Kinh Gia Đình MÙA PHỤC SINH - Đọc mỗi ngày

Chủ nhật - 25/02/2024 02:42
Kinh Gia Đình MÙA PHỤC SINH - Đọc mỗi ngày
Kinh Gia Đình MÙA PHỤC SINH - Đọc mỗi ngày
Kinh Gia Đình MÙA PHỤC SINH
(Đọc mỗi ngày):


1. Nhân Danh Cha và Con…

2. Kinh Nữ Vương Thiên Đàng:

- X. Lạy Nữ vương thiên đàng hãy vui mừng. Al-lê-lui-a.
   Đ. Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Al-lê-lui-a.

- X. Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Al-lê-lui-a.
   Đ. Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Al-lê-lui-a.

- X. Lạy Đức nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Allêluia.
   Đ. Vì Chúa đã sống lại thật. Al-lê-lui-a.

Chung: Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ đưọc vui mừng quá bội, bởi Đức Giêsu Kitô là Con Chúa, cùng là Chúa chúng con đã sống lại, xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời, vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. A-men.

3. Kinh ĐCTT - Tin - Cậy - Mến – Sấp Mình - Vì Dấu – Kinh ăn năn tội.

4. Phép lần hạt 5 sự Mừng:
Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại. - Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời. - Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. - Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. - Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. - Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

PS 1:
CN:     Gẫm 1-2
Thứ 2: Gẫm 3-4
Thứ 3: Gẫm 5
Thứ 4: Gẫm 1-2
Thứ 5: Gẫm 3-4
Thứ 6: Gẫm 5
Thứ 7: Gẫm 1-2

PS 2:
CN:     Gẫm 3-4
Thứ 2: Gẫm 5
Thứ 3: Gẫm 1-2
Thứ 4: Gẫm 3-4
Thứ 5: Gẫm 5
Thứ 6: Gẫm 1-2
Thứ 7: Gẫm 3-4

PS 3:
CN:     Gẫm 5
Thứ 2: Gẫm 1-2
Thứ 3: Gẫm 3-4
Thứ 4: Gẫm 5
Thứ 5: Gẫm 1-2
Thứ 6: Gẫm 3-4
Thứ 7: Gẫm 5

PS 4:
CN:     Gẫm 1-2
Thứ 2: Gẫm 3-4
Thứ 3: Gẫm 5
Thứ 4: Gẫm 1-2
Thứ 5: Gẫm 3-4
Thứ 6: Gẫm 5
Thứ 7: Gẫm 1-2

PS 5:
CN:     Gẫm 3-4
Thứ 2: Gẫm 5
Thứ 3: Gẫm 1-2
Thứ 4: Gẫm 3-4
Thứ 5: Gẫm 5
Thứ 6: Gẫm 1-2
Thứ 7: Gẫm 3-4

PS 6:
CN:     Gẫm 5
Thứ 2: Gẫm 1-2
Thứ 3: Gẫm 3-4
Thứ 4: Gẫm 5
Thứ 5: Gẫm 1-2
Thứ 6: Gẫm 3-4
Thứ 7: Gẫm 5

PS 7:
CN:     Gẫm 1-2
Thứ 2: Gẫm 3-4
Thứ 3: Gẫm 5
Thứ 4: Gẫm 1-2
Thứ 5: Gẫm 3-4
Thứ 6: Gẫm 5
Thứ 7: Gẫm 1-2

5. Kinh Cầu Chúa Sống Lại

Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần)
Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con (2 lần)
Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần)

Xướng: Chúa Giê-su đã vượt qua sự chết, ngày thứ ba sống lại như Người đã báo trước.
Đáp : Ngợi khen Chúa sống lại vinh quang.

Chúa Giêsu đã thắng sự chết và tái lập sự sống.- Đ....
Chúa Giêsu sống lại linh thiêng sáng láng vinh quang.
Chúa Giêsu sống lại là khởi đầu tạo vật mới.
Chúa Giêsu sống lại là đảm bảo chúng con sống lại đời đời.
Chúa Giêsu sống lại cho chúng con sống lại ngay từ đời này.
Chúa Giêsu sống lại đã về ngự bên hữu Đức Chúa Cha.
Chúa Giêsu sống lại nay hằng cầu bầu cho chúng con.
Chúa Giêsu sống lại sai Chúa Thánh Thần đến, hoàn tất chương trình cứu độ của Người.
Chúa Giêsu sống lại thông phần phục sinh của Người, cho mọi kẻ thiện chí và ngay lành.
Chúa Giêsu sống lại linh thiêng, từ nay Thánh Thần đưa đến sống trong chúng con.
Chúa Giêsu sống lại thánh hóa chúng con, nhờ Thánh Thần qua các bí tích.
Chúa Giêsu sống lại nay ở lại giữa chúng con, cách bí tích trong phép Mình Thánh.
Chúa Giêsu sống lại về nhà Cha, sửa soạn chỗ cho chúng con.
Chúa Giêsu sống lại sẽ trở lại vinh quang, phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Chúa Giêsu sống lại sẽ trở lại, đem con cái Chúa vào Nước Trời.

X.- Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đ.- Chúa Giêsu thương xót chúng con.
X.- Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đ.- Chúa Giêsu tha tội chúng con.
X.- Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đ.- Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.

Lời nguyện: Lạy Chúa là Cha nhân từ, nhờ Con Một Chúa đã toàn thắng sự chết và sống lại. Chúa đã mở rộng cửa sự sống thần thiêng vĩnh cửu cho chúng con. Chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con khi hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, chúng con nhờ Thánh Thần Chúa đổi mới, thì chúng con được phục sinh trong ánh sáng ban sự sống, được phục hồi trong vinh quang của ơn nghĩa tử, mặc lấy con người mới là Chúa Kitô Phục Sinh, và chắc chắn trông đợi và làm việc, cho mau tới ngày sống lại vinh quang. Nhờ Đức Giê-su Kitô Chúa chúng con. Amen.

(Chọn 1 bài Hát)

Kinh Cám Ơn + Trông Cậy.

THÁNH CA

CN: ĐK. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!
1. Trần gian, Thiên Quốc cùng chung tâm hồn. Mừng con Thiên Chúa Phục Sinh khải hoàn. Hân hoan kính dâng cung hát tiếng đàn. Al-le-lu-ia.

Thứ 2: ĐK. Con hãy nhớ rằng: Đức Kitô đã phục sinh từ trong cõi chết. Ngài là Cứu Chúa ta, là vinh hiển ta đến muôn đời.
1. Nếu ta cùng chết với Ngài ta sẽ cùng Ngài phục sinh. Nếu ta chịu khổ với Ngài, ta sẽ cùng Ngài thống trị.

Thứ 3: ĐK. Đức Kitô đã sống lại hiển vinh và muôn đời ở cùng ta. Chúng ta nay thuộc về Người, hãy vui mừng tin tưởng lên. Alleluia!
1. Vì tình Người yêu thương ta tựa ngàn trùng khơi bao la. Người hiến thân chịu khổ đau để xoá muôn ngàn tội nhơ.

Thứ 4: ĐK. Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tử thần rồi, nguồn sống mới chiếu sáng tuyệt vời. Al-lê-lu-ia. Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rạng ngời và Máu Thánh xóa hết tội đời, Al-lê-lu-ia.
1. Thánh giá Chúa vươn cao dâng lễ hy sinh, cho nhân thế muôn đời sống trong ân tình.

Thứ 5: ĐK. Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này Ngài tiến đến, về Emmau tiến bước theo ngay bên, họ không trông ai, người lữ khách đó chính là Ngài
1. Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mọi ngày, đã gặp Ngài, nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc mắt ta không trông không thấy được Ngài trong những kẻ nghèo đói

Thứ 6: ĐK. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần trí tác tạo của Chúa Người đổi mới tâm can đổi mới muôn lòng.
1. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại Lời hằng sống Chúa truyền ban.

Thứ 7: ĐK: Thần Linh Chúa ngự trên tôi, Thần Linh Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi loan báo cùng trần gian tin phúc ân, tin bình an.
1. Thần Linh Chúa đã chọn tôi công bố Tin Mừng cho các bần nhân.

--------------------------------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây