao?/ Ấy Máu thánh Cha cả đã chảy ra hết vì tội con dữ là chúng con./ Mà chúng con thấy Cha thương con dường ấy chẳng có khi đừng,/ nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi đã phạm cùng Đức Chúa Trời./ Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đinh chịu chết làm vậy./ Chúng con xin hằng kính mến Đức Chúa Giêsu,/ hằng theo chân Đức Chúa Giêsu,/ mà tích 5 dấu thánh mình Đức Chúa Giêsu vào ở trong lòng chúng con./

Hướng Dẫn (HD): - Chúng con lạy ơn dấu thánh chân tả Đức Chúa Giêsu.
Cộng Đoàn (CĐ): VÌ TỘI CHÚNG CON.
HD: Chúng con lạy ơn dấu thánh chân hữu Đức Chúa Giêsu. -  (CĐ)
HD: Chúng con lạy ơn dấu thánh tay tả Đức Chúa Giêsu.- (CĐ)
HD: Chúng con lạy ơn dấu thánh tay hữu Đức Chúa Giêsu.- (CĐ)
HD: Chúng con lạy ơn dấu thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. - (CĐ)


KINH A RẤT THÁNH GIÁ
CĐ: (Ngồi) A rất thánh giá,/ chúng con kính mừng cây rất thánh giá,/ Là cây đã chuộc muôn dân đặng rỗi!/ Cho kẻ có phước đặng phần vui mừng,/ Cho kẻ có tội đặng lòng trông cậy,/ Cho kẻ yếu đuối đặng nhờ sức mạnh./ Cho kẻ khốn nạn đặng sự an lành./ Khen cây thánh giá ở giữa rừng phàm,/ nên giống báu lành nên cây sang trọng,/ Nên đơn linh nghiệm Nên tàu vượt khỏi biển hiểm thế này./ Cây rất thánh giá thật là gươm giáo dẹp giặc linh hồn,/ khử trừ đánh diệt tam cừu oan gia,/ Sát phạt tà ma thịt mình thế tục./ Vì rất thánh giá là như chìa khóa mở cửa Thiên Đàng,/ Cho chúng con đặng vào đến nơi quê thật,/ Cây rất thánh giá tốt lành rất mực,/ Rườm rà im mát Bóng che thiên hạ khỏi chốn hỏa hình./ Cội rễ nhành lá búp bông hoa quả,/ Từ xưa đến nay Cây nào dám ví bằng cây thánh giá,/ Từ cây thánh giá chở mình Chúa Cả Đóng đinh chịu chết trên cây thánh giá./ Vậy cây thánh giá nên giống báu lành vô lượng vô biên,/ Lưỡi khen chẳng xiết bút ngợi khôn cùng./ Tài rất thánh giá ai dám ví bằng?/ Sức rất thánh giá vô số chẳng cùng./ Rầy con trông cậy rất thánh giá này./ Con nhớ Chúa con là Chúa Giêsu cực cao cực cả,/ Đã dùng thánh giá mà chuộc tội con./ Vậy nên con phải hết lòng khiêm nhượng cảm ơn thờ phượng,/ Con kính con lạy con mừng thánh giá./ Ngửa nhìn thánh giá thật giống chữa con./ Chuộc con đặng rỗi tha hết tội con./ Con cầu đã phỉ tôi nguyện đã đáng con đặng cậy nhờ/ Đau thì liền đã nghèo xảy lại an./ Vậy con trông cậy rất thánh giá này,/ Xin đưa chúng con qua khỏi gian nan/ Tới nước Thiên Đàng Đặng ở chốn an chẳng còn khốn khó. Amen.

KINH CÁC THÁNH NAM NỮ
Chúng thân lạy các thánh Nam Nữ ở trên trời;/ chúng con là kẻ phàm hèn còn ở dưới thế nầy còn sợ chước ma quỷ;/ các thánh đã vượt khỏi biển hiểm thế nầy cùng đã khỏi mọi sự dữ./ Nhân vì sự ấy xin các thánh cầu cho chúng con đặng theo ý Đức Chúa Trời mà giữ mười sự răn cho trọn,/ đến ngày sau chúng con đặng vào cửa thiên đàng,/ hiệp lại một nhà một nước xem thấy Đức Chúa Trời Ba Ngôi,/ hưởng phước vui vẻ vô cùng. Amen.

KINH HÃY NHỚ
Lạy Thánh Nữ đồng trinh Maria là Mẹ rất nhân từ,/ xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ/ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời./ Nhân vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than van/ chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh,/ xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi./ Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế / xin chớ bỏ lời tôi kêu xin,/ một dủ lòng thương mà nhậm lời con cùng./ Amen./

Hát (Đứng): CHÚA NHÂN TỪ (Lm. Kim Long)
ĐK: Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.
1. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ.
2. Rửa con nên trinh trong rửa sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên con thành tâm thú lỗi lầm.

KINH TRÔNG CẬY.
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giáo phận long xuyên
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Báo công giáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây