KINH GIA ĐÌNH MÙA VỌNG - Đọc mỗi ngày

Thứ bảy - 25/11/2023 09:37
KINH GIA ĐÌNH MÙA VỌNG - Đọc mỗi ngày
KINH GIA ĐÌNH MÙA VỌNG - Đọc mỗi ngày
KINH GIA ĐÌNH MÙA VỌNG
(Đọc mỗi ngày)


1. Kinh ĐCTT - Tin - Cậy - Mến – Sấp Mình  Vì Dấu.
2. Lần chuỗi 5 Sự Vui:


Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. - Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.
Thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. - Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. - Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ bốn: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu vào Đền Thánh. - Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. - Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

MV 1:
CN:     Gẫm 1-2
Thứ 2: Gẫm 3-4
Thứ 3: Gẫm 5
Thứ 4: Gẫm 1-2
Thứ 5: Gẫm 3-4
Thứ 6: Gẫm 5
Thứ 7: Gẫm 1-2


MV 2:
CN:    Gẫm 3-4
Thứ 2 Gẫm 5
Thứ 3: Gẫm 1-2
Thứ 4: Gẫm 3-4
Thứ 5: Gẫm 5
Thứ 6: Gẫm 1-2
Thứ 7: Gẫm 3-4


MV 3:
CN:     Gẫm 5
Thứ 2: Gẫm 1-2
Thứ 3: Gẫm 3-4
Thứ 4: Gẫm 5
Thứ 5: Gẫm 1-2
Thứ 6: Gẫm 3-4
Thứ 7: Gẫm 5


MV 4:
CN:    Gẫm 1-2
Thứ 2 Gẫm 3-4
Thứ 3: Gẫm 5
Thứ 4: Gẫm 1-2
Thứ 5: Gẫm 3-4
Thứ 6: Gẫm 5
Thứ 7: Gẫm 1-2


3. Kinh Cầu Tên Chúa Giêsu
Xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.
-  Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
- Chúa Kitô nhậm lời chúng con.


Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
- Thương xót chúng con.

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời hằng sống.
Chúa Giêsu là ánh sáng Đức Chúa Cha.
Chúa Giêsu là ánh thanh sạch Chúa sáng láng đời đời.
Chúa Giêsu là Vua vinh hiển.
Chúa Giêsu là mặt trời soi đàng công chính.
Chúa Giêsu là Con Đức Bà Maria đồng trinh.
Chúa Giêsu rất đáng yêu mến.
Chúa Giêsu cực mầu cực nhiệm.
Chúa Giêsu là Chúa mạnh mẽ.
Chúa Giêsu là Cha thật đời sau.
Chúa Giêsu là Sứ Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
Chúa Giêsu phép tắc vô cùng.
Chúa Giêsu nhịn nhục vô ngần.
Chúa Giêsu chịu lụy mọi đàng.
Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.
Chúa Giêsu yêu chuộng sự sạch sẽ.
Chúa Giêsu yêu mến chúng con.
Chúa Giêsu là Chúa sự bình an.
Chúa Giêsu là căn nguyên sự sống.
Chúa Giêsu là gương mọi nhân đức.
Chúa Giêsu sốt sắng thương yêu linh hồn người ta.

Chúa Giêsu là Chúa thật chúng con.
Chúa Giêsu là chốn chúng con ẩn dật.
Chúa Giêsu là Cha kẻ khó khăn.
Chúa Giêsu là kho tàng các giáo nhơn.
Chúa Giêsu là Đấng chăn chiên lành.
Chúa Giêsu là sự sáng thật.
Chúa Giêsu là Đấng khôn ngoan hằng sống đời đời.
Chúa Giêsu là Đấng lòng lành vô cùng.
Chúa Giêsu là đàng cùng là sự sống chúng con.
Chúa Giêsu là sự vui mừng các thánh Thiên Thần.
Chúa Giêsu là Vua các thánh Tổ Tông.
Chúa Giêsu là Thầy các thánh Tông Đồ.
Chúa Giêsu là Đấng dạy dỗ các Thánh Sử.
Chúa Giêsu là sức mạnh các thánh tử vì đạo.
Chúa Giêsu là sự sáng soi các thánh hiển tu.
Chúa Giêsu là sự thanh sạch các thánh đồng trinh.
Chúa Giêsu là triều thiên các thánh nam cùng các thánh nữ.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
-  Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
- Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.


Kẻo phải sự dữ.
- Chúa Giêsu chữa chúng con.

Kẻo phạm tội lỗi.
Kẻo phải cơn Chúa giận.
Kẻo phải chước ma quỷ cám dỗ.
Kẻo phải lòng mê tà dâm.
Kẻo phải chết khốn nạn đời đời.
Kẻo trễ bỏ ơn Chúa soi lòng.

Vì phép mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu xuống thế làm người.
Vì Đức Chúa Giêsu sinh ra.
Vì Đức Chúa Giêsu Hài Đồng.
Vì Đức Chúa Giêsu trót đời ăn ở xứng đáng Đức Chúa Trời thật.
Vì Đức Chúa Giêsu chịu khó nhọc.
Vì Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu ra, cùng chịu nạn.
Vì Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh cùng bỏ tất tưởi trên cây thánh giá.
Vì Đức Chúa Giêsu chịu yếu nhược rũ liệt.
Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.
Vì Đức Chúa Giêsu sống lại.
Vì Đức Chúa Giêsu lên trời.
Vì Đức Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể.
Vì Đức Chúa Giêsu vui mừng khoái lạc.
Vì Đức Chúa Giêsu vinh hiển sáng láng.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
- Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
- Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
- Chúa Giêsu thương xót chúng con.

Chúa Giêsu nghe cho chúng con.
- Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.


Lời nguyện: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con;/ các thánh ở trên trời,/ các người ở dưới thế,/ các quỷ ở trong hỏa ngục/ cũng kính sợ Danh Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng./ cực mầu cực nhiệm,/ phép tắc vô cùng./ Đức Chúa Giêsu là đàng cực chính cực thật;/ ai mà theo đàng này thì được sống lâu vui vẻ chẳng cùng./ Chúng con xin hằng theo chân Đức Chúa Giêsu,/ kẻo lạc đàng sa hỏa ngục khốn nạn vô cùng;/ lại xin Đức Chúa Cha chớ chấp tội lỗi chúng con./ Ấy Con Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu/ đã ra đời làm người vì chúng con;/ ấy máu thánh Đức Chúa Giêsu đã chảy ra hết vì tội thiên hạ./ Xin Đức Chúa Cha hãy xem Con xuống thế liều mình chịu nạn chịu chết cho hết cả và loài người ta,/ mà tha tội tha vạ cho chúng con./ Chúng con cám ơn Đức Chúa Giêsu chẳng có khi khuây,/ hằng trông cho thấy mặt Đức Chúa Giêsu cực tốt cực lành,/ cực vui cực sáng,/ mà thờ phượng ngợi khen Đức Chúa Giêsu cùng Đức Chúa Cha/ và Đức Chúa Thánh Thần chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen.

THÁNH CA
CN: XIN CHÚA ĐẾN - Lm. Kim Long
1. Trần gian hoang sơ hằn in vết nhơ, giây từng giây ngóng chờ. Tựa đồng khô ran, trơ dưới nắng cháy mong nước mưa ngập tràn. Đó đây mỏi mòn kêu cầu trời gieo sương mát xuống. Ngàn mây ơi hãy mau mưa Vị Cứu Thế cho gian trần.
ĐK. Muôn dân, miệt mài đợi trông, xin Chúa đến./

Thứ 2: TRỜI CAO - Duy Tân
ĐK. Trời cao hãy đổ mưa xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu đời.
1. Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới, như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi! Dừng con giận Chúa lại thôi. Chúa ơi! Đoàn con đã hối tội rồi.-  Trời cao...

Thứ 3: NGUYỆN MÙA VỌNG - Hoàng Vũ
ĐK: Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi! Cầu xin hãy mưa Đấng Thiên Sai Chúa ơi! nghe lời van thiết tha. Ngày và đêm con vẫn van xin Chúa thương, Người ban ơn cứu rỗi yêu đương bốn phương cho đoàn con ngóng chờ.
1. Xa xôi cõi trần mong Chúa viếng thăm. Chúa là hừng đông phá tan mờ tối. Qua bao tháng ngày xin Chúa đoái thương. Xóa tội trần gian xóa bao lỗi đời. -  Từ trần ...

Thứ 4: CHÚA SẼ ĐẾN - Dao Kim
ĐK: Chúa sẽ đến trong ánh quang huy hoàng. Tuôn hồng ân cho những người công chính. Biết xứng đáng mong đón nhận ơn lành. Và vun xới mảnh tâm hồn chờ mong.
1. Này đây thân phận con hèn yếu Chúa ơi! Đâu xứng đáng đến lãnh nhận ơn Trời. Vì tội lỗi vẫn làm con chới với. Nguyện xin Chúa giúp con nhận hồng ân.

Thứ 5: NÀY DÂN SION - Nguyễn Khắc Xuyên
ÐK. Này dân Sion! Chúa ngươi sắp tới. Ngươi hãy ra chào đón Chúa đến cứu dân Người.
1. Ai đã vào sa mạc xem ngàn lau phất phới. Ai đã lên đồi vắng xem bóng người xa hoa? - Này dân ...

Thứ 6: TRÔNG ĐỢI - Didier Rimaud & J. Bình
1. Trời cao nghe chăng trần gian khấn van mưa nguồn ơn cứu chuộc. Đồng nương không sương nay đã héo hắt mong bước chân người lành. Tháng năm vẫn chưa phai ghi tạc lời minh giao đính ước. Giờ linh thiêng ngóng trông ân tình chan chứa vui thỏa lòng.
ĐK:Yêu đương lòng con chờ mong xin Chúa đến.

Thứ 7: NGUYỆN TRỜI CAO – T. Linh & H. Khánh
ĐK: Nguyện trời cao đổ xuống sương mai. Mây ơi mau hãy mưa Vị Cứu Tinh. Các tầng trời nói lên hiển vinh Chúa. Không trung cao chiếu kỳ công tay Người.
1. Chúa ơi! Xin đừng chấp tội chúng con. Này đây Si-on lạnh vắng thành thánh điêu tàn. Giê-ru-sa-lem hoang vu nơi xưa cha ông chúng con sum họp ngợi khen Chúa giờ đây thành tiêu sơ. - Nguyện trời ... 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây